>> Friday, October 1, 2021

 

 ശമ്പളവരുമാനത്തിൽ നിന്നും 2021-22 വർഷത്തെ ആദായനികുതിയുടെ 12 ൽ ഒരു ഭാഗം മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതൽ TDS ആയി കുറച്ചു തുടങ്ങണം. 2019 പേ റിവിഷൻ പ്രകാരം ശമ്പളം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം നൽകേണ്ട നികുതിയിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. നികുതി ആദ്യ മാസം മുതൽ തന്നെ കുറച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വഴി ശമ്പളം നൽകുന്ന DDO യ്ക്കും വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരനും interest, Penalty എന്നിവയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാം. ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനും Anticipatory Income Tax Statement തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഉള്ള ടൂൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

46 comments:

Vishal Angre May 8, 2021 at 11:54 AM  

Thanks for sharing with us. IFSC

DEVARAJ June 4, 2021 at 9:51 PM  

ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ കുടിശ്ശിക മുഴുവനും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ITax ൻ്റെ കണക്കിൽ വരുമോ?

Joe Richard June 28, 2021 at 1:38 PM  

OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help
OnlineEssay Help

Unknown September 3, 2021 at 9:09 PM  

e-file ചെയ്യുന്ന രീതി post ചെയ്യാമോ

vikas September 16, 2021 at 2:32 PM  

Thanks for this post. Hazim Hassan

jes September 27, 2021 at 4:59 PM  

Thank you for your information. I like to share my opinion that learning maths from the tutor will provide you with tricks to solve the problem easily.
Usually math is considered to be one of the toughest subjects, but once you learn correctly you will start to love the math subject.

Maths tuition in chennai

MuzTech October 29, 2021 at 12:20 AM  

Use our free online scientific calculator.

MuzTech November 16, 2021 at 10:00 PM  

Great post you can use this free online content rewriter tool and online word counter tool for free

State bank of india December 5, 2021 at 12:37 AM  

Click Here For New Update

Amit Thapa December 6, 2021 at 11:46 AM  

Thank you for sharing useful information with us. please keep sharing like this.
And if anyone like to take admission in Gujarat then check this.

Ganpat University offers various unique, quality, industry-linked and sector-focused Diploma, Undergraduate, Postgraduate and Research level programs (Professional and Non-professional) in the field of Engineering, Management, Computer Applications, Pharmacy, Sciences, Commerce & Social Science, Architecture, Design & Planning, Maritime Studies, Law etc.

https://www.ganpatuniversity.ac.in/programmes/after-12th-undergraduate-courses

EUMAXINDIA December 6, 2021 at 6:11 PM  

Eumaxindia - we are no.1 Times of India newspaper advertisement booking center in Chennai.

Times of India advertisement agency in Chennai

Khan Nagina December 31, 2021 at 5:28 PM  

It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though. Great Thanks.

BSc 1st year result

kbc January 26, 2022 at 3:20 PM  

Click Here For New Updates

Unknown February 4, 2022 at 9:32 PM  

സാർ ,10 E ചെയ്യുമ്പോൾ ,

ഡിഎ അരിയർ -ൽ നിന്നും NPS - ലേക്ക് പോയ തുക കുറച്ച് ,അതിനുശേഷം വരുന്ന തുകയാണോ ചേർക്കേണ്ടത്..

MuzTech February 9, 2022 at 10:03 PM  

bellows manufacturersInnovative Process Solutions Pvt. Ltd is a fully integrated brand in the Fluoro Polymer sector of Manufacturing of Lined Pipes, Fittings, and Valves. We are also into the manufacturing of Virgin PTFE Products like Bushes, Sheets, Rods, Bellows, Feed Pipes, Dip Pipes, Ropes, etc. Owing to its technological edge and the expertise of its diligent workforce of vast employees, Innovative Process Solutions has become one of the leading producers of Fluoro Polymers Lined Products. The business has spread globally. Multi-Location presence helps it get closer to customers and serve them better with the best in class products developed most efficiently. The unique blend of our experience and creativity lead us to innovation that takes us to find the perfect solutions

Manthan February 10, 2022 at 9:56 PM  

Hi, Nice Blog!!
Thanks for sharing!
The Manthan School is one of the best cbse school in sector 78 noida . We have an international approach with an emphasis on Indian culture and heritage. We promote and provide a productive environment for development.

vijay February 18, 2022 at 3:16 PM  

Nice blog
telescopic spiral cover manufacturers chennai | prashim enterprises

James February 22, 2022 at 1:38 PM  

Here i found nice environment to get new ideas and views and the i have read the comments of this blog Private Tutor Boca Raton and these are really nice and it is glad to comment here.

Jeeto Winner March 8, 2022 at 1:01 AM  

Click Here For New Updates

SDH Naturals March 8, 2022 at 10:59 AM  

Very Nice Blog

Best Joint Pain Supplement

Best Immune Booster Supplement

Best Uric Acid Supplement

Best Sugar Free Chyawanprash

Best Cough Syrup

shaper machine 12 inches March 9, 2022 at 11:20 AM  

Nice Blog

Lathe Machine Manufacturers

Lathe Machine Traders

Slotting Machine Manufacturers

MILLING MACHINE MANUFACTURER

cvmcoimbatore March 9, 2022 at 11:56 AM  

Celebrations of festivals are intended for us to cheer extraordinary minutes and feelings in our lives with our friends and family.

GD Goenka March 21, 2022 at 5:43 PM  

GD Goenka Signature school is the Best boarding school in India, offering students a holistic atmosphere and ample openings for their overall growth and development. A famous domestic school in Gurgaon, Delhi NCR. Safe & Secure Premises.

Chettinad College Of Engineering and Technology March 22, 2022 at 1:31 PM  

Find the best Civil Engineering colleges in Karur, Tamil Nadu? Chettinad Tech is the right place for doing civil engineering in Puliyur, provides Higher education, and placement to Engineering Students.

vijay April 26, 2022 at 4:21 PM  

Nice blog
Telescopic Spiral Cover Manufacturers Chennai | Prashim Enterprises
Duct Hose Manufacturers in Chennai
Bellows Manufacturers in Chennai
Cable Drag Chain Manufacturers in Chennai

Graffiti Enz April 27, 2022 at 8:33 AM  

Graffiti-Enz has come up with Germ-Enz, #1 Brisbane's disinfectant surface spray during the ongoing fight against Covid-19 & keep you on top of COVID-Safe.

Thanks & Regards
Disinfectant Surface Spray Brisbane

dustin loki May 13, 2022 at 3:58 PM  

To send or receive assistance, you can dial the toll-free number of Quickbooks support service – Quickbooks Customer Service +1 602-325-1557 which is available 24 hours a day.

Quickbooks Customer Service May 20, 2022 at 10:54 AM  

If you are looking for contact information for QuickBooks, then be sure to give them a call at QuickBooks Customer Service +1 888-471-2380.

Quickbooks customer service May 30, 2022 at 11:15 AM  

You can get answers to all your Quickbooks questions by dialing Quickbooks Customer Service +1 855-675-3194. This is especially helpful if you have deleted or lost important notes or documents that you would require in order to get back on track.

Quickbooks customer service June 1, 2022 at 11:47 AM  

Get all the support you need from our QuickBooks Customer Service team. Our professionals are available 24 hours a day, 7 days a week to address any kind of problems related to the software. You can dial our toll-free number at Quickbooks Support Phone Number +1 855-675-3194 and our qualified technicians will provide you with quick solutions for all your queries and unsolvable problems.

Quickbooks Customer Service June 2, 2022 at 10:26 AM  

Quickbooks is available on all kinds of devices including desktop computers and laptops. If you are wondering who to call for help or support with Quickbooks, contact their customer service department at the following number: Quickbooks Customer Service +1 888-471-2380.

World Scouter June 2, 2022 at 4:10 PM  

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Esports Tournament App Development

dustin loki June 11, 2022 at 6:59 PM  

You can get answers to all your QuickBooks questions by dialing Quickbooks Customer Service +1 602-325-1557. This is especially helpful if you have deleted or lost important notes or documents that you would require in order to get back on track.

Digital Marketing July 13, 2022 at 4:33 PM  

It is a nice blog
https://www.procoscare.com
Best Lip Reshaping services in Hyderabad
Lips Correction services In Hyderabad

Digital Marketing August 1, 2022 at 4:16 PM  

It is a nice blog
https://www.procoscare.com

Acne Scar services in hyderabad
Acne Scar Treatment in Hyderabad

Saikrishna.Pallapothu August 1, 2022 at 5:27 PM  

Nice Blog
IAMCTL is the Professional Aesthetic Medical Training Institute in hyderabad.We are giving Training and certification in Cosmetology,trichology,Lasers.
We Provides Cosmetic Surgery Master Courses, Post Graduate Diploma Courses in Cosmetology,
Clinical Cosmetology and Fellowship Courses,Certificate & Diploma courses, Permanent Makeups Courses.

Contact Us
8341262129
https://www.iamctl.com

OGEN Infosystem (P) Limited - Awarded Best Website Designing Company in India August 18, 2022 at 10:00 AM  

Wearjukebox are provides the best sports wear Online in Delhi, India. Buy High Quality Sportswear Online in India at affordable range. Visit for more information.
Sports Wear

Store Information August 22, 2022 at 11:12 AM  

I have read some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
Sono Felice by Christine

TheAtltitudeStore August 23, 2022 at 12:57 AM  

Organic Fruits and Vegetables in Delhi, Gurgaon, and Noida. The word "organic" means the way farmers grow and process farming (agricultural) products.
organic fruits and vegetables

Pulprolls August 27, 2022 at 6:35 PM  

Pulprolls is one of the leading 80x80 80x70 7950 7925 POS Thermal Paper Toll Rolls Exporter in India. Visit our website for more information.
80x80 80x70 7950 7925 POS Thermal Paper Toll Rolls Exporter

RP Paper Impex September 2, 2022 at 8:39 AM  

RP Paper Impex is one of the leading Thermal Paper POS Billing Rolls 80 x 80, 80 x 70, 7950, 7925, 5725, 5715 Manufacturer in India. Visit our website for more information.
Thermal Paper POS Billing Rolls 80 x 80, 80 x 70, 7950, 7925, 5725, 5715 Manufacturer

OGEN Infosystem (P) Limited - Awarded Best Website Designing Company in India September 3, 2022 at 2:33 PM  
This comment has been removed by the author.
Acadeos September 15, 2022 at 1:40 PM  

nice post..
Online Physics Tutor
Online Physics Tutor in UK

ADMIN September 18, 2022 at 2:12 AM  

HELLO, THANK YOU FOR VISITING MY BLOG.

ENJOYED READING MY ARTICLE?

kindly Support by sharing this and making donation to :

BITCOIN : bc1qgkncx8pfu24cn8gzf4wpqv7fk5v0nvp4wm95pk

ETHER: 0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b

SHIBA INU: 0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b

BTT: 0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b


OTHER CURRENCY TO OUR MULTI COIN WALLET :0x14e41D03e09Af44EeF505bb265C616075B5b668b

SarswatiEnterprises September 22, 2022 at 9:01 AM  

Sarswatienterprises is a trusted Power Press Manufacturer, Ring Separator Manufacturer, ROPP Caps Making Machinery, Bottle caps making machinery, Air Blower Machine Manufacturer in Delhi. For more information visit our website.
Power Press Manufacturer in Delhi

Fahi September 26, 2022 at 12:13 PM  

School Jobs

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer