ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷകള്‍

>> Tuesday, September 15, 2020

 


ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ പരപ്പളവ് (Area), ദശാംശരൂപങ്ങള്‍(Decimal Forms) എന്നീപാഠങ്ങളുടെ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപിക ബിന്ദു ടീച്ചറാണ്. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുളില്‍ അവ കാണാം.

പരപ്പളവ് (Area) - Click Here

ദശാംശരൂപങ്ങള്‍(Decimal Forms) - Click Here

8 comments:

Sam Global University September 16, 2020 at 1:18 PM  

I found this article which is related to my interest. The way you covered the knowledge about the subject and the university in bhopal was worth to read, it undoubtedly cleared my vision and thoughts towards best private university in central india . Your writing skills and the way you portrayed the examples are very impressive. The knowledge about Top Universities of Central India is well covered. Thank you for putting this highly informative article on the internet which is clearing the vision about top universities in bhopal

My Assignment Help September 16, 2020 at 3:59 PM  

Nice post,
We give the best case study assignment help in U.S., and we guarantee you that there are no false promises from our end. We only promise what we can give.

Unknown September 25, 2020 at 11:00 AM  

Plese add malayalam questions

Malaivel Siddha Hospital September 25, 2020 at 5:16 PM  


Wonderful post,This article have helped greatly continue writing... HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in India
Donate blood - Malaivel Trust AIDS cure 100% for siddha in India HIV,HSV,HbsAg Cure Treatment in India
VDRL complete cure for siddha in India HBSag complete cure for Herbal in india
HIV/AIDS Complete cure for siddha in India AIDS cure 100% for Ayurveda in India
HBSag complete cure for Ayurveda in india AIDS cure 100% for Herbal in India

Malaivel Siddha Hospital September 25, 2020 at 5:16 PM  Great post.thanks for sharing
HBSag complete cure for Ayurveda in india HIV/AIDS Complete cure for siddha in Tamilnadu
HIV/AIDS Complete cure test result in Tamilnadu HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in Tamilnadu
HBSag complete cure for siddha in Tamilnadu AIDS cure 100% for siddha in Tamilnadu
VDRL complete cure for siddha in Tamilnadu HIV/AIDS Complete cure for Ayurvedic in Tamilnadu
HBSag complete cure for Ayurvedic in Tamilnadu Herpes simplex virus complete cure in Tamilnadu

Malaivel Siddha Hospital September 25, 2020 at 5:16 PM  


Wonderful post,This article have helped greatly continue writing... HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in India
Donate blood - Malaivel Trust AIDS cure 100% for siddha in India HIV,HSV,HbsAg Cure Treatment in India
VDRL complete cure for siddha in India HBSag complete cure for Herbal in india
HIV/AIDS Complete cure for siddha in India AIDS cure 100% for Ayurveda in India
HBSag complete cure for Ayurveda in india AIDS cure 100% for Herbal in India

tjproductstech October 1, 2020 at 12:15 PM  

Hi, Very nice article. I hope you will publish again such type of post. Thank you!
Corporate gifts ideas | Corporate gifts
Corporate gifts singapore | Corporate gifts in singapore
Promotional gifts singapore | corporate gifts supplier

seorankagency1 November 7, 2020 at 11:33 AM  

Grow your Local online business with Indias Top local SEO agency. We provide local seo services at best-cost. Our local seo services india helps you to increase your page rankings, thus increasing your online visibility and traffic.Our SEO specialists help you to Get More web traffic, leads, and sales from local consumers?Call at 8287878854.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer