ആകെ ആനകളെത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താമോ?

>> Wednesday, September 30, 2009


'കടപയാദി' പരിചയപ്പെടുത്താനായി 'സിംഹനീതി' എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഓര്‍മ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ? വളരെയധികം കമന്റുകള്‍ ഉണ്ടായ പോസ്റ്റുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നൂ അത്. ശ്രീ. പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍ മാഷിന്റെ അനുവാദത്തോടെ, അദ്ദേഹം ഒരു പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം ചുരുക്കി കൊടുത്തതായിരുന്നു. മലയാളികളുടെ ഗണിതവിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ അതിനെ പരിഗണിച്ചത്.

'മ
ഹാവീരാചാര്യ ഗണിതസാരസംഗ്രഹത്തി'ല്‍ നിന്നും ദ്വിമാനസമവാക്യങ്ങളുടെ (Quadratic Equations)നിര്‍ദ്ധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഹേളികാശ്ലോകം അയച്ചുതന്നിരിക്കുകയാണ് വി.കെ. മിനീഷ് ബാബു സാര്‍.
ശ്ലോകം
ഗജയൂഥസ്യ ത്ര്യംശ ശേഷ
പദം ച ത്രിസംഗുണം സാ
നൌ സരസി ത്രിഹസ്തിനീഭിര്‍
നാഗോ ദൃഷ്ടഃ കതീഹ ഗജാഃ
(815 മഹാവീരാചാര്യ ഗണിതസാരസംഗ്രഹം 4-41)

അര്‍ഥം

ആനക്കൂട്ടത്തിലെ ആനകളില്‍ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ വര്‍ഗമൂലത്തിന്റെ മൂന്നുമടങ്ങും മലനിരകളിലുണ്ട്. ഒരു കൊമ്പനാന മൂന്ന് പിടിയാനകളോടു ചേര്‍ന്ന് സരസ്സിലുമുണ്ടെങ്കില്‍, ആകെ ആനകളെത്ര?

ഉത്തരം കമന്റു ചെയ്യാം!

10 comments:

Anonymous October 1, 2009 at 5:54 AM  

24


Let no. elephants be x

(x/3)+3*root(2x/3)+1+3=x

3*root(2x/3)=x-(x/3)-4

3*root(2x/3)=(2x-12)/3

9*(2x/3)=(2x-12)(2x-12)/9

3*2x=(4/9)*(x-6)(x-6)

6x*9=4*(x-6)(x-6)

3x*9=2*(x-6)(x-6)

27x=2x*x-24x+72

2*x*x-51x+72=0

2x*x-48x-3x+72=0

2x(x-24)-3(x-24)=0

(x-24)(2x-3)=0

x=24 or x=3/2

3/2 is not valid

So the no.of elephants=24

MURALEEDHARAN.C.R
GVHSS VATTENAD
OTTAPPALAM EDU.DISTRICT
PALAKKAD

കുണാപ്പന്‍ October 1, 2009 at 6:36 AM  
This comment has been removed by the author.
JOHN P A October 1, 2009 at 6:48 AM  

The question is popular in the historical study of ancient mathematics.The similar question can be seen in other mathematicsl cultures.
One fourth of a head of camels was seen in the forest.Twice the square root of the head had gone to mountains.The remaining 15 camels were seen in the bank of the river.Find the total number of camels.
It has an ARABIC origin.Both of these shows intellectual shareing of two different cultures.
One doubt

one third and 3 times the square root of the remaining are in the forest. OK. 4 gos to sarayu. OK.Are there any implication of completness ?

JOHN P A October 1, 2009 at 7:27 AM  

Correction
Replace head by herd in the above comment
4 th line,5 the line

vijayan October 1, 2009 at 7:49 AM  

the no. of elephants : 36
(1/4*x+ 2*sq rootx+15= x)

hshshshs October 1, 2009 at 9:13 AM  

താഴെ കിടക്കുന്ന ‘ചരിഞ്ഞ’ ആനയെയും കൂട്ടാമോ??

Anonymous October 1, 2009 at 9:24 AM  

let no of elephants = x

1/3x + 3*root2/3x +1+3 = x

ie 4x*x-102x+144 = 0

solving this quadratic eqn we get
x=24 or 3/2

3/2 is not valid
so no of elephants is 24


bhama

sajan paul October 1, 2009 at 5:27 PM  

ഇപ്പോള്‍ സബ്‍ജില്ലാ ഗണിത ശാസ്തര QUIZZ മത്സരങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങള്‍‍ Blogലൂടെപ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല്‍
കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും പ്രയോജനകരമാകും...
തോമസ് വി.ടി
കുളത്തുവയല്‍ HS

vijayan October 1, 2009 at 5:45 PM  

pl correct it as "the number of camels=36" instead" of the number of elephants" in the 5 th commemt.

JOHN P A October 2, 2009 at 12:28 PM  

Yes thomas sir . I think the blog team will do it as early as possible.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer