ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

Geogebra Resources - Class 10 : Circles

>> Monday, August 5, 2019

Internet ലഭ്യമലാത്ത ക്ലസ്സില്‍ GEOGEBRA (.ggb) applet ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്.

2 comments:

Unknown August 21, 2019 at 8:27 PM  

Nice blog, it's so knowledgeable, informative, and good looking site. I appreciate your hard work. Good job. Thank you for this wonderful sharing with us. Keep Sharing.
???? ??????? ???? ????

Unknown August 21, 2019 at 8:29 PM  

Nice blog, it's so knowledgeable, informative, and good looking site. I appreciate your hard work. Good job. Thank you for this wonderful sharing with us. Keep Sharing.
Home Tutor In Lucknow Tuition teacher

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer