എച്ച് വണ്‍ എന്‍ വണ്‍ അഥവാ പന്നിപ്പനി!!

>> Wednesday, August 12, 2009


എച്ച് വണ്‍ എന്‍ വണ്‍ ഫ്ലു വളരെ സൗമ്യനായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുയാണല്ലോ. കേരളത്തില്‍ ഈ പനിയുടെ ആദ്യ ഇര ഒരു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിരുന്നു. ഇതെത്തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിരവധി പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഏതു തരം പനിയായാലും അതു പിടിപെട്ട കുട്ടികളോട് വേണ്ട വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും അവരെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് സ്ക്കൂളില്‍ വരാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കരുതെന്ന് അദ്ധ്യാപകരോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. രോഗം വന്നിട്ട് ചികത്സിക്കുന്നതിലും നല്ലത് രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഴമൊഴിക്ക് ഇവിടെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്ക് ഒരു വേദിയാകാന്‍ ക്ലാസ് റൂമും ഒരു സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു കൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകര്‍ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം.

ഈ ഒരു സന്ദേശത്തോടെ വടകരയിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനറായ ലത്തീഫ് കായത്തൊടി നമുക്ക് ഒരു മെയില്‍ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇന്‍ഡ്യയില്‍ എവിടെയെല്ലാമാണ് എച്ച് വണ്‍ എന്‍ വണ്‍ ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സ ചികത്സ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ മെയിലിലെ വിവരങ്ങള്‍. അതിന്റെ പി.ഡി.എഫ് കോപ്പി താഴെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.

Click here Download the Govt. Authorized Hospitals for the Treatment of H1N1 Swine Flu

4 comments:

Anonymous August 12, 2009 at 9:38 PM  

This comment has been removed by a blog administrator.

Anonymous August 12, 2009 at 9:41 PM  

One of the preventive measures against Swine Flu
Use “Nilgiri Oil” (Eucalyptus oil) drops on handkerchiefs and masks as one of the preventive measures against Swine Flu (NIV) National Institute of Virology.
Please share this valuable information with your friends.
Not just Tulasi, Vitamin C rich substances are known to boost immunity. So taking hot Lemon or Amla (Indian Gooseberry) powder mixed with hot water would be very helpful.
Indian herbs
Tulsi can help keep swine flu away: Ayurvedic experts
Lucknow, May 27: Wonder herb Tulsi can not only keep the dreaded swine flu at bay but also help in fast recovery of an afflicted person, Ayurvedic practitioners claim.
"The anti-flu property of Tulsi has been discovered by medical experts across the world quite recently. Tulsi improves the body's overall defence mechanism including its ability to fight viral diseases. It was successfully used in combating Japanese Encephalitis and the same theory applies to swine flu," Dr U K Tiwari, a herbal medicine practitioner says.
Apart from acting as a preventive medicine in case of swine flu, Tulsi can help the patient recover faster.
"Even when a person has already contracted swine flu, Tulsi can help in speeding up the recovery process and also help in strengthening the immune system of the body," he claims.
Dr Bhupesh Patel, a lecturer at Gujarat Ayurved University, Jamnagar is also of the view that Tulsi can play an important role in controlling swine flu.
"Tulsi can control swine flu and it should be taken in fresh form. Juice or paste of at least 20-25 medium sized leaves should be consumed twice a day on an empty stomach."
This increases the resistance of the body and, thereby, reduces the chances of inviting swine flu," believes Patel.


MEENU RR KILIMANOOR

Anonymous August 20, 2009 at 9:44 AM  

Our TV, including the doctors appearing on it - have created a wrong impression about swine flu. It is a new virus. There is no treatment for it. [There is no treatment for common cold either]. [Scientifically, cure means summary disposal of the causative organism. E.g. TB can be cured, so can Leprosy be. But common cold can't be cured - the medicines we give address only the symptoms of cold - not the disease proper.] Like other flu-s, H1N1 also runs its course of a week or 2. It is self-limiting. It dies on its own. [Unless our energetic doctors use antibiotics etc]

Its symptoms too are just like common flu in 99.5% of cases - fever, headache, body ache, weakness, running nose, vomiting and/or diarrhea. All one has to do is to stay away from doctors and/or hospitals, do tepid sponging and/or Metacin tabs - only if temp goes over 102 or 104 [ depending on ones physical health], [ our body raises its temperature for the express purpose of killing the viruses], Take plenty of water, vegetables n fruits, keep oneself as clean as possible.

In 0.5% of cases, swine flu can cause acute respiratory distress syndrome. [Not unlike SARS] There is no way of telling who will get it or why. There is no way of preventing it too. There is no point in going to a doctor or dispensary. The moment one has breathing problem, the moment his nails or skin turn bluish, he has to go immediately to a tertiary care hospital - which has ventilators and full fledged pulmonary care facilities. Death is certain without a ventilator.

Does it look scary? Not really. The chances of one dying due to swine flu are less than that due to a bolt from the blue or a king cobra bite. W.H.O says nearly 1/3 of Indian population will get H1N1 infection in a matter of few months. Its prediction of death toll for India, in worst case scenario, is not more than 3000! [So the disease to death ratio becomes 300000:1]

A health worker quipped the other day - “A few hundreds died due to h1n1, and everybody is walking around with a stupid mask on their face, a few millions have died due to aids - but no one wears a condom!

And that mask is useless, viruses travel in micro-aerosols which can easily pass through. Only a respirator [n95 masks] can prevent viral spread.

And just because virus has entered ones system - it doesn't mean that he will develop flu. Even if a confirmed H1N1 patient breathes directly down the throats of some 100,000 people, not even a 100 of them may develop flu.

Many doctors have claimed on the TV that if the patient is diagnosed and treated early and energetically - they can save his life. It is bullshit. There is no early treatment and there is no energetic treatment. No treatment is needed unless the patient develops respiratory problems - and when he does develop - no treatment may be enough. A ventilator and intensive pulmonary care in the best equipped hospital is the only hope.

It looks ridiculous to see people, with their stupid masks, lined up outside dispensaries and middle-level hospitals. There is no viricidal drug. Even Tamiflu [Oseltamivir], at its best, can reduce the course of the disease by a day or two - nothing more. Even the latest drug, Relenza [Zanamivir] – which is used as an inhaler- is only marginally better.

What we can do then? Keep our natural immunity high. How? Vegetables, fruits and exercise. Drink enough water to flush out the toxins from our system. Stay a safe distance from doctors and dispensaries! [Nothing better than your sweet home as far as all these self-limiting seasonal viral episodes are concerned] Maintain high standards of personal hygiene. In fact we need to bathe more frequently when we run temperature. [It will bring down the need for metacin/ paracetamol] Take special care of those who are vulnerable - children, elderly, immuno-compromised and having concurrent ailments.Dr A Laxminarayana Rao
MBBS; DOMS; MS:
Consultant Ophthalmic Surgeon,
Koyili Hospital,
CANNANORE-670004. Kerala State.
INDIA.

Anonymous August 20, 2009 at 9:45 AM  

PS:more good things are emerging ABT h1n1. Once u have the infection - u will get life-long immunity, even against the more virulent forms of h1n1. There are no side-effects, sequelae or complications after h1n1. [ unlike dengue or chicken guinea]. Ur health will be at its best for the next 6 months or so after an episode of h1n1. It is almost like chicken-pox. Hence we are better off, if we can manage to get a sub-clinical dose of h1n1 infection!
Dr A Laxminarayana Rao
MBBS; DOMS; MS:
Consultant Ophthalmic Surgeon,
Koyili Hospital,
CANNANORE-670004. Kerala State.
INDIA.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer