പഠനവിഭവ സമാഹരണം

>> Tuesday, December 11, 2018


പുതിയ പാഠപുസ്തകം എത്തിയ അന്നുമുതല്‍ ഇന്ന് വരെ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകര്‍ തയ്യാറാക്കി മാത്‌സ് ബ്ലോഗിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടുകളുടെ സമാഹരണമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. പരീക്ഷക്കുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കമാകട്ടെ ഇത്.

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10 - Social Science Unit one

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9&10 - Biology Notes

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10 -Bridge Material for Std X (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി)

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8,9,10 - Chemistry Equipments

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10 Social Science Teachning Aids

ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാന്‍ ENGLISH MAESTRO ഒരു ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പ്

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1 മുതല്‍ 10 വരെ - മലയാളം : ഒന്നുമുതല്‍ പത്തുവരെ മുഴുവന്‍ കവിതകളും..!

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- X - Chemistry Work sheets

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC PHYSICS NOTES

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9 & 10- Sample question Papers to STD IX and X

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8, 9 & 10- First Terminal Examination Answers September 2016

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Social Science X : Study Notes

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- STD 10 Biology 4 Question Papers with answers

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8,9& 10- THS Question Papers First Term 2016-17

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Biology Short Notes : X Unit 3,4,5

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- STD X Mathematics (Additional Questions)

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- CHEMISTRY SHORT NOTES - SSLC 2016

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- STD X Social Science Unit 4, 6, 7

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- HINDI : QUESTION POOL SECOND TERM CLASS X

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Class X Biology Simplified Notes (units 6&7)

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- രണ്ടാംപാദ ചോദ്യമാതൃകകള്‍ - Maths&Physics

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Social Science: Study Notes for Second Term

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Second Terminal Examination December 2016

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Aaruddam - SSLC Maths Module

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Orukkam 2017

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC ENGLISH QUESTION PAPER MODELS

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- ഓര്‍ഗാനിക് സംയുക്‌തങ്ങളുടെ നാമകരണം

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- Maths Blog Question Bank for SSLC Students

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC - 2017 : Math, Physics & Chemistry Questions and capsule

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC Exam help for Various Subjects

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SCERT Question Pool

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10- SSLC Model Exam Question Papers and Answer Keys

(തുടരും.....)

2 comments:

Pacific World School January 23, 2019 at 11:26 AM  

Thank you so much!
Your blog writing skill is very high and get more help.
The Academy provides general policies for its schools, which are reflected on this website.
Although we respect personality in terms of each school.The

best cbse school in greater noida west
- Pacific World School.

Unknown February 21, 2019 at 8:45 PM  

Thank you so much to your maths blog

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer