ദിവസവേതന /കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

>> Tuesday, February 9, 2021

 


കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം 1.7.2019 മുതല്‍ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍

11ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. 01-07-2019

മുതല്‍ ഒാരോ ജീവനക്കാരനും ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്ന പുതുക്കിയ ശമ്പളം ,പുതുക്കിയ Scale of

Pay,പുതുക്കിയ H.R.A (1.4.2021 മുതല്‍) ,1.7.2019 മുതല്‍ 31.3.2021 വരെ ലഭിക്കാവുന്ന അരിയര്‍

,1.7.2019 ന് ശേഷം ലഭിച്ച promotion/Grade എന്നിവയുടെ പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയം എന്നിവ

കണക്കാക്കാന്‍ സഹായകരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.


പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

2 comments:

Glen Maxy February 15, 2021 at 6:03 PM  

Company Law Assignment Help is the same. It is a legal education of the set of operations and formations of the company. It additionally deals with the company standards and encourages the company to manage its assets at the time they are eliminated in the liquidation process.

singapore assignment help February 24, 2021 at 1:23 PM  

Thank you for the good news and good information like this. help me with my assignment

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer