ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യം

>> Saturday, August 15, 2009

എറണാകുളത്തു നിന്നും നീമ അംബ്രോസ് എന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യം ഞങ്ങള്‍ക്കയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഈ ബ്ലോഗിന്റെ സന്ദര്‍ശകരാണെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചോദ്യം അവര്‍ക്കു വേണ്ടി കൂടി നല്‍കുകയാണ്. ഉത്തരങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും മെയില്‍ ചെയ്യുകയോ കമന്‍റു ചെയ്യുകയോ ആവാം. ഉത്തരങ്ങള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.


ABCD എന്ന ചക്രീയ ചതുര്‍ഭുജത്തില്‍ AB II DC ആണ്. കോണ്‍ B = 550 ആയാല്‍ ചതുര്‍ഭുജത്തിലെ മറ്റു കോണുകള്‍ കണക്കാക്കുക. ഉത്തരങ്ങള്‍ അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

7 comments:

Anonymous August 16, 2009 at 7:58 AM  

Is the condition isAD//BC? orAB//CD ?
If AD//BC
Angle A =180-Angle B=180-55=125
Angle C =180-Angle A =55
Angle D = 180-Angle B =125
If AD//BC AB is not parallel to CD
If AB//CD
Angle C= Angle D =125 and Angle A = 55


Muraleedharan C R
GVHSS Vattenad

vijayan August 16, 2009 at 8:08 PM  

angle A=55,angle c=angleD=125,since B&D are complement angles. this is an isoceles trapeeziam

Anonymous August 16, 2009 at 9:28 PM  

This is a cyclic quadrialeral. It will be an isocilus tripezium.When we draw perpendiculars from C and D to AB we get two right triangles which are congruent by RHS angle A =55 clearly.C and D are 125 each

Anonymous August 16, 2009 at 9:44 PM  

If u r a Core Subject Teacher (Maths,s.s, Science ) then CLICK HERE

thesmi thomas August 16, 2009 at 9:49 PM  

angle A=125,angle B=55,angle C=125,angle D=55,because AB||DC and the plane is a trapezium.

Anonymous August 16, 2009 at 11:29 PM  

ABCD Cyclic quadrilateral so D=180-55=125
AB//CD AD intersect these lines
sum of co interior angles is 180
==> A=180-125=55
similarly C=180-55=125

rachana August 18, 2009 at 10:33 PM  

AB//DC,
B+C=180
ie:55+C=180
ie:C=180-55=125
B+D=180(Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplimentary)
ie:55+D=180
D=180-55=125
again,AB//DC,A+D=180
ie:A+125=180
A=180-125=55

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer