Anticipatory Incometax Tax Statement

>> Friday, March 18, 2022

ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെയും വരവും ചെലവും സങ്കല്‍പ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് ടാക്‌സ് കണക്കാക്കുകയാണ് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഓരോ ജീവനക്കാരന്റേയും ഉത്തരവാദിത്തം. ഇതുപ്രകാരം ടാക്‌സിനെ 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഗഡുക്കളായി ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കേണ്ട ചുമതല സ്ഥാപനമേലധികാരിക്കാണ്. ഇതുചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ വലിയ തുക ചിലപ്പോള്‍ നികുതിയായി ഓരോ ജീവനക്കാരനും അടക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനമേലധികാരിക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നല്‍കി പിഴ ഈടാക്കാനും നിയമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ തന്നെ എല്ലാവരും 2022-2023ലെ നികുതി കണക്കാക്കണം. ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിനായി മലപ്പുറം താനൂര്‍ ദേവധാര്‍ ഗവ.ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌ക്കൂളിലെ കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായ അബ്ദുറഹിമാന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോഗ്രാം ചെവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
Anticipatory Incometax Tax Statement
Prepared by Alrahiman

50 comments:

Noble David March 22, 2022 at 10:08 AM  

install quickbooks pro 2014
unlink or link merchant account with quickbooks
quickbooks dsn file
create a new sage id login and what is sage id
quickbooks install diagnostic tool
quickbooks error unauthorized intuit account error
sage error code 1606
link sage 50cloud with office 365

Mahi Agarwal March 31, 2022 at 4:14 PM  

I am very very impressed with your blog, I hope you will have more blogs or more articles to bring to readers. You are doing a very good job.

BCom Time Table - B.Com Part 1 2 3 Ka Date Sheet 2022
BCom First Year Time Table PDF
B Com second year time table pdf
b com 3rd year time time

Pickrr April 5, 2022 at 11:55 AM  

Ecommerce Courier

Upwise Professionals LLC April 8, 2022 at 4:53 PM  

Good to see the best content ever. Zoho Implementation Consultant

Z-Wave Smart Home Automation April 8, 2022 at 5:59 PM  

Usefull information of admins skills are good. Alexa Home Automation

Anonymous April 8, 2022 at 6:59 PM  
This comment has been removed by a blog administrator.
Bansal Travels April 12, 2022 at 3:24 PM  

Now plan and organise your next trip by booking air tickets online at a very low airfare from Bansal Travels. You need to fill a form on our homepage with your travel details, then leave all the hard work for our travel experts. They will search every portal online to provide you with the cheapest flight results to your destination. For more details visit our website https://www.bansaltravels.com/ or give us a call on +91-877-760-0555, bookings@bansaltravels.com

Sumeru April 15, 2022 at 10:21 AM  


Are you looking for a place to live in Luxury Properties in Dehradun ? Look no further than the stylish structure that offers top rated, most exclusive domestic forecasts. With Luxury Apartments in Doon you will have the opportunity to find structures/flats (in Doon 2/3/4 bhk apartments/flats)

dell service center locations April 19, 2022 at 11:44 AM  

thanks for sharing nice information please post again and again these type information blog
dell service center in kolkata

Anonymous April 20, 2022 at 3:20 PM  

Great article thanks for sharing.

jee mains and advanced syllabus
Best Education blog

dharmishitechnologies April 21, 2022 at 3:38 PM  

thanks for the content iit jam-chemistry
csir net chemistry course
gate chemistry

Gill Driving School Deer Park April 26, 2022 at 12:37 PM  

Gill driving school in Mickleham, offer you an affordable lesson with instructor to pass Vicroads driving test.
driving test Mickleham
driving school Mickleham

The Phoenix Controls April 29, 2022 at 5:03 PM  

The Phoenix Controls has a large stock of Unused, refurbished GE circuit boards. All circuit boards are available for next day Shipment. You may buy online following Spare Parts from Our Online Store.
GE Mark IV Gas Turbine Spares
GE Mark VI Gas Turbine Spares
GE Mark VIe Gas Turbine Spares
Bently Nevada Turbine Spares
Woodward Turbine Spares

Education Aficionado May 11, 2022 at 2:09 PM  


How do I download my income tax calculation statement?
How do I download a tax computation sheet?
What is income tax statement letter?
How can I download Form 12b from income tax in India?
Education Aficionado

Quickbooks customer service May 16, 2022 at 11:14 AM  

Just call QuickBooks customer service at Quickbooks Customer Service +1 855-675-3194 or talk to them live on their website.

Quickbooks Support Service May 31, 2022 at 11:29 AM  

Great work! It is the best thing that I have read on the internet today. Moreover, If you encounter any error while working on QuickBooks Enterprise Support +1 888-698-6548, do contact this QuickBooks Customer Service Number +1 855-548-4814 number for quick assistance.

World Scouter June 2, 2022 at 4:10 PM  

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Esports Tournament App Development

Tips Institute June 10, 2022 at 4:21 PM  

Great Article! Thanks for posting this informative Blog. Keeping up.

Admission Consultant

Supreme Hospital June 27, 2022 at 2:44 PM  

Thank you for this wonderful information it really helps me also check out this one IVF Centre In Faridabad

Student Essay June 30, 2022 at 2:41 PM  

Mckinsol SAP MDM Governance is particularly useful for sharing data for cross- functional processes such as those which are implemented within ERP applications.More details, talk to our team of experts now!

Supreme Hospital July 13, 2022 at 3:07 PM  

Thank you for this wonderful blog it was very informative and contains a valuable knowledge also check out this one IVF Centre In Faridabad

Supreme Hospital July 30, 2022 at 3:33 PM  

Thank you for this important information it helps me a lot keep doing this work also check out this IVF Centre In Faridabad

INDIA FREE COURSE August 25, 2022 at 9:47 AM  

Best Home Tutor Services In Lucknow

Jackson John August 26, 2022 at 3:14 AM  

PCH Sweepstakes Official Site:
Vudu com Start | Enter Code To Activate Vudu On Your Device
NFT and Metaverse
Considering the impact your build will have on the land
Compared Characteristics Of Monolingual With Bilingual Infants
Is It Safe To Travel In Europe Now | Europe Travel 2022
Emily Knight Salary
Bring Northern Lighting In Your Space
Exactly what makes Indica so wonderful [Indica Strains]

Biki Dey August 26, 2022 at 6:19 PM  

I am an exotic birds breeder & I only sell my home breed birds. That's why you always get the best quality birds from us. Exotic Pet Shop in Barasat

Supreme Hospital August 29, 2022 at 4:44 PM  

What a informative blog it really helps me a lot to understand new keep doing this work and thank you for this post also check out this Best cardiologist in Faridabad

Jackson John August 30, 2022 at 5:47 PM  

Fxnow Sign In
YouTube Application Download For PC
Justine Paradise Age
How Much Does The Food Network Membership Cost?
Noah Webster Dictionary History
How are babies made with real pictures?
Reasons Why You Should Possess A Galaxy Projector
50 Cent – Ayo Technology Lyrics Justin Timberlake
Get Followers by Being the of Multiple Engagement Groups
It will be practiced in ways of 3 modes: ( Meditation )

contact help September 3, 2022 at 5:09 PM  

You have done good information on this article and You have written well on above topic and also thanks for sharing with us.
kontakt dhl

LAPTOP REPAIR SERVICE CENTER IN INDIA September 9, 2022 at 10:37 AM  

Dell service center in Kolkata provides best services for laptop repair, screen replacement, motherboard replacement, hard disk replacement, data recovery, power supply replacement, etc. We provide our services at affordable price. Our technicians have experience of repairing laptops since last 10 years. We provide free pick-up and drop facility. You can contact us anytime 24/7.
If you want to repair your laptop at your home then you may call us +91-9891868324

Akash Dixit September 27, 2022 at 5:54 PM  

Your blog is awsome I am waiting for your next article blog plz write this type of blog I love such things. if anyone wants to get career counseling in Meerut. so I am giving link below:

best career counselling in Meerut
and online career counselling in Meerut

Akash Dixit September 28, 2022 at 3:17 PM  

Love this blog while i was reading it. Please post more these kind of stuff. I will recommend this blog to my friends. Keep posting.

Top Career Counselling in Lucknow
and career counselling in Lucknow

Viva Cut mod apk download September 29, 2022 at 5:47 PM  

Free Movie Download
Free Movie Download
Free Movie Download

Karpagam Institute of Technology October 11, 2022 at 11:33 AM  

I came to know about tax calculation; how to file tax and when to submit the taxes. Thank you so much . Very informative. If you want to have a career in Computer Science, then know about Karpagam Institute of Technology which is one of the top cse colleges in india. Advanced IT labs, MOU with leading IT companies & latest tech projects are our specialty.

Karpagam Academy of Higher Education October 11, 2022 at 12:15 PM  

I learned how to calculate taxes, file taxes, and submit taxes on time. Thank you a lot. Highly instructive. To continue higher education in the field of engineering, learn about one of the Top Engineering College in coimbatore. With a diverse campus, it opens you up for new opportunities and helps you meet so many new people.

yash shrma October 20, 2022 at 7:13 PM  
This comment has been removed by the author.
Supreme Hospital October 21, 2022 at 3:22 PM  

Thank you for this important informative post it contains some good topics keep doing this work also have a look on this Top Hospital In Faridabad

Supreme Hospital October 21, 2022 at 3:24 PM  

Such a informative blog it has everything I was looking for keep updating us with this also check out this one Best Gynecologist In Faridabad

Track Bank IFSC November 14, 2022 at 1:46 PM  

Looking for IFSC and MICR Code of KALYAN JANATA SAHAKARI BANK in any location of India, contact Track Bank IFSC.

InternetServiceProviderinMadurai November 24, 2022 at 12:46 PM  
This comment has been removed by the author.
Garima Tiwari November 30, 2022 at 2:31 PM  

Thank you
https://aswebworks.com/digital-marketing-training-in-pune/

Study live zone January 4, 2023 at 10:56 AM  

Thanks a lot for giving us such a helpful information. You can also visit our website for scdl project

koyappathodiummermongam March 17, 2023 at 9:49 AM  

2024 ലേക്കുള്ള TDS കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നാണ് SIR അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ?

Education Hub May 5, 2023 at 12:44 PM  

one of the best info I have ever seen, thanks for sharing this amazing article with us keep doing this stuff and keep hustling Free Professional courses

Kala Kutir May 8, 2023 at 9:04 AM  

Amazing information, thank you so much for sharing with us. Visit Kalakutir for Commercial Vechicle Branding Services, Warehouse Painting, and Industrial Floor Marking. For more information in detail visit our website.
Commercial Vechicle Branding Services

Tender Management Services - Bidz365 May 8, 2023 at 6:27 PM  

Nice Blog, visit Bidz365 for Vendor Assessment on GeM, OEM Panel on GeM, and Tender Submission Services. For more information visit our website.
Vendor Assessment on GeM

Timothy Myers May 19, 2023 at 5:14 PM  

Thank you!

https://www.contentbeta.com/

SaaS explainer videos

Elon May 24, 2023 at 4:05 PM  

Thank you
alligator watch straps
Best watch straps collection - https://www.milanostraps.com/

sreena June 5, 2023 at 7:25 PM  

23-24 ലെ tax കണക്കാക്കാൻ സഹായകമായ post ഇ‍ടുമോ Sir

Simmyjessure July 26, 2023 at 7:39 PM  

QuickBooks customer service is best options If you are looking for a QuickBooks Customer Service you can contact us at. QuickBooks customer service : +1 602-362-8345

Toppers Mantra August 20, 2023 at 2:53 PM  

That's a very nice and informative blog you have shared. Thanks for sharing.
NIOS On Demand 10th Admission

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer