സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍
Pre-Matric Scholarship (Minority)
Login | Guidelines | DPI Circular


Maths Blog Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
(കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്)
DateDownloads
28-07-2016Extension of date for the submission of Application for 2016-17 for House Building Advance to State Government Employees and Teachers
28-07-2016School Parliament Election 2016-17
28-07-2016Transfer and posting of HMs/AEOS/TTIs
28-07-2016Relinquishment Order
28-07-2016RMSA -Deputation vacancies Notification
28-07-2016Prematric Scholarship for Minority :Login | Guidelines | DPI Circular
20-07-2016NTSE/NMMS NOTIFICATION : Notification (Eng) | Notification (Mal) | Online Payment for NTSE
20-07-2016Approval of relinquishment of AEOs and HMs.
20-07-2016DPI Circular about the One day Training for SITC
20-07-2016Corrections STD VI Malayalam (AT) | Corrections STD IX Malayalam Scheme of Work
18-07-2016Atal Innovation Mission
16-07-2016Computer Hardware Clinic - for all GOVT , AIDED , High schools and Higher Secondary , VHSE Schools
16-07-2016Request and Govt Order on Sugama Hindi Pareeksha
16-07-2016DPI Circular about First Term Question Paper Preparation Shilpasala for LP and LP, UP Arabic
16-07-2016Transfer and Postings - Note ( DPI)
16-07-2016Noon Meal Cooks Wages Hiked with retrospective effect
16-07-2016Deduction of LIC premium of Aided School employees through SPARK - Approved - Orders issued
16-07-2016DPI Circular on Question Paper indent for First Term Exam
16-07-2016Lumpsum Grant Rates Enhanced by 25% - CIRCULAR
16-07-2016National Scheme of Incentive to girls for Secondary Education 2016-2017: DPI Circular | Instruction | Website
14-07-2016Confirmation of attendance on Independence Day and Republic Day
14-07-2016Instructions for conducting Medical camps for IEDS Childern
14-07-2016Lumpsum Grant rates enhanced by 25% - order
12-07-2016Arabic Talent Examination in Schools
12-07-2016HM - Higher Secondary Principal Promotion -reg
12-07-2016Social offense and Punishments against Children
08-07-2016DPI (Internal Audit Section) Guidelines and functioning of School PTA
08-07-2016RMSA -Application inviting for Assistant Project Officer on deputation basis
08-07-2016RMSA -Application inviting for Assistant Project Officer on deputation basis
08-07-2016Pay Revision 2014- Footwear Allowance to Part Time Contingent Employees- Sanctioned-Orders issued.
08-07-2016One Office one DDO-Drawal of last pay of gazetted officers and claiming arrears of retired gazetted officers without pre-check
08-07-2016ORC(Our Responsibility to Child) Calendar 2016-17
06-07-2016Ed-UL-Fitr: Declaration of Holiday to schools on 07/07/2016
06-07-2016Application invited for the post of Resource Teachers on contract basis -IEDSS -2016 -17
Press Release | Guidelines | Application Form |
06-07-2016GAIPF- Processing of PF claims of employees-permission for manual sanction-reg
06-07-2016GainPF: Online submission of grant-in-aid bills-Relaxation allowed-reg
06-07-2016Letter from Balavakasa Commission about the functioning of SMC and SMDC
02-07-2016Transfer,Promotion and Posting of ADPI/JD/JC/DDE/DEO - Charge arrangement | Charge Arrangement
02-07-20166th Working Day Online Data Entry Extended upto July 7
29-06-2016Pay revision 2014 - Crediting of salary arrears to Government Account - New head of account opened - Instructions Issued
25-06-2016UID based Staff Fixation - Teachers should update Sampoornna before June 30
22-06-2016Sanskrit Education Development : formation of Academic Council
22-06-2016OEC Prematric Scholarship 2016-2017 : Circular and Sample Application Form | Data Entry Website
22-06-2016Gain PF : Circular about Error Reporting | Instructions to HM | Notes to AEO/DEO | Excel Proforma
20-06-2016Staff Fixation 2015 -16 -Inform vacancies to PSC
20-06-2016Muthoot Excellence Award
17-06-2016General transfer & posting of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories
17-06-2016Tranfer and Posting of Heads of Panchayath High Schools 2016-17
17-06-2016RTE Implementation Committee - reconstituted
16-06-2016PTA AWARD 2015 -16 - Instructions
16-06-2016General Education Department- teachers appointed for the year 2015-16-K-TET examination-relaxation till 2018-sanctioned G.O(P)No.99-2016-GAD
16-06-2016Text Book - Instruction to School HM and SITS
16-06-2016KSR - 10th Pay Revision - Promotion from the post of Junior Superintendent (HG)/equated categories to the post of Senior Superintendent/equated categories - Fixation of Pay - Option granted
15-06-2016School Building Safety
15-06-2016Joseph Mundassery Award 2016-17 : Instructions
13-06-2016Kerala Teachers Award 2016-2017 - Instructions
13-06-2016Transfer and Posting of Officers- HM
13-06-2016International yoga day celebration
13-06-2016Education Calendar 2016-2017
10-06-2016Notification - List of localities where educational need is proven
10-06-2016Notification - DLED (Hindi) Course 2016-2017
10-06-2016Fund Collection- Instructions for Collecting Funds from Class 9 & 10
10-06-2016DPI Circular on Revenue to Sub-District Sport Secretaries
10-06-2016Directions on Cleanliness Drive Program arranged by Swatch Bharath Mission- Pledge on June 13
07-06-2016Observance of Reading Week 2016
07-06-2016Text Book Indenting -Volume II Text Books
06-06-2016Sixth Working Day on Muslim Schools
06-06-2016Sixth Working Day -Clarification on SEBC Community
06-06-2016Sixth Working Day 2016-2017
06-06-2016Staff Fixation 2016-2017
06-06-2016List of Localities having a proven educational need as revealed under School Mapping
04-06-2016Circular on Sixth working Day Details Uploading
03-06-2016June 5 - World Environment Day : Education Minister's Message | Circular | Pledge | Action Plan
03-06-2016Admission of Students without Insisting TC
03-06-2016General Transfer for HM/AEO
03-06-2016Re-appointment under Rule 8 of Part II KS and SSRs, 1958- Clarification
12-6-2009 മുതല്‍ 31-05-2016 വരെയുള്ള പഴയ G.O/Circular/Proforma എന്നിവയ്ക്കായി ആര്‍ക്കൈവ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2015 | Disclaimer