1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2)

>> Wednesday, July 4, 2018


1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2). ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത പോലെ തന്നെ പറയാം ഈ അധ്യായത്തിനും ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ‌ുണ്ടാകുമെന്ന്.

ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്.

യൂറ്റ്യൂബില്‍ നിന്നും എളുപ്പത്തില്‍ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Click Here

1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2)

ക്ലാസ്സ് 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 6 Click Here

ക്ലാസ്സ് 7 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 6 Click Here


ക്ലാസ്സ് 10 അധ്യായം 2 Click Here 

7 comments:

PAUD PNF July 5, 2018 at 7:30 AM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Unknown July 6, 2018 at 9:46 PM  

Your tenth class CD is very good, congrats

Subhash Antony July 9, 2018 at 12:00 AM  

thank you sir

Unknown July 24, 2018 at 11:33 AM  

good
http://origincareerinstitute.com

Unknown July 31, 2018 at 7:50 PM  

Is there any chance to get the worksheets and theory notes for class 8

free games August 24, 2018 at 2:52 PM  

I feel it interesting, your post gave me a new perspective! I have read many other articles about the same topic, but your article convinced me! I hope you continue to have high quality articles like this to share with veryone!
happy wheels

BIJESH GEORGE October 1, 2018 at 8:01 PM  

Maths questions and answers for malaMalay medium class 9

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer