ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

Revised the Rate of interest in Treasuries

>> Saturday, May 2, 2009


ട്രഷറികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഫിക്സറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 1-6-2009 മുതല്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു


ITEM Existing Rate Revised Rate
General For Senior Citizens
180 days & above but below 1 year 8.50% 8.00% 8.50%
1 Year & above but below 2 year 10.00% 9.00% 9.50%
2 Year & above but below 3 year 10.50% 9.50% 10.00%
3 Year & above 11.00% 10.00% 10.50%


ഉത്തരവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തിനും Download ചെയ്യുന്നതിനുമായി താഴെ Click ചെയ്യുക

In G.O. (P) No. 196/2009/Fin. dated 20/05/2009 Government have revised the rate of Interest on Depostits in the Treasuries. The revised rates shall apply to all Fixed Deposits made or renewed on or after 01/06/2009

0 comments:

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer