ഒ.ബി.സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിജ്ഞാപനവും യൂസര്‍ മാനുവലും DOWNLOADSല്‍

Anticipatory Statement 2019-20

>> Sunday, March 10, 2019

2019-20 വർഷം അടയ്‌ക്കേണ്ട ആദായനികുതിയുടെ ആദ്യ വിഹിതം അടയ്‌ക്കേണ്ടത് മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ആണല്ലോ. പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം, ഇത് വരെ നികുതി നൽകിയ പലർക്കും ഈ വർഷം നികുതി നൽകേണ്ടി വരില്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നികുതി കണക്കാക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കുറയ്ക്കുക.
നികുതി നിരക്കിൽ മാറ്റം ഇല്ല എങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ വർഷം 3,50,000 വരെ Taxable Income ഉള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന Section 87A പ്രകാരമുള്ള 2,500 രൂപ റിബേറ്റ് ഈ വർഷം 12,500 രൂപയായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. 5,00,000 വരെ Taxable Income ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ലഭിക്കും. ഫലത്തിൽ 5,00,000 വരെ Taxable Income ഉള്ളവർക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടി വരില്ല. ഇത് കൂടാതെ Standard Deduction 40,000 രൂപ 50,000 ആയി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
നികുതി നൽകേണ്ടവർക്ക് 12,500 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും നികുതി. അതുകൊണ്ട് നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ളവർ ആദ്യ മാസം തന്നെ നികുതി കുറച്ചു തുടങ്ങുക.
നികുതി കണക്കാക്കി Anticipatory Statement തയ്യാറാക്കാൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ.
  1. TDS CALCULATOR by Sudheer Kumar T K
  2. INCOMETAX CALCULATOR by Babu Vadukkumchery
  3. ANTICIPATORY INCOME TAX STATEMENT by Alrahman
  4. CALCNPRINT by N P Krishnadas

14 comments:

Siju.M.S March 13, 2019 at 11:08 PM  

please share,like, subscribe https://www.youtube.com/watch?v=eBW3NFUocYc

Twinkle March 22, 2019 at 3:58 PM  

Nice post. It is really interesting. Thanks for sharing the post!
Web Design and Development In India, Web Development Company In India, Web Development Services in India, Domain Registration Company In India, Digital Marketing Services in India, Bulk SMS Service Provider in India

Entertaining Game Channel April 18, 2019 at 9:34 PM  

This is Very very nice article. Everyone should read. Thanks for sharing. Don't miss WORLD'S BEST
CarRacingGames

BikeRacingGames

TrainRacingGames

CarRacingGames

BikeRacingGames

TaxiGames

Lakshmanan attur June 18, 2019 at 6:04 PM  

19-20 assessment year ലെ efiling എപ്പോൾ മുതൽ ചെയ്യാം? അതിന്റെ steps ഒന്നു post ചെയ്യാമോ

Moncey December 24, 2019 at 9:27 AM  

വീട്ടു വാടക നൽകത്തവർക് HRA കുറക്കാൻ പറ്റുമോ

KIT March 4, 2020 at 11:44 AM  

A very inspiring blog your article is so convincing that I never stop myself to say something about it.
Best Colleges for Computer Engineering | Biotechnology Colleges in Coimbatore
Best MBA Colleges in Coimbatore | Engg Colleges in Coimbatore

Malaivel Siddha Hospital June 1, 2020 at 3:35 PM  


Wonderful post,This article have helped greatly continue writing... HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in India
Donate blood - Malaivel Trust AIDS cure 100% for siddha in India HIV,HSV,HbsAg Cure Treatment in India
VDRL complete cure for siddha in India HBSag complete cure for Herbal in india
HIV/AIDS Complete cure for siddha in India AIDS cure 100% for Ayurveda in India
HBSag complete cure for Ayurveda in india AIDS cure 100% for Herbal in India

Malaivel Siddha Hospital June 1, 2020 at 3:41 PM  


Great post.thanks for sharing
HBSag complete cure for Ayurveda in india HIV/AIDS Complete cure for siddha in Tamilnadu
HIV/AIDS Complete cure test result in Tamilnadu HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in Tamilnadu
HBSag complete cure for siddha in Tamilnadu AIDS cure 100% for siddha in Tamilnadu
VDRL complete cure for siddha in Tamilnadu HIV/AIDS Complete cure for Ayurvedic in Tamilnadu
HBSag complete cure for Ayurvedic in Tamilnadu Herpes simplex virus complete cure in Tamilnadu

YDS June 9, 2020 at 9:53 PM  

Thanks for provide great informatic and looking beautiful blog, really nice required information & the things i never imagined and i would request, wright more blog and blog post like that for us. Thanks you once agian
birth certificate in ghaziabad
birth certificate in delhi
birth certificate in gurgaon
birth certificate in bangalore

birth certificate correction
birth certificate online
birth certificate in noida
birth certificate in india
birth certificate apply online

Vipin July 2, 2020 at 1:05 AM  

Thanks for provide great informatic and looking beautiful blog, really nice required information & the things i never imagined and i would request, wright more blog and blog post like that for us. Thanks you once agian

name change procedure in chandigarh
name change procedure delhi
name change procedure gurgaon
name change procedure in jaipur
name change in pune
name change online
name change in india
name change procedure in bangalore
name change procedure in rajasthan
name change procedure in maharashtra

Malaivel Siddha Hospital July 18, 2020 at 1:33 PM  


Wonderful post,This article have helped greatly continue writing... HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in India
Donate blood - Malaivel Trust AIDS cure 100% for siddha in India HIV,HSV,HbsAg Cure Treatment in India
VDRL complete cure for siddha in India HBSag complete cure for Herbal in india
HIV/AIDS Complete cure for siddha in India AIDS cure 100% for Ayurveda in India
HBSag complete cure for Ayurveda in india AIDS cure 100% for Herbal in India

Malaivel Siddha Hospital July 18, 2020 at 1:39 PM  

Great post.thanks for sharing
HBSag complete cure for Ayurveda in india HIV/AIDS Complete cure for siddha in Tamilnadu
HIV/AIDS Complete cure test result in Tamilnadu HIV I & II RNA PCR Quantitative-AIDS cure in Tamilnadu
HBSag complete cure for siddha in Tamilnadu AIDS cure 100% for siddha in Tamilnadu
VDRL complete cure for siddha in Tamilnadu HIV/AIDS Complete cure for Ayurvedic in Tamilnadu
HBSag complete cure for Ayurvedic in Tamilnadu Herpes simplex virus complete cure in Tamilnadu

SS Vermicompost Industry August 15, 2020 at 3:55 PM  

Thanks for sharing such a great blog
Vermicompost manufacturers in Tamilnadu | Vermicompost in Tamilnadu
Vermicompost Manufacturers | Vermicompost Suppliers
Vermicompost in Coimbatore | Vermicompost manufacturers in Chennai
Vermicompost in chennai | Best Vermicompost in chennai

tjproductstech August 22, 2020 at 3:30 PM  

Hi, Very nice article. I hope you will publish again such type of post. Thank you!
Corporate gifts ideas | Corporate gifts
Corporate gifts singapore | Corporate gifts in singapore
Promotional gifts singapore | corporate gifts supplier

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer