കേരളപ്പിറവി സ്പെഷ്യല്‍ വിഭവങ്ങള്‍

Geogebra Resources - Class 10 : Circles

>> Sunday, August 4, 2019

Internet ലഭ്യമലാത്ത ക്ലസ്സില്‍ GEOGEBRA (.ggb) applet ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്.
Click here to download GEOGEBRA (.ggb) applet

4 comments:

Rajni Sharma August 9, 2019 at 3:47 PM  

best online maths tutorials you have. Better than Class 10 Maths YouTube Channel

Teddy Kids India August 10, 2019 at 11:39 AM  

Visit us!
Playgroup School in Jabalpur
Best School in Jabalpur

ramesh October 21, 2019 at 12:29 PM  

This blog is very informative and interesting, the details you mentioned about the top private schools in Bhopal is notable as they will surely help many people to know where to enrol their children for the best education.
Moreover, the brief you gave about the Best School in Bhopal are also very knowledgable

OFFER November 11, 2019 at 11:24 PM  


HELLO TO ALL IN NEED OF FUNDS FOR BUSINESS OR PERSONAL REASONS.QUICK LOAN GIVE OUT FUNDS TO BUSINESS FIRMS AND INDIVIDUALS FOR JUST 1% INTEREST RATE. CONTACT US FOR MORE DETAIL EMAIL: Quickloan4343@outlook.com

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer