ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

UID based Staff Fixation 2013-2014

>> Sunday, June 16, 2013

ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂണ്‍ 12 , ജൂണ്‍ 13 തീയതികളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ക്കുലറുകള്‍ ഏവരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഉപജില്ലാ/ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ നടത്തുന്ന സ്ക്കൂളുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാത്രം UID BASED STAFF FIXATION 2013-2014 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ഓരോ സ്ക്കൂളില്‍ നിന്നും അതത് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ സ്ക്കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ UID Data Entry സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 30. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.


കാര്യങ്ങള്‍ ചുരുക്കത്തില്‍

 1. 2013-14 വര്‍ഷം 6th working day-യില്‍ സ്കൂളില്‍ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ Edit/Delete മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Delete ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 2. കുട്ടിയുടെ ഡിവിഷന്‍ മാറ്റം വരുത്തല്‍ : Edit/Delete മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിവിഷന്‍ മാറ്റേണ്ട കുട്ടിയുടെ ശരിയായ ഡിവിഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി update ചെയ്യുക.
 3. പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഡിവിഷന്‍ കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ - അതായത് ഈ വര്‍ഷം പ്രസ്തുത ക്ലാസില്‍ ഡിവിഷന്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍- Basic Details -ല്‍ ആ ക്ലാസിലെ ഡിവിഷന്റെ കൃത്യമായ എണ്ണം നല്‍കുക - Strength details-ല്‍ പ്രസ്തുത ഡിവിഷനിലേയ്ക്കുള്ള ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നല്‍കുക. തുടര്‍ന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികളുടെ ഡിവിഷന്‍ മാറ്റി പുതിയ ഡിവിഷനിലേയ്ക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ Edit/Delete മെനുവിലൂടെ ശരിയായ ഡിവിഷന്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ പുതുതായി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തണം.
 4. ഒരു ക്ലാസില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഡിവിഷന്‍ കുറഞ്ഞാല്‍ –> Strength details menu-വില്‍ പോയി Student strength '0' (പൂജ്യം) ആക്കുക. പിന്നീട് Basic details menu-വില്‍ പോയി division ന്റെ എണ്ണം കൃത്യമായി നല്‍കി save ചെയ്യുക.
സ്ക്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍
സ്ക്കൂള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഹോംപേജില്‍ സ്ക്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ഇതില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളില്‍ അതതു സ്ക്കൂളുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പകരം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി അടുത്ത ക്ലാസിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശദാംശത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. ഓരോ ക്ലാസിലേയും ഓരോ കുട്ടിയുടേയും മുഴുവന്‍ വിശദാംശവും പരിശോധിച്ച് തിരുത്തലുകള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ വരുത്തി സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഇതിനായി ആദ്യം ഓരോ സ്ക്കൂളിലേക്കും പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും വിശദാംശങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്. തുടര്‍ന്ന് ഇപ്പോള്‍ മറ്റു ഡിവിഷനുകളില്‍ ഉള്ളതും എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ഡിവിഷനില്‍ ഉള്ളതുമായ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്.

സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ യു.ഐ.ഡി അധിഷ്ഠിതമായി നടത്തുന്നതിനാല്‍ ഓരോ സ്ക്കൂളില്‍ നിന്നും ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദി അതത് സ്ക്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ആയിരിക്കും. അതിനാല്‍ സ്ക്കൂളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്ലാസ്, ഡിവിഷന്‍, യു.ഐ.ഡി, ഇ.ഐ.ഡി തുടങ്ങിയവയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

കുട്ടികളുടെ ഇ.ഐ.ഡി ചേര്‍ക്കല്‍
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ യു.ഐ.ഡി ലഭ്യമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ യു.ഐ.ഡി ഇപ്പോഴും നിലനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ.ഐ.ഡി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് ശരിയായ ഇ.ഐ.ഡി അല്ലാത്തതിനാല്‍ യു.ഐ.ഡി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഇ.ഐ.ഡിക്ക് തത്തുല്യമായ യു.ഐ.ഡി ശേഖരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ നിലവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇ.ഐ.ഡി പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു.ഐ.ഡി ലഭിക്കാതെ ഇ.ഐ.ഡി മാത്രമുള്ള കുട്ടികളുടെ ശരിയായ 28 അക്ക ഇ.ഐ.ഡി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (28 അക്കം - 14 അക്ക എന്‍ട്രോള്‍മെന്റ് നമ്പറിനോടൊപ്പം dd-mm-yyyy-hh-mm-ss എന്ന രീതിയില്‍ അക്കങ്ങള്‍ മാത്രം തുടര്‍ച്ചയായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേര്‍ക്കുക.)

വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കല്‍
ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ ഓരോ ക്ലാസിലേയും എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും ശരിയായ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടാതാണ്. ഇതിനായി
 1. ഒരു ഡിവിഷന്‍ Verify ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് ആ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും Strength Details മെനുവില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൃത്യമാണോയെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. രണ്ടും കൃത്യമല്ലെങ്കില്‍ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം Verification നടത്തിയാലും Verify ചെയ്തതായി കാണിക്കുകയില്ല.
 2. Verification മെനുവില്‍ Class സെലക്ട് ചെയ്ത് View ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ ക്ലാസിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളുടേയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും.
 3. ഓരോ ഡിവിഷന്റേയും നേരെയുമുള്ള Verify ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം Verification Process ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇവിടെ Verify എന്നതിനു പകരം Printerന്റെ ചെറിയൊരു ചിത്രമാകും കാണുക.
 4. ഓരോ കുട്ടിയുടേയും പേരിനു നേരെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്നുറപ്പു വരുത്തുക.
 5. കുട്ടിയുടെ പേരിനു നേരെ കാണുന്ന Check box- ല്‍ ടിക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 6. ഒരു ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ടിക് മാര്‍ക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം Submit ചെയ്യുക.
 7. ടിക് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് Declaration വായിച്ച് ഇടതു വശത്തുള്ള Check box ല്‍ ടിക് ചെയ്ത് Confirm ചെയ്യുക.
 8. Confirm ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ യാതൊരു വിധ തിരുത്തലുകളും സ്ക്കൂള്‍ തലത്തില്‍ വരുത്താന്‍ സാധ്യമല്ല.
 9. Confirm ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രിന്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.

(വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റേയും റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റേയും ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതമുള്ള ഉദാഹരണം Staff fixation 2012-2013 പോസ്റ്റില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക)

റിപ്പോര്‍ട്ട്
എല്ലാ ഡിവിഷനിലേയും കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ Verify ചെയ്ത് Confirm ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ആ സ്ക്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളേയും സംബന്ധിക്കുന്ന Summary Sheet എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം Reports മെനുവില്‍ ലഭ്യമാകും. ഈ Summary Sheet ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ Confirm ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Confirm ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ School Division Wise റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കും. സ്ക്കൂളിന്റെ Summary Sheet ഉം Division Wise പ്രിന്റൗട്ടും ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഒപ്പിട്ട് സ്ക്കൂള്‍ സീല്‍ വച്ച് ജൂണ്‍ 30 നകം അതത് എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ക്കൂള്‍ തല വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഐടി@സ്ക്കൂള്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ അതത് ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഈ പോസ്റ്റിനാധാരമായെടുത്ത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്നു.

ചില സംശയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടിയും
 1. പുതുതായി സ്ക്കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം?
 2. യു.ഐ.ഡി സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോള്‍ Home page നു മുകളില്‍ കാണുന്ന Menus ആയ Basic Details, Strength Details എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമാക്കിയ ശേഷം Data Entry എന്ന മെനുവില്‍ നിന്നും ക്ലാസും ഡിവിഷനും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഡിവിഷനില്‍ Strength Details പ്രകാരം പുതുതായി കുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനുള്ള ഫീല്‍ഡുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത ശേഷം Save ചെയ്യുക. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം കാണുക. (ചിത്രം വലുതായി കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ Click ചെയ്യുക)
 3. കുട്ടിയെ ഒരു ഡിവിഷനില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിവിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?
 4. Edit/Delete മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന പേജില്‍ കുട്ടിയുടെ പേര് കണ്ടെത്തി അതിനു നേരെയുള്ള Edit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വിവരങ്ങള്‍ക്കു മുകളിലായി കുട്ടിയുടെ പേരും വിവരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതില്‍ Division A എന്നതിനു പകരം B ആക്കി മാറ്റി Update ചെയ്യുക. കുട്ടി B ഡിവിഷനിലായിട്ടുണ്ടാകും. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം കാണുക. (ചിത്രം വലുതായി കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ Click ചെയ്യുക)
 5. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ Students Count Exceed!!!!, Cannot Updated എന്ന് മെനുവിനു തൊട്ടു താഴെ മെസ്സേജ് വരുന്നു.
 6. ഈ വര്‍ഷം 9A യിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 40 ഉം 9B യിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 42 ആണ് ഉള്ളതെന്നു കരുതുക. യു.ഐ.ഡി പോര്‍ട്ടലിലെ Students Strength Details 9A യിലും 9Bയിലും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 40 ഉം 42 ഉം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. 9A യിലെ ഒരു കുട്ടിയെ 9B യിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകണം. 9Bയിലെ Strength 42 ആയതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നുമുള്ള മെസ്സേജാണ് ആ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 9B യില്‍ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയെ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവിഷനിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കില്‍ അതു ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ Student Strength Details ല്‍ താല്‍ക്കാലികമായി ആ ഡിവിഷനിലെ Strength കൂട്ടി നല്‍കുകയോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം പുതിയൊരു കുട്ടിയെ 9Bയിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകില്ല.
 7. പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഡിവിഷന്‍ ചേയ്ഞ്ചു ചെയ്യുന്നതിനായി Edit/Delete ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ?
 8. അത് എളുപ്പമാണ്. Edit/Delete മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റിനു മുകളിലായി ക്ലാസ്, ഡിവിഷന്‍, പേര്, അഡ്മിഷന്‍ നമ്പര്‍ ഇവയനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന സെര്‍ച്ച് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇതുവഴി കുട്ടികളെ തരംതിരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷന്‍ നമ്പറോ പേരോ നല്‍കിയാല്‍ ആ കുട്ടിയെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനാകും. തുടര്‍ന്ന് എഡിറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവിഷന്‍ ചേയ്ഞ്ചു ചെയ്യിക്കാമല്ലോ? ചുവടെയുള്ള ചിത്രം കാണുക. (ചിത്രം വലുതായി കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ Click ചെയ്യുക)
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍, പരിഹരിച്ച മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റില്‍ പങ്കുവെക്കുമെല്ലോ. അത് കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്ക് സഹായകമാകുമെന്നു തീര്‍ച്ച.

360 comments:

praku June 16, 2013 at 10:23 AM  

thanks mathsblog njan thudagi kazhinju

ഗീതാസുധി June 16, 2013 at 10:29 AM  

നന്നായി...
ഒരു പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു.
ഒന്നാംക്ലാസ്സില്‍ പുതിയ കുട്ടികളെ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ Additional Language അറബിക്കോ ഉറുദുവോ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് Not Applicable എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്താല്‍ സേവ് ആകുന്നില്ല.Please select Additional language എന്ന മെസ്സേജാണ് വരുന്നത്.
ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ..?

Hari | (Maths) June 16, 2013 at 10:50 AM  

യു.ഐ.ഡി ഡാറ്റാ എന്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്യുമ്പോള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങള്‍, അവ പരിഹരിച്ച രീതികള്‍ എന്നിവ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്‍സ് ബ്ലോഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം, പതിവുപോലെ അവയെല്ലാം തന്നെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാകും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അധ്യാപകര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ അറിവുള്ളവര്‍ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

satheesh June 16, 2013 at 11:44 AM  

ആയിരം കൂട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ (എട്ടാം ക്ളാസില്‍) എങ്ങനെയാണ് സമയബന്ധിതമായി തീരുക?

mezhathur June 16, 2013 at 12:09 PM  

സമയബന്ധിതമായി തീരാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.ജൂണ്‍ 30 വരെയെങ്കിലും സമയം തരണം.ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുമല്ലോ.

വി.കെ. നിസാര്‍ June 16, 2013 at 12:19 PM  

@ Geethaudhi,
സൂചിപ്പിച്ച പ്രശ്നം ഇപ്പോള്‍ പരിഹൃതമായിട്ടുണ്ട്.

Hari | (Maths) June 16, 2013 at 12:38 PM  

ഇപ്പോള്‍ എട്ടാം ക്ലാസിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും അതേ സ്ക്കൂളില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമല്ലോ. അവരുടെയെല്ലാം ഡിവിഷന്‍ ചേയ്ഞ്ചു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ അതു മാത്രം ചെയ്താല്‍ മതി. ഈ വര്‍ഷം എട്ടാം ക്ലാസിലേക്കെത്തിയ New Admission കുട്ടികളെ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഡിവിഷനിലേക്ക് എന്റര്‍ ചെയ്യലാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ജോലി. അത് അതത് ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍മാര്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, സൈറ്റ് ഹാങ്ങായില്ലെങ്കില്‍ നിശ്ചിതദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ജോലി തീര്‍ക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളു?

Unknown June 16, 2013 at 1:03 PM  

ഡിവിഷന്‍ എഡിറ്റു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല .ക്ലാസുകളിലെ എണ്ണം എഡിറ്റുചെയ്തു എന്നിട്ടും ഡിവിഷന്‍ എഡിറ്റു ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല.പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമോ?

fasal June 16, 2013 at 1:10 PM  

എന്റെ ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ മറ്റു പല ഡിവിഷനുകളിലുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അവരെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം എന്റെ ഡിവിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ ഡിവിഷനില്‍ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് എന്റെ ഡിവിഷനില്‍ അധികവും. അവരെയെല്ലാം അവരിപ്പോള്‍ പഠിക്കുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ ഡിവിഷനിലേക്കു മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ Students Count Exceed!!!!, Cannot Updated എന്നാണ് മെസ്സേജ് വന്നത്. ഉടനെ ആ ക്ലാസിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലേയും Strength 100 ആക്കിക്കൊടുത്തു. അപ്പോള്‍ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഒരേ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഡിവിഷനിലേക്കു മാറ്റാന്‍ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു. ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡിവിഷനുകളിലെ Strength എല്ലാം correct ആക്കി.

ST. JOSEPH'S H.S. MATHILAKAM June 16, 2013 at 3:25 PM  

It is easy to change class division by using printed sort list of "Class wise Promotion list" in Admission No. - ascending order.....
For editing Division, (ie, in 7th std 4 division but 8th 5 division)In "Data entry menu" select 9th std. E division,then again select '8 E'....
Jophy B, SJHSS Mathilakam

ST. JOSEPH'S H.S. MATHILAKAM June 16, 2013 at 3:26 PM  

It is easy to change class division by using printed sort list of "Class wise Promotion list" in Admission No. - ascending order.....
For editing Division, (ie, in 7th std 4 division but 8th 5 division)In "Data entry menu" select 9th std. E division,then again select '8 E'....
Jophy B, SJHSS Mathilakam

CHERUVADI KBK June 16, 2013 at 4:49 PM  

Very gud post thanks hari sir a lot.mathsblog becoming a super website even department will depent our website?Really appreciating all the best

fasal June 16, 2013 at 4:53 PM  

@Jophy B, SJHSS Mathilakam,
ഓരോ ക്ലാസിന്റേയും രജിസ്റ്റര്‍ എടുത്തു വെക്കുക. എഡിറ്റ് മെനുവിലെ സെര്‍ച്ച് ബോക്സില്‍ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷന്‍ നമ്പര്‍ കൊടുക്കുക. പിന്നെ എഡിറ്റ് ടൂള്‍ വഴി ഡിവിഷന്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അതല്ലേ കൂടുതല്‍ എളുപ്പം? ഈ പോസ്റ്റിലെ അവസാനഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതു തന്നെ.

ANOOP June 16, 2013 at 7:57 PM  

ഓഫ് ടോപിക്ക്
android ടാബിൽ മാത്സ്ബ്ലോഗ് വായിക്കണമെന്ന് അതിയായ മോഹം . എങ്ങനെ സാധിക്കും?

MALAPPURAM SCHOOL NEWS June 16, 2013 at 8:24 PM  

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ക്ലറിക്കള്‍ വര്‍ക്ക് കാരണം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസ്സ്ല്‍ പോവാനും കുട്ടികള്‍ക്ക് നാലക്ഷരം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സി.ഇ. മാര്‍ക്കുണ്ടായതു കൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സും, ആര്‍ ടി ഇ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു ഒന്നു മുതല്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സുവരെയുമുള്ള കുട്ടികളുടെ 'രക്ഷിതാക്കള്‍' വിജയിച്ചു. ബലിയാടായത് ഒന്പതാം ക്ലാസ്സുകാര്‍. പാവങ്ങള്‍ . ശതമാനപ്പകര്‍ച്ച നിലനിര്‍ത്താന്‍ അവര്‍ തോറ്റല്ലേ പറ്റൂ. പൊട്ടന്‍ മാരായി അഭിനയിക്കുന്ന ക്ലാര്‍ക്കുമാരുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മാഷുമ്മാരുടെ കഷ്ടകാലം തുടരുന്നു.

Hemanth.T.N ,HEAD MASTER, DVUPS,താഴത്തുകുളക്കട, കൊട്ടാരക്കര June 16, 2013 at 9:22 PM  

division change cheythu. but medium change update akunnilla

Unknown June 16, 2013 at 9:29 PM  

ഇപ്പോൾ നടത്തുമെന്നു പരയുന്നത്‌
2013-14 വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ്‌ ഫിക്സേഷൻ.
അപ്പൊ 2012-13 എവിടെപ്പോയ്‌..?.
ഇതിനെക്കുരിച്‌ ഇപ്പൊ ഒന്നും പരയുന്നില്ലല്ലൊ..?

സുദൂര്‍ വളവന്നൂര്‍ June 16, 2013 at 10:34 PM  

കഴിഞ്ഞ അധ്യായന വര്‍ഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്‌സേഷനുള്ള മാന്ത്രികവടി വകുപ്പിന്റെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞു,ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു

Unknown June 16, 2013 at 10:44 PM  

പക്ഷെ കഴിഞ വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ്‌ ഫിക്സേഷൻ....അതു നടക്കണമല്ലൊ..ഇല്ലെൻകിൽ ഒരുപാട് പേർ പുരത്ത് പോകേണ്ടി വരും.

Unknown June 17, 2013 at 8:45 AM  

വളരെ നല്ല ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആണ് .maths ബ്ലോഗ്‌ന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു

KMHSS June 17, 2013 at 10:02 AM  

ഈ വര്‍ഷം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സില്‍ നിന്നും പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളും മേല്‍പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ?

Arabic Teacher June 17, 2013 at 10:17 AM  

EID ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ Date format DD/MM/YYYY തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. കിട്ടിയ Enrolment Slip ല്‍ ഏത് ക്രമത്തിലാണോ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. ഫോര്‍മാറ്റ് മാറ്റം വരുത്തരുത്.

geetha June 17, 2013 at 12:32 PM  

T C poya kuttikale enthu cheyyum..?

Nawal June 17, 2013 at 12:54 PM  

ഡിവിഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണയില്‍ മാറ്റുന്നത് പോലെ മാറ്റുവാന്‍ വല്ല മാര്‍ഗവുമുണ്ടോ

Teacher June 17, 2013 at 2:05 PM  

നേരത്തെ കൊടുത്ത പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ കൊടുത്തിട്ടും സൈറ്റ് ഓപ്പണ്‍ ആവുന്നില്ല അതെന്താണ്

GGHSSADUR June 17, 2013 at 4:17 PM  

പൂതിയ യു.ഐ.ഡി. നടപടിക്രമം വായിച്ചു. എന്തൂട്ടാ ഇത്....? നേരത്തേ വെപ്രാളം കാട്ടി എല്ലാരും മൂട്ടില്‍ തീ പിടിച്ച മാതിരി ആക്രാന്തം എല്ലാം ചേര്‍ത്തു. മേലാവിലേക്ക് പൂര്‍ണതാ പത്രവും അയച്ചു.ദാ കിടക്കണു ധീം തികിട തോം ...എല്ലാം തഥൈവ... ശിവ ...ശിവ ..മാത്സ് ബ്ളോഗനിലെ മറുപടിക്കാരുടെ വികട മറുപടി കേട്ട് പഴയ യു.ഐ.ഡി. നില നിര്‍ത്തയവനൊക്കെ വഴിയാധാരം.അവരുടെ യുഐ.ഡി. എല്ലാം മായ്ചു കളഞ്ഞത്രെ... ഇനിയും ഇരുപത്തിയെട്ടു കെട്ടണത്രെ ...ശിവ ...ശിവ ..കലികാലം ...സുകൃതക്ഷയം...

USHUS June 17, 2013 at 4:28 PM  

പൂതിയ യു.ഐ.ഡി. നടപടിക്രമം വായിച്ചു. എന്തൂട്ടാ ഇത്....? നേരത്തേ വെപ്രാളം കാട്ടി എല്ലാരും മൂട്ടില്‍ തീ പിടിച്ച മാതിരി ആക്രാന്തം എല്ലാം ചേര്‍ത്തു. മേലാവിലേക്ക് പൂര്‍ണതാ പത്രവും അയച്ചു.ദാ കിടക്കണു ധീം തികിട തോം ...എല്ലാം തഥൈവ... ശിവ ...ശിവ ..മാത്സ് ബ്ളോഗനിലെ മറുപടിക്കാരുടെ വികട മറുപടി കേട്ട് പഴയ യു.ഐ.ഡി. നില നിര്‍ത്തയവനൊക്കെ വഴിയാധാരം.അവരുടെ യുഐ.ഡി. എല്ലാം മായ്ചു കളഞ്ഞത്രെ... ഇനിയും ഇരുപത്തിയെട്ടു കെട്ടണത്രെ ...ശിവ ...ശിവ ..കലികാലം ...സുകൃതക്ഷയം...

വി.കെ. നിസാര്‍ June 17, 2013 at 6:53 PM  

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ യു.ഐ.ഡി ലഭ്യമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ യു.ഐ.ഡി ഇപ്പോഴും നിലനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇ.ഐ.ഡി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് ശരിയായ ഇ.ഐ.ഡി അല്ലാത്ത കേസുകളില്‍ യു.ഐ.ഡി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ യില്‍ നിന്ന് ഇ.ഐ.ഡിക്ക്
തത്തുല്യമായ യു.ഐ.ഡി ശേഖരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ നിലവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇ.ഐ.ഡികള്‍ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യു.ഐ.ഡി ലഭിക്കാതെ ഇ.ഐ.ഡി മാത്രമുള്ള കുട്ടികളുടെ ശരിയായ 28 അക്ക ഇ.ഐ.ഡി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
(28 അക്കം - 14 അക്ക എന്‍റോല്‍മെന്റ് നമ്പറിനൊപ്പം dd-mm-yyyy-hh-mm-ss
എന്ന രീതിയില്‍ അക്കങ്ങള്‍ മാത്രം തുടര്‍ച്ചയായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ചേര്‍ക്കുക.).

ഉഷസ്സേ...മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചില്ലേ...?

Unknown June 17, 2013 at 6:57 PM  

sir,
In my school a student's EID, which has already been entered and verified last year is remaining blank now, both EID and UID columns.When I gave her EID again , it didn't accept it and showed the message that EID should be 28 digits. why it is so? Kindly clarify this.

വി.കെ. നിസാര്‍ June 17, 2013 at 7:04 PM  

@ Suja ramesh
14 അക്ക എന്‍റോല്‍മെന്റ് നമ്പറിനൊപ്പം dd-mm-yyyy-hh-mm-ss എന്ന രീതിയില്‍ അക്കങ്ങള്‍ മാത്രം തുടര്‍ച്ചയായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ചേര്‍ക്കുക.

CHERUVADI KBK June 17, 2013 at 8:13 PM  

@ nawal,Change division via editing u can see it in vew report, click on pencil

nsskarayogam June 17, 2013 at 8:36 PM  

ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന പല കുട്ടിള്‍ക്കും UID നമ്പര്‍ കിട്ടിയില്ല. ചില കുട്ടികള്‍ക്ക് EID പോലുമില്ല. അക്ഷയകേന്ദ്രത്തില്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ആഴ്ചകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലാന്‍ പറഞ്ഞു. ചില വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത ആധാര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍, uid നമ്പറിന്‍റെ കോപ്പിയ്കായി അക്ഷയകേന്ദ്രത്തില്‍ ചെന്നപ്പോഴാണ് ക്യാന്‍സലായി എന്നറിഞ്ഞത്. സര്‍ക്കാരിനാകട്ടെ ജൂണ്‍ 20-ന് മുമ്പ് ഡേറ്റ എന്‍റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന കടുംപിടുത്തവും.പാവം രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍! പൊതുവിദ്യാലയത്തില്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ ഇത്ര ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അണ്‍ എയിഡഡ് സ്കൂളില്‍ ഒരു പൊല്ലാപ്പുമില്ല. അണ്‍ എയിഡഡ് സ്കൂളില്‍ കുട്ടികളെ ചേര്‍ക്കാനുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണോ ഇത്..? UID ചേര്‍ക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടിയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുകൂടെ..? മാത്സ്ബ്ലോഗ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുമല്ലോ....

Unknown June 17, 2013 at 8:36 PM  

Geetha Teacher,

ടി സി വാങ്ങി പോയ കുട്ടികളെ Edit&Delete എടുത്ത് Delete ചെയ്യുക

nsskarayogam June 17, 2013 at 8:37 PM  

ഒന്നാം ക്ലാസില്‍ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന പല കുട്ടിള്‍ക്കും UID നമ്പര്‍ കിട്ടിയില്ല. ചില കുട്ടികള്‍ക്ക് EID പോലുമില്ല. അക്ഷയകേന്ദ്രത്തില്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ആഴ്ചകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലാന്‍ പറഞ്ഞു. ചില വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത ആധാര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍, uid നമ്പറിന്‍റെ കോപ്പിയ്കായി അക്ഷയകേന്ദ്രത്തില്‍ ചെന്നപ്പോഴാണ് ക്യാന്‍സലായി എന്നറിഞ്ഞത്. സര്‍ക്കാരിനാകട്ടെ ജൂണ്‍ 20-ന് മുമ്പ് ഡേറ്റ എന്‍റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന കടുംപിടുത്തവും.പാവം രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍! പൊതുവിദ്യാലയത്തില്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ ഇത്ര ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അണ്‍ എയിഡഡ് സ്കൂളില്‍ ഒരു പൊല്ലാപ്പുമില്ല. അണ്‍ എയിഡഡ് സ്കൂളില്‍ കുട്ടികളെ ചേര്‍ക്കാനുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണോ ഇത്..? UID ചേര്‍ക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടിയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുകൂടെ..? മാത്സ്ബ്ലോഗ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുമല്ലോ....

Unknown June 17, 2013 at 8:43 PM  

IN 28 DIGIT EID,LAST 14 DIGITS IN 'DDMMYYYYHHMMSS' FORMAT OR 'YYYYMMDDHHMMSS' FORMAT

Haris Kolothody June 17, 2013 at 8:53 PM  

5,6,7 ക്ലാസുകൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു യു പി സ്കൂളിൽ   2012-13 വർഷത്തിൽ 5,7 ക്ലാസുകൾ 5 ദിവിശനും   ആറാം ക്ലാസ് 6 ദിവിഷനും ആയിരുന്നു 
എന്നാൽ ഈ വർഷം 5 ലും 6 ലും 5 ദിവിഷൻ വീതവും 7 ല് 6 ദിവിഷനും ലബിക്കും
  യു ഐ ഡി സൈറ്റിൽ ഇപോഴും 6  ആറു ഡിവിഷൻ നിലനിൽക്കുന്നു ചൈഞ്ച് 
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല   ഡിവിഷനുകളുടെ എണം മാറ്റാൻ കഴിയിലേ?   

CHERUVADI KBK June 17, 2013 at 9:42 PM  

@haris kolothody, number of div can change from basic details then try

Gireesh Vidyapeedham June 18, 2013 at 7:28 AM  

UID portal-ല്‍ നിന്നും കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ ഇനി എടുക്കാന്‍ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ? (LP School-- നാലാം ക്ലാസ്സില്‍നിന്നും ജയിച്ച കുട്ടികളുടെ UID കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയാണ്)

വി.കെ. നിസാര്‍ June 18, 2013 at 7:45 AM  

Edit/Delete മെനുവില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിവിഷന്‍ മാറ്റേണ്ട കുട്ടിയുടെ ശരിയായ ഡിവിഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി update ചെയ്യുക.
പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഡിവിഷന്‍ കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ - അതായത് ഈ വര്‍ഷം പ്രസ്തുത ക്ലാസില്‍ ഡിവിഷന്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍
- Basic Details -ല്‍ ആ ക്ലാസിലെ ഡിവിഷന്റെ കൃത്യമായ എണ്ണം നല്‍കുക - Strength details-ല്‍ പ്രസ്തുത ഡിവിഷനിലേയ്ക്കുള്ള
ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നല്‍കുക. തുടര്‍ന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികളുടെ ഡിവിഷന്‍
മാറ്റി പുതിയ ഡിവിഷനിലേയ്ക്ക് ചേര്‍ക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ Edit/Delete മെനുവിലൂടെ ശരിയായ ഡിവിഷന്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
അല്ലെങ്കില്‍ പുതുതായി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്തണം.
ഒരു ക്ലാസില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഡിവിഷന്‍ കുറഞ്ഞാല്‍ –> Strength details menu-വില്‍ പോയി Student strength '0' (പൂജ്യം) ആക്കുക.
പിന്നീട് Basic details menu-വില്‍ പോയി division ന്റെ എണ്ണം കൃത്യമായി നല്‍കി save ചെയ്യുക.

സുദൂര്‍ വളവന്നൂര്‍ June 18, 2013 at 10:34 AM  

ഈ വര്‍ഷം ഒന്നാം കഌസില്‍ ചേര്‍ന്ന മിക്ക കുട്ടികള്‍ക്കും ആധാര്‍ കിട്ടിയിട്ടില്ല,കിട്ടാത്ത കുട്ടികളുടെ മറ്റു ഡീറ്റയില്‍സ് ചേര്‍ത്താല്‍ മതിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Unknown June 18, 2013 at 10:54 AM  

Re admission kuttikale enth cheyyum

H.I.M.U.P.SCHOOL KALPETTA June 18, 2013 at 11:11 AM  

VERY POOR RESPONSE FROM UID SITE WHAT TO DO IT TAKES LONG TIME TO ACCEPT ONE COMMAND EDIT/DELETE OPTION.....?????

Unknown June 18, 2013 at 7:10 PM  

""Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..""

ഹാവൂ....ന്താ ചെയ്യാ... ??

Unknown June 18, 2013 at 7:19 PM  

ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികള്‍ക്കും UID കിട്ടിയിട്ടില്ല. EID സ്ലിപ്പും ഇല്ല!!! എന്താ ചെയ്യാ??

sathish June 18, 2013 at 7:56 PM  

സമയബന്ധിതമായി തീരാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Web site ആണേല്‍ jam ആണു താനും...
sathish.ss

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 8:04 PM  

All the previous entries are removed even if it was 28 digits and in the format ddmmyyyy. Now all are to be entered again. It is against the instruction given. Web site is very slow.

Unknown June 18, 2013 at 8:05 PM  

What to do ????
An error is occouring ..
"Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time.. "

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 8:10 PM  

I have been waiting patiently for the last 20 minutes for a date to get updated. Now it is 8.10 PM in the night. How long I have to sit before the computer to get all the data updated?

Unknown June 18, 2013 at 8:14 PM  

EID kittiya kuttikalude date $time kittan enthenkilum vazhiyundo?slip kittiyittillla.

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 8:17 PM  

oru vazhiyum illa ennan thonunnad

Unknown June 18, 2013 at 8:17 PM  

is there any way to get the date &time of those students who hav EID NUMBER?THEY DO NOT HAVE THE EID SLIP?

SHANTALS June 18, 2013 at 8:17 PM  

“Sorry for the inconvenienceMaximum users exceeded!!Please try After some time.. ”
എന്നത്തേക്ക് ഈ inconvenience മാറിക്കിട്ടും..............ഇതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ 20-ന് ലാസ്റ്റ് ഡെയിറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 8:19 PM  

UID site kittunnilla. adhu kond commend chaidu konde irikkunnu. site il error messajugal maathrama kittunnullu. Kazhinha oru manikkurayi computerinte mumbil irikkugayan. Orennam polum cheyyuvan sadichittilla. Nammude gateway yude kazhivnekkurich adikarikalk onnum ariyunnilla ennan thonunnad

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 8:20 PM  

Paranha date veendum veendum neettuvanan oro date mun kootti parayunnad

Unknown June 18, 2013 at 8:21 PM  

EID kittiya kuttikalude date $time kittan enthenkilum vazhiyundo?slip kittiyittillla.

Shajal June 18, 2013 at 8:25 PM  

UID Sitene kurichu arum veruthhe parathi parayaruth... Site kittunnilla polum !!!!... Mumbum UID Site ingane thanne ayirunniille???.. lokathile oroo vasthuvinum athinte basic swabhavam undakum.. ith UID sitine basic swabhavam anu.. ath angane kituu.. slow akum, sorry parayum, chilappol site kittukayee illa...(Serveril space illathanu prashnamennu arkengilum thoniyal ath swabavikam maathram..)

sukhiyan June 18, 2013 at 8:42 PM  

ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലായ്മക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി..ഓരോ മൂന്നു ജില്ലകള്‍ക്കും 3 ദിവസങ്ങള്‍ വീതം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു..മോസില്ലാ ദൈവങ്ങളെ കാത്തോളണേ...

Venu.s June 18, 2013 at 8:59 PM  

യൂഐഡി എന്‍റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ല

Venu.s June 18, 2013 at 9:00 PM  

uid entry is not possible because site is busy always

mnkm June 18, 2013 at 9:09 PM  

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി അദ്ധ്യാപകര്‍ കമ്പ്യൂട്ടരിനു മുന്നില്‍. സൈറ്റ് ഒന്നു കിട്ടാന്‍. പാവം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരെന്തു തെറ്റ് ചെയ്തു.വിനാശകാലേ......

mnkm June 18, 2013 at 9:15 PM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time.. You are in the Q...

vijayan June 18, 2013 at 9:15 PM  

now 644 teachers are entering UID.so many are wandering like me.
"I wandered lonly as a cloud...... "

Shajal June 18, 2013 at 9:17 PM  

UID Sitene kurichu arum veruthhe parathi parayaruth... Site kittunnilla polum !!!!... Mumbum UID Site ingane thanne ayirunniille???.. lokathile oroo vasthuvinum athinte basic swabhavam undakum.. ith UID sitine basic swabhavam anu.. ath angane kituu.. slow akum, sorry parayum, chilappol site kittukayee illa...(Serveril space illathanu prashnamennu arkengilum thoniyal ath swabavikam maathram..)

ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.സി.എം June 18, 2013 at 9:28 PM  

[im]http://4.bp.blogspot.com/-jLtvdRXNyns/UcCDAGz7CHI/AAAAAAAACN0/aiUhmvukUas/s400/Screenshot+from+2013-06-18+21:22:38.png[/im]

ഇവിടേയും തിരക്കു തന്നെ!

Unknown June 18, 2013 at 9:28 PM  

eee samayathum block akanamenkil ethu enthu server annu day timil oru kuttiyay polum enter chayan pattiyilla eppol nokkiyittum nadakkunnilla eni eppol midnightil nokkam

Unknown June 18, 2013 at 9:30 PM  

eee samayathum block akanamenkil ethu enthu server annu day timil oru kuttiyay polum enter chayan pattiyilla eppol nokkiyittum nadakkunnilla eni eppol midnightil nokkam

vadakangara June 18, 2013 at 9:34 PM  

please give instruction to extend the date of UID entry and staff fixation

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 9:34 PM  

Oru offline software undayirunnengil ethra nannayirunnu ..................

AYOOBKHAN.C. June 18, 2013 at 9:37 PM  

computer ariyathavar ethra bagyavanmar..................

Biju June 18, 2013 at 9:47 PM  

If you see error message, reload the page and try until it is saved. I entered about 40 students data in one hour like this way

praku June 18, 2013 at 9:52 PM  

nigalokke uragathe kathiruno njan sukamayi uragam.... good night

സഹൃദയന്‍ June 18, 2013 at 10:27 PM  

.

This is the details of the owner of this ip address

Then why are you telling the complaints here

Unknown June 18, 2013 at 10:30 PM  

uid service is not working properly and its too low

mathshe June 18, 2013 at 10:35 PM  

Can't access !!!! cannot enter any data !!!!! we have spent the whole day SITTING IN FRONT OF THE SYSTEM!!!!! please extend the date!

Rasak Valavannur June 18, 2013 at 11:02 PM  

കാലവര്‍ഷം ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ 2 ദിവസം എല്ലാ school കള്‍ക്കും അവധി.18/6/2013 ന് അര്‍ദ്ധ രാത്രി വരെ “Sorry for the inconvenience Maximum users exceeded!!Please try After some time.. ”ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു Tensionഉം ഇല്ല.UID enter ചെയ്യാനുള്ള date എത്ര വരെ നീട്ടും എന്നേ അറിയേണ്ടൂ...

RAJEEV June 18, 2013 at 11:07 PM  

കഴിഞ കൊല്ലം ചെയ്ത entries മൂഴുവന്‍ പോയല്ലോ?എന്താ ചെയ്കാ?

Sreenilayam June 18, 2013 at 11:58 PM  

കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും തലയില്‍ ആള്‍ താമസമില്ലാത്തവര്‍ ടെക്നോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റേയും തെളിവാണ് ഐടി@സ്ക്കൂളിന്റെ യുഐഡി സൈറ്റ്. ബാന്‍ഡ് വിഡ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത സെര്‍വര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റേയും പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. യുഐഡി ഡാറ്റ എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴേ മെയ് മാസത്തില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്ത അധ്യാപകരെല്ലാം ഈ പ്രശനങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ടു. ഇതു മനസ്സിലാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഐടി@സ്ക്കൂളിന്? ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്തോ എന്നു DEO, AEO ചോദിക്കുമ്പോള്‍ Sorry എന്നോ Please ask After some day.. എന്നോ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റില്‍ കണ്ട പോലൊരു മറുപടി തന്നെ ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മതിയോ? ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസിലെ പത്തുനാല്‍പ്പതു കുട്ടികളെ എന്റര്‍ ചെയ്യാനാണ് രണ്ടു ദിവസമായി നടക്കുന്നത്.

ഒന്നോ രണ്ടോ ജില്ലകളുടെ മാത്രം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഒരു ദിവസം നടത്താന്‍ പറ്റുന്ന വിധത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ പണി പണ്ടേ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ?

അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കൊച്ച് ഓഫ് ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍, പുഷ്പം പോലെ പണി തീര്‍ത്തു തരുമായിരുന്നില്ലേ, ഞങ്ങള്‍?

അല്ല, അങ്ങനെയായാല്‍ പണി കൃത്യമായി നടക്കുമായിരുന്നു, അല്ലേ?

Unknown June 19, 2013 at 1:38 AM  

ഇപ്പോള്‍ സമയം 1:37 .Maths Blog ല്‍ 30പേര്‍ .ഞാന്‍ ചെയ്തു തീര്‍ന്നു സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ

anu June 19, 2013 at 2:01 AM  

TIME 2 AM......... WORK COMLETED'''''GUD N8

nazeer June 19, 2013 at 4:42 AM  

Morning 4:40 AM!!!!!!!!!!!!!!!!
54 people online!!!!!!!!!!!

nazeer June 19, 2013 at 4:58 AM  

5 AM........Waiting for today's POST....74 online users......

Unknown June 19, 2013 at 5:43 AM  

4 am muthal 5.30 varay kitty eni entha chayaka????????????????

highschoolpengamuck June 19, 2013 at 5:54 AM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..

What will we do? Please arrange some thing to edit uid

NSS GVHSS Balussery June 19, 2013 at 6:41 AM  

uid open ചെയ്താല്‍ ആകെ കിട്ടുന്നത് ""Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..""
എന്നത് മാത്രമാണ്.....
ഇത് എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്

MANU NVUPS VAYALA June 19, 2013 at 6:50 AM  

Enrolment ID (Enrolment Number) is a 28 digit numeric character. The format in which the 28 digit Enrolment ID (Enrolment Number) has to be entered is EA Code - 4 digit, Station Code - 5 digit, Sequence - 5 digit, YYYYMMDD - 8 digit and HH:MM:SS - 6 digit. The total number of all the above digits will be 28.

In the Print Receipt, the Enrolment number is entered as EA Code/Station Code/Sequence Number and Date is entered as(DDMMYYYY)/Time(HHMMSS). An EID will be generated out of the enrolment number. The application combines the enrolment number as a single number without any spaces and this combined number is called as EID.

Hari | (Maths) June 19, 2013 at 8:14 AM  

@MANU NVUPS VAYALA,

The format in which the 28 digit Enrolment ID (Enrolment Number) has to be entered is.....

യു.ഐ.ഡി സൈറ്റിലെ ലോഗിന്‍ പേജിലെ instructions എന്ന മെനുവില്‍ EID എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട വിധത്തെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് ഇതാ. EIDയിലെ തീയതി എങ്ങിനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി അതില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. http://210.212.24.33/uid2013//files/guide/UID_Instructions_staff_fixation.pdf

muhammad June 19, 2013 at 9:08 AM  

ഈ "മാക്സിമം യൂസേഴ്സ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതെത്രയാ വിദ്വാന്‍മാരേ.....?"

Teacher June 19, 2013 at 9:24 AM  

Data entry cheyanulla date 24 vare neeti ennu ketalo sathyamano

Teacher June 19, 2013 at 9:28 AM  

Data entry cheyanulla date 24 vare neeti ennu ketalo sathyamano

Teacher June 19, 2013 at 9:32 AM  

pakistan beekaran maare vilichu ee gate way thakarkan entenkillum maargam nokanam..................

sabarigirish June 19, 2013 at 9:33 AM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time.. You are in the Q.സമയബന്ധിതമായി തീരാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.ജൂണ്‍ 30 വരെയെങ്കിലും സമയം തരണം.ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുമല്ലോ.എന്നത്തേക്ക് ഈ inconvenience മാറിക്കിട്ടും.poor students, teahers are in front of computers.IS THIS THE WAY TO IMPROVE EDUCATION IN GOVT/AIDED SCHOOLS. UNAIDED SCHOOLS HAS NO HEADACHE.

sabarigirish June 19, 2013 at 9:36 AM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time.. You are in the Q.സമയബന്ധിതമായി തീരാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.ജൂണ്‍ 30 വരെയെങ്കിലും സമയം തരണം.ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുമല്ലോ.എന്നത്തേക്ക് ഈ inconvenience മാറിക്കിട്ടും.poor students, teahers are in front of computers.IS THIS THE WAY TO IMPROVE EDUCATION IN GOVT/AIDED SCHOOLS. UNAIDED SCHOOLS HAS NO HEADACHE.

AYOOBKHAN.C. June 19, 2013 at 9:50 AM  

Dear Manu
Verude aasaya kuzappam undakkalle. Shariyaya format dd-mm-yyyy-hh-mm-ss thanneyaan. ee formatil enter chaidal maathrame aadhar download cheyyan pattukayullu. KAZHINHA VARSHAM IDE FORMATIL ENTER CHAIDA EID YUM IPPOL KANANILLA

SHANTALS June 19, 2013 at 10:03 AM  

ആയിരം കൂട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ എങ്ങനെയാണ് സമയബന്ധിതമായി തീരുക?
സമയബന്ധിതമായി തീരാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.ജൂണ്‍ 30 വരെയെങ്കിലും സമയം തരണം.ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തു......................................................................

Unknown June 19, 2013 at 10:21 AM  

it's really a great pressure on teachers especially sitc's.KINDLY EXCEED THE TIME LIMIT.

manju benny June 19, 2013 at 10:22 AM  

Sir,
It would have been apt, if you would assign a day for each educational district. It would have reduced the last minute rush and would be very convenient for the teachers who spend day and night in front of the computer screen. Kindly bring this matter to the concerned authorities.

St. Joseph's LPS, Varapuzha June 19, 2013 at 10:31 AM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..


What to do???????????????????????????

AL.F H S June 19, 2013 at 10:31 AM  

സമയബന്ധിതമായി തീരാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.ജൂണ്‍ 30 വരെയെങ്കിലും സമയം തരണം........
mbm

St. Joseph's LPS, Varapuzha June 19, 2013 at 10:35 AM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..


What to do???????????????????????????

NADUVIL HIGHER SECONDARY SCHOOL June 19, 2013 at 10:35 AM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..
ഇത് എപ്പോഴാ ശരിയാവുക !!!!!!!!!!!!!!!

കിഴുകണ്ടയില്‍ June 19, 2013 at 10:59 AM  

ആ ചെറിയേ സ്ക്രൂഡ്രൈവറിങ്ങെടുക്ക്....ദ്പ്പോ ശരിയാക്കിത്തരാം.....

ദ് കൊള്ളാല്ലോ... June 19, 2013 at 11:11 AM  

ശരിയാക്കാം ശരിയാക്കാം എന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ എപ്പം ശരിയാക്കുമെന്ന് ഇപ്പം പറയണം

സുദൂര്‍ വളവന്നൂര്‍ June 19, 2013 at 11:17 AM  

മുമ്പ് എന്റര്‍ ചെയ്ത ഇരുപത്തി എട്ടക്ക നമ്പര്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നില്ല.

സുദൂര്‍ വളവന്നൂര്‍ June 19, 2013 at 11:19 AM  

മുമ്പ് എന്റര്‍ ചെയ്ത ഇരുപത്തി എട്ടക്ക നമ്പര്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നില്ല.

paradise June 19, 2013 at 11:45 AM  

we spent day and night infront of the computers,we cant do the uid entry because of so many users in the same time. how we will finish it in time.........can you help us.....

Teacher June 19, 2013 at 11:53 AM  

സൈറ്റ് കിട്ടാത്തവര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ എന്തുകൊണ്ടെനാല്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യം അവരുടെതാകുന്നു because ശെമയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാര്‍ത്ഥന

ST.JOSEPH June 19, 2013 at 12:26 PM  

Sorry for the inconvenience !!!
Maximum users exceeded....Please try after some time.
What can i do? Please extend the time limit upto June 30

ST.JOSEPH June 19, 2013 at 12:27 PM  

Sorry for the inconvenience !!!
Maximum users exceeded....Please try after some time.
What can i do? Please extend the time limit upto June 30

Unknown June 19, 2013 at 12:34 PM  

20 nu mump data entry cheyyanam athoru niyamam, athu saadyam allatha vidham sit busiyum, ithu randinum idayil kashtapedunna njangalude duravasthak entha oru parihaaram...........?

Unknown June 19, 2013 at 12:36 PM  

20 nu mump data entry cheyyanam athoru niyamam, athu saadyam allatha vidham sit busiyum, ithu randinum idayil kashtapedunna njangalude duravasthak entha oru parihaaram...........?

sakkirek June 19, 2013 at 12:51 PM  

Ithra nalla band vidthulla oru srever ithinayi sthapicha ellavarkkum nanni parayukayallathe rakhsa illa.. very good server. karanam ellavarkkum anangathe irikkam... 20 nu poyittu 30 num ithu kazhukayilla urappu..

sakkirek June 19, 2013 at 12:52 PM  

Ithra nalla band vidthulla oru srever ithinayi sthapicha ellavarkkum nanni parayukayallathe rakhsa illa.. very good server. karanam ellavarkkum anangathe irikkam... 20 nu poyittu 30 num ithu kazhukayilla urappu..

jose June 19, 2013 at 12:53 PM  

When I got fed up with the message ""Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time.."" I reported it to the NODAL office. They said they have reported it to the DPI. Now whom will the DPI report it? Then to whom...
Every time it is the same. Teachers have to gap at the screen... doing some finger exercises. Can't the System managers increase the band-width of the server?...

jose June 19, 2013 at 1:02 PM  

When I got fed up with the message "Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time." I rang up to the Nodal Office. They said they have reported it to the DPI. Now whom will DPI report it to? Eppozhum sthithi ithu thanne. Teachers ingane irikkanam monitoril nokki, mousum anakki. Enthoru duravastha. Site ippol sariyakum.. ippol sariyakum ennu karuthi ellavarum iruppa. Ethra classukal miss aakunnu. Entha System managerkku band-width koottan mele?

abhilashbabu p June 19, 2013 at 1:13 PM  

uid സൈറ്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന്റെ തിരക്കാണത്രേ.... ക്ഷമ ആട്ടിന്‍ സൂപ്പിന്റെ ഫലം ചെയും. എല്ലാവരും കഷമ ശീലിക്കുക

jose June 19, 2013 at 1:26 PM  

ഇതെപ്പോ ശരിയാകും എന്റെ ദൈവമേ!!

Joy Sebastian June 19, 2013 at 1:27 PM  

How to Generate EID from Enrolment Number

Enrolment ID (Enrolment Number) is a 28 digit numeric character. The format in which the 28 digit Enrolment ID (Enrolment Number) has to be entered is EA Code - 4 digit, Station Code - 5 digit, Sequence - 5 digit, YYYYMMDD - 8 digit and HH:MM:SS - 6 digit. The total number of all the above digits will be 28.

In the Print Receipt, the Enrolment number is entered as EA Code/Station Code/Sequence Number and Date is entered as (DDMMYYYY)/Time(HHMMSS). An EID will be generated out of the enrolment number. The application combines the enrolment number as a single number without any spaces and this combined number is called as EID.

The above process is explained clearly with an example:In the Print Receipt, the enrolment number is entered as EA Code(4)/Station Code(5)/Sequence Number(5) and the Date is entered as (DDMMYYYY)(8)/Time(HHMMSS)(8).
While generating a EID, the enrolment number and date is combined as single number. All the spaces and slashes will be removed. For the entered enrolment number in the above figure, the EID will be 1234104800261520100802180700.
Note: In EID number, the numbers highlighted with blue colour are changed to YYYYMMDD.
https://portal.uidai.gov.in/uidwebportal/help/HowtoGenerateEIDfromEnrolmentN.html

jose June 19, 2013 at 1:28 PM  

ഇതെപ്പോ ശരിയാകും എന്റെ ദൈവമേ!!

Teacher June 19, 2013 at 2:08 PM  

maths blog ഇപോള്‍ എന്‍റെ പേടി സ്വപ്നമാണ് ഈ sorry കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണാവോ അയാളെ കണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ഒരു നന്ദി പറയാമായിരുന്നു. ഇനി ഒരു സമ്പൂര്‍ണ വരുന്നുണ്ട് അതെന്താവുമോ എന്തോ maths ബ്ലോഗിന് എന്‍റെ ആയിരം ആയിരം നന്ദി.

AYOOBKHAN.C. June 19, 2013 at 2:10 PM  

Jose Joseph
as per instruction the date format to be entered is dd-mm-yyyy and not yyyy-mm-dd. Also I have generated UID for some students using dd-mm-yyyy format. Please do not make confusion.

Carmiya June 19, 2013 at 2:31 PM  

conecting tharenameeee......conecting tharenameeeeeeeeeeee.......uidblog siteeeeee neeeeeeeee.......

Carmiya June 19, 2013 at 2:32 PM  

conecting tharenameeee......conecting tharenameeeeeeeeeeee.......uidblog siteeeeee neeeeeeeee.......

H.I.M.U.P.SCHOOL KALPETTA June 19, 2013 at 2:57 PM  

UID Site ല്‍ Data Entry നടത്തുന്നതിനുളള സമയം 24.06.2013 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

SHAFI.P.I June 19, 2013 at 3:12 PM  

ikkanakkinanel veendum veendum date extend cheyyathirikkilla...

VINCENT R C June 19, 2013 at 3:27 PM  

hau....date extended njan onnu kidakkatte.....

SREEMANGALATHU June 19, 2013 at 3:28 PM  

date 30th vare enkilum neettanam. plz ithonnu sradhayil peduthanam

SREEMANGALATHU June 19, 2013 at 3:29 PM  

date 30th vare enkilum neettanam. plz ithonnu sradhayil peduthanam

VINCENT R C June 19, 2013 at 3:30 PM  

hau....date extended njan onnu kidakkatte.....

Unknown June 19, 2013 at 3:46 PM  

mathsbloginu Thanks, date extend cheytha vivarm ariyichathinu,

ENTE LOKAM June 19, 2013 at 4:36 PM  

keralathile motham schoolukalileyum uid ore samayam (ethanum divasangalkkullil) nettil kayattan paranja ivanmarkku pattiya chikitsa ivide kottakkal arya vydya salayil kittum. "nellikka thalam" onnu pareekshikkavunnathanu.

Unknown June 19, 2013 at 5:57 PM  

I ALSO RECOMENDS THE ABOVE MENTIONED NELLIKKATHALAM

kranilkumar June 19, 2013 at 5:59 PM  

date extended upto 24 june.but surely it is not possible to complete the data entry even in this month itself.data entry portal is always busy .let us hope the date will extend up to next month....

Unknown June 19, 2013 at 6:20 PM  

I could do half of the work.Really tired and fed up with the edit/delete option.however it is a great relief that the last date is extended.

revolution 2009 June 19, 2013 at 6:40 PM  

WHAT A SERVER SIRJI...
RATHRI PAKALAKKANAMO PAVAM TEACHERS?
ORU SAMSAYAM..... WHETHER THE DATE EXTENDED UPTO 24-06-13 OR 24 -06-14
EE POKKU POYAAL APPOZHUM THEERUMO?

haritham June 19, 2013 at 6:50 PM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time.. പാതിരാത്രിയിലും, പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിക്കും ഇതേ msg തന്നെ വരുന്നു. server bussy ആണോ അതോ ആളെ മക്കാറാക്കുകയോ.......

Muhammed Salih June 19, 2013 at 7:05 PM  

ആധാര്‍ ,EID സ്ലിപ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത (STD 1 ഒഴികെ ) കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്‍ HM ന്‍റ സത്യവാങ്മൂലം മതിയാകുമോ?

Biju June 19, 2013 at 7:49 PM  

എന്തിനാ എല്ലാവരും ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. സൈറ്റ് ശരിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്താ മതി. അല്ലെങ്കില്‍ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്റര്‍ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാന്‍ പറയൂ. ആരും തൂക്കികൊല്ലുകയുമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാനേതായാലും ഉടനെ ചെയ്ത് തീര്‍ക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല

Biju June 19, 2013 at 7:56 PM  

എന്തിനാ എല്ലാവരും ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. സൈറ്റ് ശരിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്താ മതി. അല്ലെങ്കില്‍ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എന്റര്‍ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാന്‍ പറയൂ. ആരും തൂക്കികൊല്ലുകയുമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാനേതായാലും ഉടനെ ചെയ്ത് തീര്‍ക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല

sirajudheen June 19, 2013 at 7:57 PM  

എത്ര സമയം കാത്തിരുന്നിട്ടും സോറി പറയുന്ന ഈ തല്ലിപ്പൊളി സൈറ്റിലേക്ക് നാം ............

സഹൃദയന്‍ June 19, 2013 at 8:09 PM  

സുഹൃത്തേ...

ഇതു തല്ലിപ്പൊളി സൈറ്റൊന്നുമല്ല.. വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ സൈറ്റ് തന്നെയാണ്..

നിങ്ങള്‍ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കുക.. ഇതിനു മുന്‍പേ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് സൈറ്റില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ ഒരു മെസേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ..?

ഇത് ഈ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയവര്‍ തന്നെ കോഡു വഴി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മെസേജാണെന്ന് ഐ,ടി മേഖലയിലെ ആരോടു ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരും. സെര്‍വര്‍ ബിസിയാണെങ്കില്‍ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് മെസേജ് ഇതല്ല..

പിന്നെ ഇതു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണെങ്കില്‍ മാക്സിമം യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഐ.പി അഡ്രസ് ഉടമയ്ക്ക് കൂട്ടി നല്‍കാവുന്നതല്ലേയുള്ളു.. അപ്പോള്‍ പ്രശ്നം തീരും..

പാതിരാത്രിയും ഈ മെസേജ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥം പ്രശ്നം തീര്‍ക്കരുതെന്നു തന്നെല്ലേ...?

sshss June 19, 2013 at 8:11 PM  

UID

THERE IS A "SAMPOORNA" SITE WHICH INCLUDES A TO Z DATAS OF A CHILD.EDN DEPT NEED ONLY TO ADD ONE MORE COLUMN TO ENTER UID.WHY TWO SITES? ONLY TO HELP UNAIDED SCHOOLS,NO?

Rasak Valavannur June 19, 2013 at 8:14 PM  

24/06/2013 ന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും യു.ഐ.ഡി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തിയാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതങ്കിലും മലയാളിയുണ്ടെങ്കില്‍.......................

സഹൃദയന്‍ June 19, 2013 at 8:34 PM  

.

ഡാറ്റ എന്ട്രി ദിന പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോട്ട്

കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഈ വായനാ ദിനത്തെ ഡാറ്റാ എന്ട്രി ദിനമായി ആചരിച്ചു..

ദിവസം മുഴുവന്‍ - വെളുപ്പിനു മുതല്‍ പാതിരാത്രി വരെ അവര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഡാറ്റ എന്ട്രിക്കു ശ്രമിച്ച് അവര്‍ ഡാറ്റ എന്ട്രി ദിനം ആചരിച്ചു..

ഡാറ്റ എന്ട്രി തൊഴിലാളികള്‍ ബാറ്റ കിട്ടാതെ ചായയും പഫ്സും കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു.
എച്ച്. എം വാലിനു തീ പിടിച്ച പോലെ എസ്.ഐ.ടി.സി യെ കുറ്റം പറഞ്ഞും ടെലഫോണ്‍ എക്സചേഞ്ചിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞും ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

അറിയാവുന്ന കന്പ്യൂട്ടര്‍ മാഷുമ്മാരെ മുഴുവന്‍ വിളിച്ച് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവര്‍ക്കും ആദ്യം ടെന്‍ഷനിലും പിന്നീടു സൗഹൃദ ചര്‍ച്ചയിലേക്കും വഴിമാറി..

അടുത്ത സ്കൂളുകള്‍ക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയില്‍ എന്നാ പിന്നെ ഇതവിടെയെങ്ങാനും കിടക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു ബ്ലോഗു തുറക്കുന്പോള്‍ തീയതി നീട്ടിയതായി അറി‍ഞ്ഞു..

ഇനി ഈ മാസം സന്പൂര്‍ണ്ണയുടെ ഡാറ്റ എന്ട്രി ദിനവും ഉണ്ടാകും അന്നു കാണാം എന്നു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നാലരയോടെ പിരിഞ്ഞു..

****

നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഡാറ്റ എന്ട്രി വിശേഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..

hathyar June 19, 2013 at 8:52 PM  
This comment has been removed by the author.
JITHESH June 19, 2013 at 8:58 PM  

Last year, entered EID of the students correctly(28 digit). Now all the EID numbers are deleted. What nonsense are they doing? Are they mocking at the Headmasters?

kranilkumar June 19, 2013 at 9:10 PM  

REALLY AUTHORITIES ARE TORTURING TEACHERS.THEY WANT IMPOSSIBLE TO POSSIBLE.WHERE....OUR ORGANISATIONS?WE MUST PROTEST AGAINST THIS.MAKE THE UID SITE AVAILABLE AT REQUIRED TIME...

Unknown June 19, 2013 at 9:13 PM  

ഇന്നലെ ഉച്ചക്കിരുന്നദാനു യു ഐഡി ചെയ്യാൻ....ഈ സമയം അയിട്ടും പറയുന്നത്.....24 നു മുന്നെ ഈ സൈറ്റ് തുറക്കുമൊ...

Unknown June 19, 2013 at 9:14 PM  

ഇന്നലെ ഉച്ചക്കിരുന്നദാനു യു ഐഡി ചെയ്യാൻ....ഈ സമയം അയിട്ടും പറയുന്നത്.....24 നു മുന്നെ ഈ സൈറ്റ് തുറക്കുമൊ...

kranilkumar June 19, 2013 at 9:19 PM  

SORRY FOR INCONVENIENCE!!!!!!!!!!!!1,WE ARE NOT READY TO UPLOAD THE DATAS SINCE YOU ARE NOT PROVIDING THE NECESSARY SITE REQUIREMENTS...OK....NO MORE....

sreelalsreenivasan June 19, 2013 at 9:34 PM  

"vayanadinam-dataentrydinam"
jai vayanadinam
jai dataentridinam
sreelal varkala

sreelalsreenivasan June 19, 2013 at 9:37 PM  

"vayanadinam-dataentrydinam"
jai vayanadinam
jai dataentridinam
sreelal varkala

പ്രകാശ്‌ June 19, 2013 at 9:57 PM  

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ staff fixation ഇക്കൊല്ലവും ഗുദാ ഗവാ

HK CKHS MANIMOOLY June 19, 2013 at 10:16 PM  

ഈ UID യുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാലം സര്‍ക്കാര്‍ ഇല്ലാതാക്കി. ഇപ്പോഴിതാ സ്കൂള്‍ തുറന്നുപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്തതയും ഇല്ലാതാക്കി. പഴ തലയെണ്ണല്‍ രീതി ആയിരുന്നു ഇതിനേക്കാള്‍ നല്ലത്. അല്ല സര്‍ക്കാരെ ഈ അധ്യാപകരെന്താ ഊണും ഉറക്കവും, വീടും കുടുംബവും ഇല്ലാത്തവരാണോ?

എഡിറ്റര്‍ കിളിവാതില്‍ June 19, 2013 at 10:35 PM  

6th working day ക്ക് ശേഷം ടി.സി മൂലം വന്ന കുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ?

muhammad June 19, 2013 at 10:58 PM  

എന്തൊരു ഉശിരന്‍ സൈറ്റ്! ഇതിപ്പോള്‍ മാത്രമല്ല. ഓത് ഡാറ്റാ എന്ട്രി സമയത്താണ് ശരിക്കൊന്ന് എന്റര്‍ ചെയ്യാനൊത്തത്?

remani June 19, 2013 at 11:29 PM  

Rathri 11.30 kidennitte urakkam varunnilla.Ezhanettu computer on cheyithu."UID DATA ENTRY SITE" open cheyithu."sorry" veendum kidannu.1.45 ayappol veendum ezhunnettu.Bhagyam site open ayi .5.45 vare urangathe data entry.Rathri urangethathinte thalakanavum.Alappuzha district holiday ayathinal pakal urangi innum urakkalakkanam.11.30 njan onnu kidakkatte 1.45 agumpol ezhunnekkam.
Oru 'SITC'

remani June 19, 2013 at 11:31 PM  

Rathri 11.30 kidennitte urakkam varunnilla.Ezhanettu computer on cheyithu."UID DATA ENTRY SITE" open cheyithu."sorry" veendum kidannu.1.45 ayappol veendum ezhunnettu.Bhagyam site open ayi .5.45 vare urangathe data entry.Rathri urangethathinte thalakanavum.Alappuzha district holiday ayathinal pakal urangi innum urakkalakkanam.11.30 njan onnu kidakkatte 1.45 agumpol ezhunnekkam.
Oru 'SITC'

SUNIL V PAUL June 20, 2013 at 12:04 AM  

Dear Administrator,
Please solve this problem or seek the help of any Hardware or software Engineer.
Please help us to save our time.

SUNIL V PAUL- HSA & SW/E(MCA)

Nikhil KP Mavilayi June 20, 2013 at 5:45 AM  

ഇവന്മാര്ക്കൊന്നും അല്പ്പം പോലും സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ലേ ! ഈ മാസം 24നു എന്നല്ല 30 ആയാൽ പോലും
data entry പൂർത്തിയാവില്ല എന്ന് ദൈവം തമ്പുരാന് പോലും അറിയാം .

kunhi mon June 20, 2013 at 6:11 AM  

result declared on 02/05/2013.students are automatically promoted to higher standerd by soft ware .if advice to edit/delete the errors & delete TC issued students on that day onwards this may not happen,now some of the students data can"t to up load. because the same UID/EID number exist in previous school

Gireesh Vidyapeedham June 20, 2013 at 6:11 AM  

ഈ കൊച്ചുവെളുപ്പാന്‍ കാലത്തോന്നുറങ്ങിക്കുടായോ?

Gireesh Vidyapeedham June 20, 2013 at 6:27 AM  

പണിപ്പെട്ട് 10 കുട്ടികളുടെ details വീതം രാവിലെ 3 മണിമുതല്‍ അടിച്ചുകയറ്റുന്നതാണ്.... 5 മണിയായപ്പോള്‍ Save ചെയ്യുമ്പോള്‍ maximum users exeeds...sorry...messageവരുന്നു.എന്നാലും പിന്നെയും try ചെയ്താല്‍ പറ്റുമായിരുന്നു. രാവിലെ 6 മണിയായപ്പോള്‍ സ്ഥിതി മാറി Save ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നുമില്ല..കൂടുതല്‍ try ചെയ്തപ്പോള്‍ site തന്നെ പോയി..ഇതെല്ലാമെന്നാമോന്ന്നേരേക്കാ?

Gireesh Vidyapeedham June 20, 2013 at 6:29 AM  

ഇവന്മാര്ക്കൊന്നും അല്പ്പം പോലും സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ലേ ! ഈ മാസം 24നു എന്നല്ല 30 ആയാൽ പോലും
data entry പൂർത്തിയാവില്ല എന്ന് ദൈവം തമ്പുരാന് (DPI)പോലും അറിയാം .

Unknown June 20, 2013 at 6:43 AM  

24 vare samayam neetiyittu onnum kaaryamilla, gathi pazhayathu thanne,

haritham June 20, 2013 at 8:19 AM  

Stregth dedails ല്‍ ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റം വരുന്നു.....
എന്തൊരു കഷ്ടം ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലേ......

Rasak Valavannur June 20, 2013 at 8:54 AM  

എന്തിനാ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്ര Tension.ഉറക്കമൊഴിച്ചും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും UID enter ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കണ്ട.Site fully റെഡിയാവുന്നത് വരെ wait ചെയ്യുക.അതിന് ശേഷം enter ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം തീര്‍ച്ചയായും കിട്ടും.No Tension No worry

Teacher June 20, 2013 at 10:02 AM  

കാലത്ത് details വേഗം എന്റര്‍ ആവുനത് കണ്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിച്ചു. കുറച്ചു കഴിനപോള്‍ എന്തോ ഒരു അനകമില്ല നോകിയപോഴല്ലേ മനസിലായത് അതാ ഉറകത്തില്‍ നിന്നും എന്നീട്ടു വരുന്നു "Sorry for the inconvenience" അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു ഇതിനൊന്നും ഉറകോം ഇല്ലെ. എന്തൊരു കഷ്ടമാന്നിത് . എങ്ങനെ പോയാല്‍ DATE 30 വരെ നീട്ടണം.

SITC HSSK June 20, 2013 at 12:05 PM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..

Anonymous June 20, 2013 at 12:12 PM  

ഹായ്
സമയബന്ധിതമായി തീര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല
രണ്ടു ദിവസമായി ഇതിനു പുറകെ എല്‍പി സ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ ക്ലാസില്‍ പോകാനും കഴിയുന്നില്ല ഇത് പബ്ലിക്‌ സ്കൂള്‍ ബതകമല്ല അധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ ക്ലാസ്സില്‍ പോയി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം. aided/Govt ടീച്ചര്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നോക്കി ഇരിക്കുന്നു കഷ്ട്ടം.........!

SITC HSSK June 20, 2013 at 12:15 PM  

Sorry for the inconvenience
Maximum users exceeded!!
Please try After some time..
മാക്സിമം യൂസേഴ്സ് എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ എത്രയാ...
ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നവര്‍ കമന്റ് ചെയ്യുക. എത്ര പേര്‍ കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നു അറിയാല്ലേ...

sakunthala June 20, 2013 at 12:21 PM  

അദ്ധ്യാപകര്‍ ഉറക്കം നിന്നും ,ആധിപിടിച്ചും ഇതെല്ലാം വേഗംചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടാണ് പിന്നേയും ഓരോന്ന് തലയില്‍ വരുന്നത് ഇതിനിടയില്‍ ക്ലാസ്സെടുക്കാന്‍ ആര്‍ക്ക് നേരം?ഇനി അടുത്തത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ!

prasad t k June 20, 2013 at 1:10 PM  

കേരളത്തിലേ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് ഇതിന്റെ തലപ്പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലായി.ഇതിന്റെ സര്‍വറും,ഓണ്‍ലൈന്‍ കപ്പാസിറ്റിയും തീരുമാനിച്ചവരുടെ ഫുദ്ധി അപാരം തന്നെ...

sabarigirish June 20, 2013 at 2:16 PM  

TEACHERS ARE NOT SLAVES BY WAKING UP LATE NIGHT AND DOING THE DATA ENTRY WORK. THEIR WORK IS TO TEACH CHILDREN.AUTHORITIES SHOULD EXTEND THE DATE OF DATA ENTRY AND ALSO RECTIFY THE PROBLEMS OF THE SERVER.

sakunthala June 20, 2013 at 2:37 PM  

മറ്റുതൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ജോലിഭാരം കുറ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ച്ചപ്പോള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ ജോലി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്.ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങള്‍ചെയ്തുകൂടെ?ക്ളറിക്കല്‍ വര്‍ക്കുകള്‍ അദ്ധ്യാപകരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാല്‍ കേരള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാവി എന്താണ്? സാധാരണക്കാരുടെ മക്കള്‍ക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലെ?

Unknown June 20, 2013 at 6:14 PM  

transfer ആയി വന്ന കുട്ടിയെ uid ല്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ "UID Number 516026595966 Already Exist in Your School "എന്നു കാണിച്ചിട്ട്,കുട്ടിയുടെ പഴയ സ്കൂളിലെ Ad.No.ഉം സ്കൂളിന്റെ details ഉം കാണിക്കുന്നു.എന്താണ് പരിഹാരം(സമ്പൂര്‍ണ്ണായില്‍ tc ചേര്‍ക്കാത്തതു കൊണ്ടാണോ?)

Unknown June 20, 2013 at 7:10 PM  

Radakrishnan Sir ,
Tranfer ആയി വന്ന സ്കൂളില്‍ നിന്നും കുട്ടിയെ Delete ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക . Delete ചെയ്താല്‍ മാത്രമെ കുട്ടിയെ Enter ചെയ്യാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു.

GHSS KOLATHUR June 20, 2013 at 8:17 PM  

ഇത് എല്ലാം ചെയ്യന്നമെങ്കില്‍ സൈറ്റ് ഓപ്പണ്‍ ആയി കിട്ടേണ്ടേ അതിനു വല്ലാ വഴിയും ഉണ്ടോ

Rasak Valavannur June 20, 2013 at 9:00 PM  

Dileep Manathil Sir,

താഴെ പറയുന്ന വിധം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ

5A,5B,6A,6B,7A,7B,7C,എന്നീ ഡിവിഷനുകളിലെ STRENGTH DETAILS ല്‍ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം (75/100 ....)കൂട്ടി നല്‍കുക.Edit/Delete എടുത്ത് Ad.No നല്‍കി search ചൈത് (ഇല്ലാത്ത ഡിവിഷനിലെ )കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ഡിവിഷന്‍ (നിലവിലെ ഡിവിഷന്‍ )Change ചൈത് Update ചെയ്യുക.
Strength details menu-വില്‍ പോയി Student strength '0' (പൂജ്യം) ആക്കുക.
പിന്നീട് Basic details menu-വില്‍ പോയി division ന്റെ എണ്ണം കൃത്യമായി നല്‍കി save ചെയ്യുക.

ഷാഹിര്‍ കല്‍പകഞ്ചേരി June 20, 2013 at 9:16 PM  

Transfer ആയി വന്ന കുട്ടിയെ പഴയ സ്കൂളില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്‌താല്‍ മാത്രമേ Enter ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ എന്നുണ്ടോ?

Hari | (Maths) June 20, 2013 at 9:34 PM  

2013-2014 അധ്യയനവര്‍ഷം സ്ക്കൂളുകളിലെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോള്‍ അതിന് പിന്തുണയുമായി അധ്യാപകര്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ പോസ്റ്റിലെ കമന്റുകള്‍. എന്നാല്‍ അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ വേണ്ട സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നതില്‍ പാളിച്ച വന്നുവെന്ന പരാതികളും ഇതേ പോസ്റ്റിലെതന്നെ കമന്റുകളില്‍ കാണാന്‍ കഴിയും.

സ്വന്തം അനുഭവമെഴുതിത്തന്നെ തുടങ്ങാം. എന്റെ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കൃത്യമാക്കിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒന്നേകാല്‍ മുതല്‍ രണ്ടേകാല്‍ മണി വരെ കാത്തിരുന്നതിനു ശേഷമാണ്. വീട്ടില്‍ ഇതിനൊന്നും സൗകര്യമില്ലാത്ത അധ്യാപകരെന്തു ചെയ്യും? രാത്രി ഒരു മണിക്കു പോലും യു.ഐ.ഡി സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ അധ്യാപകര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിനു മുന്നില്‍ കുത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ബ്ലോഗിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ യൂസേഴ്സുകളിലൂടെ ഏവര്‍ക്കും അറിയാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. പരസ്പരമുള്ള ഫോണ്‍ വിളികളിലെങ്ങും നിഴലിച്ചത് നിരാശയായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലായി ഒന്നു മുതല്‍ പത്തുവരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നത് 40 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെറും നാലു ദിവസം കൊണ്ട് കൃത്യമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന നിര്‍ദ്ദേശം. സംഭവം വിചാരിച്ചപോലെ നീങ്ങില്ലെന്നു കണ്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും നാലു ദിവസം കൂടി നീട്ടി അവസാനതീയതി ജൂണ്‍ 24 ലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കൃത്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതില്‍ വന്ന കാലതാമസം ജോലി നീട്ടുന്നതിന് ഇടയാക്കി. ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം സ്ക്കൂളിലില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന അറിയിപ്പായിരുന്നു. പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ ഇത് പ്രധാനാധ്യാപകരിലേക്കെത്തിക്കണമായിരുന്നു. അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കള്‍ എറിയുന്നതു പോലെ കുട്ടികളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനറിയാത്ത ചിലരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ക്ലാസിലില്ലാത്ത കുട്ടികളെ മറ്റു ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് തട്ടി. ഇതുമൂലം എന്തു സംഭവിക്കും? സ്ക്കൂളിലില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ അവസാന ഡിവിഷന്‍ കൃത്യമാക്കുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവില്ലേ? ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം സ്ക്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം മാത്രം എന്റര്‍ ചെയ്താല്‍ മതി എന്ന അറിയിപ്പ് എളുപ്പം കാണത്തക്ക വിധം സൈറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോ; അതും വളരെ വൈകിയായിരുന്നു.

ന്യൂ അഡ്മിഷന്‍ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പഴയ സ്ക്കൂളില്‍ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ ജോലി പൂര്‍ണമാക്കിയാലും അവിടത്തെ എച്ച്.എമ്മിന് വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് എടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ? 'ആ കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തരൂ' എന്നുപറഞ്ഞ് കുട്ടി പണ്ടു പഠിച്ചിരുന്ന സ്ക്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയെ വിളിച്ചാലോ? 'സൈറ്റില്‍ കയറാനാകേണ്ടേ' എന്ന പരാതിയാകും ലഭിക്കും. കുട്ടി അണ്‍ എയ്ഡഡിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിലോ? ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന മോഹം ഉപേക്ഷിക്കാം. ഒരു ടീച്ചറുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞു കേട്ടതാണിത്. ആ നിലക്ക് എന്ന് നമ്മുടെ ജോലികള്‍ എന്നാണ് തീരുക എന്ന് അധ്യാപകര്‍ ആശങ്കപ്പെട്ടാല്‍ അതിലൊന്നും ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടു കാര്യമില്ല.

എല്‍.പി, യു.പി, ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ലാസ് ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകര്‍ ഒറ്റയിരുപ്പിരുന്നാല്‍ പരമാവധി ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറു കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 13000ത്തോളം വരുന്ന സ്ക്കൂളുകളിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനിലേയും വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമാക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിനു ശേഷിയുള്ള സെര്‍വര്‍ ഒരുക്കാന്‍ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതിനു ശേഷിയുള്ള സെര്‍വര്‍ നമുക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

Hari | (Maths) June 20, 2013 at 9:34 PM  

എന്നാല്‍ ഈ പരിമിതികള്‍ക്കിടയിലും ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ നടപടിക്രമം ഭംഗിയാക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നോ?.

(1) എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിന് പരീക്ഷാ ഭവന്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നല്‍കിയ പോലൊരു ഓഫ്​ലൈന്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കാമായിരുന്നു. സൗകര്യപൂര്‍വം എല്ലാവരും ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നിര്‍വഹിച്ച ശേഷം മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് ഡാറ്റ അപ്​ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോള്‍ കണ്ടതുപോലെ ഒരു കുട്ടി രണ്ടു സ്ക്കൂളുകളില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി ഡാറ്റയില്‍ ഇരട്ടിപ്പ് വരുന്നതാകും അവിടത്തെ പ്രശ്നം. അവരെ കണ്ടെത്തി രണ്ടു സ്ക്കൂളിന്റേയും പേജില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നതു പോലെ തന്നെ സ്ക്കൂളുകള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരമൊരു ഓഫ്​ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്​വെയറിന്റെ ഗുണം അധ്യാപകരാരും ഓണ്‍ലൈനില്‍ സൈറ്റ് കിട്ടുന്നതും കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നതു തന്നെ.

ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ? നേരത്തെ കമന്റു ചെയ്തവര്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ജില്ലകളിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കു മാത്രമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ നല്‍കുക. സ്ക്കൂള്‍ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമേ സൈറ്റില്‍ കയറാവൂ എന്നുള്ളതു കൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ആ ജില്ലകളിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കു മാത്രം പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. ഈ ഘട്ടത്തിലും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെയുണ്ടെങ്കില്‍ രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ ജോലി തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു.

ഒരു ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി സൈറ്റില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിക്കും എഡിറ്റിങ്ങിനുമായി കയറുന്ന ഒരാളെ അധികം സമയം അവിടെ നിര്‍ത്താതെ ജോലി തീര്‍ത്ത് പറഞ്ഞു വിടാന്‍ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ ഒരുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. രൂപകല്പനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലേ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ജോലികളിലൊന്ന് കുട്ടികളെ അതത് ഡിവിഷനിലേക്കെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നല്ലോ. മറ്റു ഡിവിഷനുകളില്‍ ഉള്ള കുട്ടികളെ ഒരു നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഡിവിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓരോ കുട്ടിയേയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് Edit ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്തി Update ചെയ്താലേ നടക്കൂ. ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാന്‍ മാര്‍ഗം കണ്ടെത്താമായിരുന്നല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് Verification മെനു വഴി ഒരു ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികളുടെ മീഡിയം, ഭാഷ എന്നിവ ഡ്രോപ്ഡൗണ്‍ മെനുവിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ പേരിനു നേരെ ക്ലാസ് ഡിവിഷനുകള്‍ കൂടി ഡ്രോപ്ഡൗണായി നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലോ? ഇത്രയും സമയം ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ ഡിവിഷന്‍ ചേഞ്ചിനായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്നു.

പിന്നെ, എല്ലാം നമ്മള്‍ പഠിക്കുകയാണെന്ന് ആശ്വസിക്കാം. ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം പാഠമുള്‍ക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി വരുമ്പോള്‍ അതുപരിഹരിക്കാന്‍ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു. സമ്പൂര്‍ണയ്ക്ക് ഓഫ്​ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു കൊണ്ടു തന്നെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും.

Rasiya Sam June 20, 2013 at 10:16 PM  

Verification മെനു വഴി ഒരു ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികളുടെ മീഡിയം, ഭാഷ എന്നിവ ഡ്രോപ്ഡൗണ്‍ മെനുവിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ പേരിനു നേരെ ക്ലാസ് ഡിവിഷനുകള്‍ കൂടി ഡ്രോപ്ഡൗണായി നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലോ? ഇത്രയും സമയം ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചര്‍ ഡിവിഷന്‍ ചേഞ്ചിനായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകുമായിരുന്നു...... **ഓഫ്​ലൈന്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കാമായിരുന്നു. സൗകര്യപൂര്‍വം എല്ലാവരും ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നിര്‍വഹിച്ച ശേഷം മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൊണ്ട് ഡാറ്റ അപ്​ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ.......... വളരെ നല്ല ഒരു കമന്റ് ആണ് Hari സാര്‍ . maths ബ്ലോഗ്‌ന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു

haritham June 20, 2013 at 10:21 PM  

കുട്ടികളുടെ കണക്ക് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതില്ലേ? ഇപ്പോള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എണ്ണം മാത്രമാണ്. 2500 ലേറെ കുട്ടികളുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തില്‍ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ കുട്ടിയേയും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുക പ്രായോഗികമാണോ?
എന്തോ? ആര്‍ക്കുമൊന്നുമറിയില്ല......

Unknown June 20, 2013 at 10:38 PM  

We dont have a broadband connection in our school.So I had to take the responsibility of UID data entry.But I dont think that it can be done on time.Is Sampoorna offline software available in mathsblog?

പ്രകാശം June 21, 2013 at 1:12 AM  

ഹാവൂ..... ഒരു തരത്തില്‍ 65 കുട്ടികളെച്ചേര്‍ത്തു....
ജില്ല മാറി TC കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളെ ചേര്‍ക്കുന്നതിന് മറ്റേ സ്കൂളിലെ മാഷ് കൂടി കനിഞ്ഞാല്‍ രക്ഷപെട്ടു. TC ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സ്കൂളിന്റെ UID സൈറ്റില്‍ നിന്നും DELETE ചെയ്തില്ലെങ്കിലെന്താ ഒരു വഴി ആ കുട്ടിയെ ചേര്‍ക്കാന്‍.......

എഡിറ്റർ June 21, 2013 at 4:31 AM  

4th std ൽ നിന്നും പാസ്സായി 5 ൽ എത്തിയ കുട്ടകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് , സെക്കന്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത്കഴിയുമ്പോൾ അത് സേവ് ആകുന്നില്ല...എന്താണ് പ്രശ്നം? ആരെങ്കിലും മറുപടി തരൂ........

beena anil June 21, 2013 at 4:59 AM  

യു.ഐ.ഡിയോ,ഇ.ഐ.ഡിയൊഇല്ലാത്തകുട്ടികള്‍ക്ക് ഇവയ്ക്കു പകരം NPR നംപര്‍ കൊടുക്കാമോ

എഡിറ്റർ June 21, 2013 at 5:16 AM  

@ beena NPR ന്റെ E I D ( എന്റ്രോൾമെന്റ് നമ്പർ ) കൊടുക്കാം

JIM JO JOSEPH June 21, 2013 at 5:58 AM  

Confirmation ന് മുന്‍പ് divisionwise printout കിട്ടാന്‍ മാര്‍ഗമുണ്ടോ?

sakunthala June 21, 2013 at 6:23 AM  

1st language and 2nd language medium എന്നിവ തിരുത്തുന്നതിന് verification ല്‍ കയറി class div തിര‍ഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റം വരുത്തി side ലെ present button tik mark കൊടുക്കുക.ഇതേരീതിയില്‍ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കം present കൊടുത്ത് submit ചെയ്ത് conform (ഇത് reset ചെയ്യാം) ന് ശേഷം report ല്‍ നിന്ന് class div wise print out എടുക്കാം

ghskorom June 21, 2013 at 7:21 AM  

oru kuttiyude aadhar card nashtapettu. aadhar number kitti. ath avanteyennu urappu varuthan enthenkilum margam?

Hari | (Maths) June 21, 2013 at 9:10 AM  

@ghskorom,

ആധാര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച പ്രിന്റൗട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് കണ്ടെത്താം. അതില്ലെങ്കില്‍ ബാംഗ്ലൂരിലേതാണെന്നു തോന്നുന്നു; ആധാര്‍ Toll free നമ്പറിലേക്കൊന്നു വിളിച്ചു നോക്കൂ. 1800 4251 1800

Unknown June 21, 2013 at 11:41 AM  

samayam 24 vare neetiyenkilum , athu kondum theeratha avasthayilaanu kaaryangal,

hmkvy June 21, 2013 at 12:03 PM  

entha cheyyuka? oru vazhiyum kanunnilla.......... edit cheyyalanu problem. New admission pinneyum sariyakunnundu..........

ghssedakka June 21, 2013 at 12:52 PM  

Confirmation ന് മുന്‍പ് divisionwise printout കിട്ടാന്‍ മാര്‍ഗമുണ്ടോ?

Entry status ല്‍ ക്ലാസും ‍ഡിവിഷനും തിരെഞ്ഞെടുത്താല്‍ വലതുവശക്ക് പ്രിന്റ് കാണാം...

Unknown June 21, 2013 at 2:43 PM  

ib math We porvide IB Math Portfolio & IB Math Portfolio Sample on student's request. You can get portfolio instantly after your request. ib math studies

H.I.M.U.P.SCHOOL KALPETTA June 21, 2013 at 2:54 PM  

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ അധ്യാപകര്‍ സ്ക്കൂളില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ടോ?
ഉത്തരം. ഉണ്ട്

SHAFI.P.I June 21, 2013 at 3:45 PM  

അതു പണ്ട്.ഇന്ന് പോകേണ്ടതില്ല...

Unknown June 21, 2013 at 3:53 PM  

6th working day ശേഷം വന്നു ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ ?

വിമല യു.പി.സ്കൂള്‍, മഞ്ഞുവയല്‍. June 21, 2013 at 7:03 PM  

Last date...30 June 2013..

«Oldest ‹Older 1 – 200 of 360 Newer› Newest»
♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer