ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

Geogebra Resources - Class 10 : Circles

>> Sunday, August 4, 2019

Internet ലഭ്യമലാത്ത ക്ലസ്സില്‍ GEOGEBRA (.ggb) applet ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്.
Click here to download GEOGEBRA (.ggb) applet

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer