ഗണിതം - സമഗ്രം - സമ്പൂര്‍ണ്ണം

>> Monday, March 1, 2021

 ജോണ്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗണിതം പഠനവിഭവങ്ങള്‍.


ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം


                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം


ഉത്തരങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം


                  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

5 comments:

Model Maths May 13, 2021 at 11:59 AM  

http://www.robocompass.com/share?id=s4xvnpnv0y7o

Square root spiral construction using robocompass

james smith July 30, 2021 at 2:38 PM  

our blog is to useful. Thanks for sharing such informative blog. If you are looking for best web design service in USA in USA then contact Qdexi Technology for website designing service.

Sachin kumar September 17, 2021 at 4:23 PM  

Thanks For Sharing Such a Blogs
https://www.ncertmate.in/

rituvarma December 6, 2021 at 3:23 PM  

Really this is an informative post, thanks so much for this. I look forward to more posts.
Here students can study all the subjects of the school. (Standard 8 to 12) CBSE, ICSE can learn the previous year's solved papers and other entrance exams like JEE, NEET, SSC etc. for free. Click to know: - https://www.zigya.com/

Bajeelaaluin Tech Blog January 4, 2022 at 4:21 PM  

NFT Marketplace Development Company
NFT Game Development Company
Sorare Clone Script

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer