ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

SSLC 2019: CIRCLE AND TANGENTS CONCEPTS-PROBLEMS-PROOFS

>> Wednesday, December 12, 2018

തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന പത്താംക്ലാസ് ഗണിത രണ്ടാംപാദ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ശരാശരിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരകൾ പാഠങ്ങളിലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലളിതമായ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കതായ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Click here

20 comments:

Unknown January 2, 2019 at 8:09 PM  

എനിക് വല്യ ഒരു മാതൃകയാണ്

Gamer January 21, 2019 at 9:57 PM  

Can I get A+ in maths by learning this!

Unknown February 1, 2019 at 8:02 AM  

I can't see anything😿😿

Unknown February 1, 2019 at 7:20 PM  

🤔🤔

Unknown February 7, 2019 at 7:30 AM  

I need a+

Unknown February 9, 2019 at 7:34 PM  

Answers evidaya

Unknown February 11, 2019 at 11:09 PM  

I can..

Unknown February 12, 2019 at 1:06 PM  

Ans

Shahan muhammed February 18, 2019 at 9:07 PM  

Thanks alot for this valuable information

Unknown February 28, 2019 at 10:03 PM  

I can

Unknown March 1, 2019 at 4:34 PM  

Maths

Unknown March 1, 2019 at 4:35 PM  

Maths

Surekha Gireesh March 2, 2019 at 9:25 PM  

Good

Unknown March 5, 2019 at 9:37 AM  

Not only this. You must study all other chapters strictly without compromising

Unknown March 5, 2019 at 2:48 PM  

so usefull

Akash March 7, 2019 at 11:04 AM  

Thanku for sharing a information

Unknown March 8, 2019 at 11:17 AM  

Can I get answers for this

The Travelius March 26, 2019 at 11:20 AM  

I really enjoyed your blog Thanks for sharing such an informative post.
Best travel holiday packages
Hong Kong Honeymoon Packages
Mauritius Family Packages.
Singapore Honeymoon Package.
Malaysia Holiday Package.
Maldives Honeymoon Package .
Bali honeymoon package

Debug March 13, 2020 at 4:42 PM  

Nice Post.
I Need Trip - International Honeymoon Packages & Holiday Packages:-
Bali Packages
Singapore Packages
Mauritius Packages
Maldives Packages
Dubai Packages

maxwillor April 6, 2020 at 6:21 PM  

The great thing about this post is quality information. I always like to read amazingly useful and quality content. Your article is amazing, thank you for sharing this article.
printer guide
printer setup

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer