ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

GeoGebra Resources - Class 9 : Area

>> Sunday, July 7, 2019


ഒമ്പതാം ക്ലസ്സിലെ പരപ്പളവ് (Area) എന്ന പാഠഭാഗത്തെ താഴെ പറയുന്ന ആശയം പഠിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു Geogebra വിഭവമാണ് ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

രു ത്രികോണത്തിലെ മൂലയില്‍ നിന്നും  എതിർ വശത്തേക്കു വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വര, ഈ വശത്തിന്റെ നീളത്തെയും, ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ  അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് (A line from the vertex of a triangle divides the length of the opposite side and the area of the triangle in the same ratio.)

Geogebra വിഭവത്തില്‍ കാണുന്ന രണ്ട് സ്ലൈഡറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്  C എന്ന ബിന്ദുവിനെ ചലിപ്പിക്കാം

 Internet ലഭ്യമലാത്ത ക്ലസ്സില്‍ GEOGEBRA (.ggb) applet ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യത് കാണിക്കാവുന്നതാണ്.

1 comments:

manju karunagappally July 28, 2019 at 5:21 PM  

Please upload practice problems of mathematics for STD 9
New chapters are included in the new text and no model questions are available in the blog

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer