1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 3)

>> Sunday, August 12, 2018


1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 3)

ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

യൂറ്റ്യൂബില്‍ നിന്നും എളുപ്പത്തില്‍ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. 

Click Here 

1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 3) 

ക്ലാസ്സ് 1 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 2 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 3 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 4 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 5 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 6 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 7 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 1 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 2 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 1 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 2 Click Here 

ക്ലാസ്സ് 10 Click Here 

_____________________________
ക്ലാസ്സ് 10 അധ്യായം 2 Click Here 

12 comments:

sayyidul ayyam August 14, 2018 at 12:52 PM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Reewom August 15, 2018 at 10:00 AM  
This comment has been removed by a blog administrator.
MathZAG August 21, 2018 at 11:03 AM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Devanarayan S.R August 27, 2018 at 10:39 PM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Surbhi Singh October 5, 2018 at 2:34 PM  

Very nice and informative blog. I like the information shared by you very much. Similar services are provided by TheTuitionTeacher in Delhi.
Home Tutors in Delhi | Home Tutors Delhi

Unknown October 21, 2018 at 7:59 PM  

14.04-how we can add qgis software?

abhi rathore November 19, 2018 at 3:12 PM  

UPTET 2018 has been held. The candidates who appeared for the exam can now download UPTET Answer Key 2018 for Paper 1 and 2. The answer key has been provided by unofficial sources, which are reputed institutions and coaching centres. The official answer key will be available a few days later.

Jonna Richard December 6, 2018 at 4:43 PM  

Welcome to the Best writers Reviews, Here you can get the best All Assignment Help reviews sites. We strongly urge you to check our entire website once and we will assure you will find this review website very useful. Our hard work will be rewarded if students like you will appreciate our effort and spread the message about this site with your class-fellows and friends.

Indian bank ifsc code January 31, 2019 at 4:37 PM  

INDIAN BANK IFSC CODE
find you bank ifsc & micr code just in one click
all typer of bank in all over indian
like SBI BANK IFSC CODES, PNB BANK IFSC CODES ,HDFC BANK IFSC CODES, AND MANY MORE

Indian bank ifsc code January 31, 2019 at 4:45 PM  

I LIKE THIS TYPES OF BLOGS BECAUSE of IT'S VERY INFORMATIC BLOG
SAME WE ARE ALSO INFORMING PEOPLE TO FIND IFSC CODES

james cook March 26, 2019 at 9:32 AM  

It is nice to read such high-quality content. It is a good article that discusses the topic at hand quite well. I am looking forward to read more articles from your site. Keep up the good work.
assignment help

braydenmarco April 29, 2019 at 5:35 PM  

AllAssignmentHelp reviewsAssignmentservicerating is best reviews site.We at Top Quality Assignment believe that there is no shortcut to success and to attain success, hard work, dedication, and commitment must be present. We are an online platform where students check & write reviews for assignments related websites.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer