ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

പ്രധാന സംഭവങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലൂടെ

>> Friday, January 10, 2020


കടയ്ക്കല്‍ ഗവ ഹൈസ്കൂളിലെ ലെജിത് ചന്ദ്രപ്രസാദ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് പഠന വിഭവമാണ്. സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്  പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങള്‍ നടന്ന വര്‍ഷങ്ങള്‍ അധ്യായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഫയല്‍ കിട്ടാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

3 comments:

Unknown February 24, 2020 at 4:38 AM  

Do you realize there is a 12 word sentence you can speak to your man... that will induce deep feelings of love and impulsive attractiveness for you deep inside his chest?

Because hidden in these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, idolize and guard you with all his heart...

===> 12 Words That Trigger A Man's Desire Instinct

This instinct is so built-in to a man's genetics that it will drive him to work harder than ever before to make your relationship the best part of both of your lives.

Matter-of-fact, fueling this powerful instinct is absolutely mandatory to achieving the best ever relationship with your man that as soon as you send your man one of the "Secret Signals"...

...You'll immediately notice him open his mind and soul to you in such a way he haven't experienced before and he will see you as the only woman in the universe who has ever truly interested him.

vidmate April 26, 2020 at 10:23 AM  

Vidmate Apps Install

anitalamba June 30, 2020 at 11:53 PM  

We are assessed on a champion among other escort workplaces in the town. It is every one of the an immediate consequence of out of stunning Escorts who are here to show you the real significance of friendship and notion.
Kolkata escorts
park street escorts
salt lake escorts
Kolkata Russian escorts
Esplanade escorts

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer