വരുമാന നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്‌ സ്വയം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‌ സഹായി.

>> Saturday, October 31, 2020

ഇൻകം ടാക്സ് 2020-21

2020-21 വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ടു രീതികൾ ഉണ്ട്.

1-നിലവിലുള്ള രീതി, 2-പരിഷ്കരിച്ച രീതി

നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർ, അതിനു മുകളിൽ 60-80 സീനിയർ, 80നു മുകളിൽ സൂപ്പർ സീനിയർ ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറികളുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ രീതിയിൽ ഒറ്റ കാറ്റഗറി മാത്രം. പുതിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ,80C തുടങ്ങിയ കിഴിവുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.എന്നാൽ tax രണ്ടര ലക്ഷത്തി ന് മുകളിൽ ഓരോ രണ്ടര ലക്ഷത്തിനും 5 % വീതം വർദ്ധിച്ച് 15 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ 30% വരെ എത്തും.

ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ (ഫോണിൽ പറ്റില്ല ) കുറഞ്ഞ പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.ലിങ്ക് .

0 comments:

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer