കേരളപ്പിറവി വിവരശേഖരണം

>> Friday, October 25, 2019
കേരള പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളുടെ ഒരു വിവരശേഖരണം പോസ്റ്റർ രൂപത്തിൽ  (50 എണ്ണം ) കലാപരമായ രീതിയിലൂടെ  അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനും കലാവിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി

കാണുവാനായി Click Here 

5 comments:

ramesh October 31, 2019 at 3:34 PM  


Undoubtedly it is the best explanation of the Indian education system. Moreover, education and schools in Bhopal are also booming at a great pace. The number of top private schools in Bhopal are also increasing as many parents wants to give the best education to their children. The beneficial curriculum of CBSE becomes famous which influenced a number of parents to enrol their children in the best CBSE school in Bhopal. Among them, all Best School in Ayodhya Bypass Bhopal are popular in Bhopal.

Puremelda November 29, 2019 at 1:42 PM  

If handling your academic obligations seems hard consider Essay Writing Help Services from professionals for your Custom Essay Writing Services and Legitimate Custom Writing Services.

teacherdada December 2, 2019 at 5:14 PM  

Teacherdada provides an excellent platform for students to understand Class 10 NCERT Solutions for Maths, Science, English, Hindi and Social Science. You can get access to NCERT books answers for class 10 from our website. These CBSE NCERT answers for class 10 are set up by solutions for class 10 experts, include the issues from the NCERT books and are according to CBSE Guidelines.
ncert solution class 10th
ncert solutions for 10th class
maths class 10 ncert

meldaresearch December 5, 2019 at 12:31 PM  

Is acquiring outstanding Cheap Online Assignment Writing Services seem arduous for you? Seek Custom Assignment Writing Help from the Best Online Assignment Writing Services company.

vidmate April 26, 2020 at 10:24 AM  

Vidmate Apk

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer