ദിവസവേതന /കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

>> Thursday, February 11, 2021

ശമ്പള വരുമാനക്കാർ 2020-21 വർഷം ആകെ നൽകേണ്ട ടാക്സ് തവണകളായി അടച്ചത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും കുറയ്ക്കണമല്ലോ. ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനും Final Statement, Form 10E, Form 12BB മുതലായവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സഹായകരമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ വർഷം ടാക്സ് കണക്കാക്കാൻ രണ്ടു രീതികളുണ്ട്. ഏതാവും നമുക്ക് ഗുണകരം എന്നു കൂടി ഇത്തവണ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനും ഇവ സഹായകരമാവും.
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നോട്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടും.

5 comments:

NS PRASANTH February 3, 2021 at 6:34 PM  

Ubuntu ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

NS PRASANTH February 3, 2021 at 6:35 PM  
This comment has been removed by the author.
Krishna February 4, 2021 at 11:26 AM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Unknown February 24, 2021 at 8:16 PM  

സമാന്താരശ്രേണി

Unknown February 25, 2021 at 3:48 PM  

My ordor.in is an application created to assist small businesses with inventory management, outstanding/receivable management, billing, marketing, and e-commerce functions. It offers both a web app (SaaS-based) and an Android application to help businesses manage their stocks, finances, parties, promotions, and employees.

My ordor.in has dedicated modules for creating and managing inventories, managing stores, handling payments, providing notifications, sending quotations, and generating sales reports. Additionally, it features several ‘how-to’ videos to help businesses navigate its user-interface and get work done easily. It is also available in several local Indian languages besides English, allowing regional users from several parts of the country to use them easily.

Both the My ordor.in web app and Android app are free, and users only have to pay if they are using the advanced staff-management feature. Additionally, upgrading to its premium version lets you use the application without its logo being visible.

The premium version of My ordor.in is priced affordably at INR 799 annually as it allows you the opportunity for personal branding. After all, who wouldn’t want to have their personal ‘Amazon’ or ‘Flipkart’ where they can sell their products directly to consumers. The premium version allows you to assign permissions to your employees or partners based on their roles. Thus based on their designation, employees can digitally manage their responsibilities and get the necessary oversight.

However, even with a free membership, My ordor.in allows you to swiftly create your online store, customize it, and populate it with your products. You can customize pricing, add product categories, manage stocks, and generate invoices from anywhere through the application. Moreover, you gain complete real-time visibility of your stocks, payments, campaigns, and parties through its dashboard.

Don’t have a digital team for online branding? My ordor.in is there to take care of it with its inbuilt greetings and business cards. Thus, if you offer a discount or offer at any of your stores, you can customize the branding greetings given in the application and share them with your contacts easily. Additionally, you can create your digital store in seconds and share your online catalogues with customers on Whatsapp. You can add your brand’s name and logo there for personal branding after receiving a unique online store link that takes customers directly to your virtual shop.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer