ദിവസവേതന /കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍

വരുമാന നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്‌ സ്വയം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‌ സഹായി.

>> Saturday, October 31, 2020

ഇൻകം ടാക്സ് 2020-21

2020-21 വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ടു രീതികൾ ഉണ്ട്.

1-നിലവിലുള്ള രീതി, 2-പരിഷ്കരിച്ച രീതി

നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർ, അതിനു മുകളിൽ 60-80 സീനിയർ, 80നു മുകളിൽ സൂപ്പർ സീനിയർ ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറികളുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ രീതിയിൽ ഒറ്റ കാറ്റഗറി മാത്രം. പുതിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ,80C തുടങ്ങിയ കിഴിവുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.എന്നാൽ tax രണ്ടര ലക്ഷത്തി ന് മുകളിൽ ഓരോ രണ്ടര ലക്ഷത്തിനും 5 % വീതം വർദ്ധിച്ച് 15 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ 30% വരെ എത്തും.

ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ (ഫോണിൽ പറ്റില്ല ) കുറഞ്ഞ പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.ലിങ്ക് .

5 comments:

Best Engineering College in Dehradun December 28, 2020 at 6:27 PM  

Nice Blog. Thanks for sharing with us. Such amazing information.

Importance of BBA for students who want to learn Business Administration

Unknown January 11, 2021 at 12:53 PM  

Good

Unknown January 11, 2021 at 12:53 PM  

Good

Unknown January 11, 2021 at 7:09 PM  

:

Credit Loan Solution February 4, 2021 at 10:58 PM  

Do you need Personal Loan?
Business Cash Loan?
Unsecured Loan
Fast and Simple Loan?
Quick Application Process?
Approvals within 24-72 Hours?
No Hidden Fees Loan?
Funding in less than 1 Week?
Get unsecured working capital?
Contact Us At : gaincreditloan1@gmail.com
Whatsapps +1-(551) 356-4045 (call/WhatsApp)

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer