ഫെബ്രുവരി 27, 28 തീയതികളില്‍ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ മാത് സ് റിവിഷന്‍ (10 ചോദ്യങ്ങള്‍) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു : Click Here

ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
Annual Exam Time Table


Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം........പരിഹാരവും!

>> Friday, July 3, 2009

പ്രശ്നം

it@school GNU/LINUX ല്‍ USER ആയി മലയാളം ഫോണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല...പക്ഷേ, ROOT ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് താനും!!!

പരിഹാരം

Open ROOT TERMINAL

Type chmod -R 777 /usr/share/fonts
Enter

That's All!

(Thanks to Sri. T.K. Rasheed, Master Trainer, Tirur for this Tip)

3 comments:

Anonymous July 4, 2009 at 9:54 PM  

good.A brand new bigning.keep this energy always

Anonymous July 6, 2009 at 9:14 AM  

Thanks 4 this tip

Anonymous July 15, 2009 at 9:36 PM  

All success for this venture!!

All Core Subject Teachers Pls log on to

WWW.CSTCKERALA.BLOGSPOT.COM

thanx..

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer