Anticipatory Incometax Tax Statement

>> Friday, March 18, 2022

ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെയും വരവും ചെലവും സങ്കല്‍പ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് ടാക്‌സ് കണക്കാക്കുകയാണ് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഓരോ ജീവനക്കാരന്റേയും ഉത്തരവാദിത്തം. ഇതുപ്രകാരം ടാക്‌സിനെ 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഗഡുക്കളായി ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കേണ്ട ചുമതല സ്ഥാപനമേലധികാരിക്കാണ്. ഇതുചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ വലിയ തുക ചിലപ്പോള്‍ നികുതിയായി ഓരോ ജീവനക്കാരനും അടക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനമേലധികാരിക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നല്‍കി പിഴ ഈടാക്കാനും നിയമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ തന്നെ എല്ലാവരും 2022-2023ലെ നികുതി കണക്കാക്കണം. ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിനായി മലപ്പുറം താനൂര്‍ ദേവധാര്‍ ഗവ.ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂളിലെ കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായ അബ്ദുറഹിമാന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോഗ്രാം ചെവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
Anticipatory Incometax Tax Statement
Prepared by Alrahiman

35 comments:

Noble David March 22, 2022 at 10:08 AM  

install quickbooks pro 2014
unlink or link merchant account with quickbooks
quickbooks dsn file
create a new sage id login and what is sage id
quickbooks install diagnostic tool
quickbooks error unauthorized intuit account error
sage error code 1606
link sage 50cloud with office 365

Mahi Agarwal March 31, 2022 at 4:14 PM  

I am very very impressed with your blog, I hope you will have more blogs or more articles to bring to readers. You are doing a very good job.

BCom Time Table - B.Com Part 1 2 3 Ka Date Sheet 2022
BCom First Year Time Table PDF
B Com second year time table pdf
b com 3rd year time time

Kids Kingdom (Pre School Chinhat Lucknow) April 4, 2022 at 6:45 PM  

Hey Nice Blog!!! Thank you for sharing information. Wonderful blog & good post.Its really helpful for me, waiting for a more new post. Keep Blogging!!!

Day Care Centre for Autism
Occupational therapy for Autism

Pickrr April 5, 2022 at 11:55 AM  

Ecommerce Courier

nidhi pethe April 5, 2022 at 1:50 PM  

Wonderful article. It's very useful.
It looks like you have put lot of work into this.
SMARS designs jewelry to run along with your ever-changing wardrobe. A piece of Jewelry can either make or break your entire look; therefore, every unique outfit needs a different piece of jewelry to compliment it. But looking at the prices of traditional jewelry, we usually find occasions like festivals or ceremonies to buy it. And these adorable pieces spend most of their lives in the lockers. Komal, the founder of SMARS, understood this gap in the market. Every single piece is limited edition and walks hand-in-hand with trends. Adored by customers from all over the world, we ensure the quality delivery of our high-end, Indian fashion costume jewelry. Shop online for latest collection of Kundan, antique and temple jewelry in India check out necklace sets, earrings, bangles, chokers for girls and many more Indian jewelry sets for women available with free shipping across India.
Take a look: Buy Traditional Chokers For Girls Online

Upwise Professionals LLC April 8, 2022 at 4:53 PM  

Good to see the best content ever. Zoho Implementation Consultant

Z-Wave Smart Home Automation April 8, 2022 at 5:59 PM  

Usefull information of admins skills are good. Alexa Home Automation

Unknown April 8, 2022 at 6:59 PM  
This comment has been removed by a blog administrator.
K2tickets April 12, 2022 at 12:17 PM  

American Airline Prices Ticket

Bansal Travels April 12, 2022 at 3:24 PM  

Now plan and organise your next trip by booking air tickets online at a very low airfare from Bansal Travels. You need to fill a form on our homepage with your travel details, then leave all the hard work for our travel experts. They will search every portal online to provide you with the cheapest flight results to your destination. For more details visit our website https://www.bansaltravels.com/ or give us a call on +91-877-760-0555, bookings@bansaltravels.com

Sumeru April 15, 2022 at 10:21 AM  


Are you looking for a place to live in Luxury Properties in Dehradun ? Look no further than the stylish structure that offers top rated, most exclusive domestic forecasts. With Luxury Apartments in Doon you will have the opportunity to find structures/flats (in Doon 2/3/4 bhk apartments/flats)

dell service center locations April 19, 2022 at 11:44 AM  

thanks for sharing nice information please post again and again these type information blog
dell service center in kolkata

Nisha April 20, 2022 at 3:20 PM  

Great article thanks for sharing.

jee mains and advanced syllabus
Best Education blog

dharmishitechnologies April 21, 2022 at 3:38 PM  

thanks for the content iit jam-chemistry
csir net chemistry course
gate chemistry

Gill Driving School Deer Park April 26, 2022 at 12:37 PM  

Gill driving school in Mickleham, offer you an affordable lesson with instructor to pass Vicroads driving test.
driving test Mickleham
driving school Mickleham

Johnfobra April 28, 2022 at 10:25 AM  

Our customers’ semantic management needs so they can. Also if any need to view interior designs.this is posted by Jayamm Digital Marketing in chennai Digital Marketing Agency in chennai,
Interior Designer in chennai
Best Interior Designer in chennai
https://www.gshome.in/
https://jayamm.com/

The Phoenix Controls April 29, 2022 at 5:03 PM  

The Phoenix Controls has a large stock of Unused, refurbished GE circuit boards. All circuit boards are available for next day Shipment. You may buy online following Spare Parts from Our Online Store.
GE Mark IV Gas Turbine Spares
GE Mark VI Gas Turbine Spares
GE Mark VIe Gas Turbine Spares
Bently Nevada Turbine Spares
Woodward Turbine Spares

jay April 29, 2022 at 5:26 PM  

Hey - Very Nice Post thanks For sharing with us.
business opportunity leads

Quickbooks Support Service May 9, 2022 at 12:24 PM  

Here is an amazing QuickBooks phone number: Quickbooks Customer Service +1 888-698-6548. This will help you in any query related to the software.

Education Aficionado May 11, 2022 at 2:09 PM  


How do I download my income tax calculation statement?
How do I download a tax computation sheet?
What is income tax statement letter?
How can I download Form 12b from income tax in India?
Education Aficionado

Quickbooks customer service May 16, 2022 at 11:14 AM  

Just call QuickBooks customer service at Quickbooks Customer Service +1 855-675-3194 or talk to them live on their website.

Quickbooks Support Service May 31, 2022 at 11:29 AM  

Great work! It is the best thing that I have read on the internet today. Moreover, If you encounter any error while working on QuickBooks Enterprise Support +1 888-698-6548, do contact this QuickBooks Customer Service Number +1 855-548-4814 number for quick assistance.

World Scouter June 2, 2022 at 4:10 PM  

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Esports Tournament App Development

Tips Institute June 10, 2022 at 4:21 PM  

Great Article! Thanks for posting this informative Blog. Keeping up.

Admission Consultant

jones June 18, 2022 at 10:20 AM  

.Very well explained and informative blog click here for
QuickBooks Customer Service Phone Number and for more detail dial on +1 855-444-2233.

Study live zone June 21, 2022 at 11:43 AM  

Thanks a lot for giving us such a helpful information. You can also visit our website for narsee monjee assignments

Supreme Hospital June 27, 2022 at 2:44 PM  

Thank you for this wonderful information it really helps me also check out this one IVF Centre In Faridabad

Student Essay June 30, 2022 at 2:41 PM  

Mckinsol SAP MDM Governance is particularly useful for sharing data for cross- functional processes such as those which are implemented within ERP applications.More details, talk to our team of experts now!

jsbusinesssystems July 6, 2022 at 12:40 PM  

I like your post. Thanks for sharing this information with us.- Printer Maintenance Service

Supreme Hospital July 13, 2022 at 3:07 PM  

Thank you for this wonderful blog it was very informative and contains a valuable knowledge also check out this one IVF Centre In Faridabad

Digital Marketing July 13, 2022 at 4:31 PM  

It is a nice blog
https://www.procoscare.com
Tattoo Removing services in hyderabad
Acne Scar services in hyderabad

Supreme Hospital July 16, 2022 at 12:55 PM  

What a wonderful information it helps me a lot this blog have good knowledge keep doing this work also check out this one Best CBSE School in Faridabad

Smartpoint Technologies July 18, 2022 at 5:20 PM  


Best Fleet Management Software

online credit July 26, 2022 at 1:37 PM  

List of Cheap Car Insurance Online In Us 2022
Low and high - Car Insurance List

cheap car insurance online

Supreme Hospital July 30, 2022 at 3:33 PM  

Thank you for this important information it helps me a lot keep doing this work also check out this IVF Centre In Faridabad

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer