സമഗ്ര IT പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍

8,9 ക്ലാസ്സുകാര്‍ക്ക് മത്സരം

>> Thursday, January 9, 2014


മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാപദവി ലഭിച്ചത് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില്‍ ഐടി@സ്കൂള്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയ്ക്കുവേണ്ടി പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ പദ്ധതി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങില്‍ പരിജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രാചീനമലയാള കൃതികള്‍ പരിചയപ്പെടാന്‍ അവസരെമൊരുക്കുക, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അവബോധമുണ്ടാക്കുക, പ്രാചീനകൃതികളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനില്‍ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുക, ഐടിക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഐടി@സ്കൂള്‍, മലയാളം വിക്കിസമൂഹം, സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയില്‍ പങ്കടുക്കാനായി സ്കൂളുകള്‍ ഇവിടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫോമില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ക്കായി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ | പദ്ധതിതാള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക.

2 comments:

Krish January 12, 2014 at 1:39 PM  

നല്ല കാര്യം. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്നമാതിരി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്: how-the-internet-is-killing-the-worlds-languages.

Pooja Prasannakumar February 15, 2014 at 11:08 PM  

IT WILL HELP STUDENTS TO INTERACT CLOSELY WITH BOOKS,HOPE FOR ITS GOOD ACTIVITY.............

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer