എങ്ങനെ മോഡം കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യാം

>> Sunday, June 7, 2009

നമ്മുടെ സ്ക്കൂളുകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷനുകള്‍ ലഭ്യമാണല്ലോ. പക്ഷെ അതു പലതും ഡയല്‍ ചെയ്യുന്ന തരത്തില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഇതൊരു തടസ്സമാണു താനും. നീലേശ്വരത്തു നിന്നും സുരേഷ് സാര്‍ ചോദിച്ചതു പ്രകാരം എങ്ങനെ മോഡം കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യാമെന്നതിന് മറുപടി നല്‍കുന്നു. താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് ബി എസ് എന്‍ എല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മോഡം കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്നത്.
(ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് IT@School Gnu/Linux ല്‍ ഉള്ള സംശയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം)
Mail to mathsekm@gmail.com or Comment...

TYPE-I Modem Configuration - Huawei SmartAX MT880 Modem / SmartAx MT882 ADSL Modem Configuration

TYPE-I Modem Configuration - Huawei SmartAX MT880 Modem / SmartAx MT882 ADSL Modem Configuration

SmartAx MT880 ADSL Modem has One ethernet Port.
SmartAx MT882 ADSL Modem has One ethernet Port and one USB Port.

Open Iceweasel Web browser in the Address bar type the URL http://192.168.1.1
You will be propted for Username and Password.
Username: admin
Password: admin
Click on Home
Click on WAN setting
Your WAN Setting should be as follows:
PVC No.: PVC0
Wan type: PPP
Connection Type : PPPoE
VPI / VCI : 0/35
Default Route : Enabled
Username: yourusername@dataone
Password: yourpassword
Use DNS : Enabled
Click on Apply.
You will be asked to save and reboot.
Select YES
Once your modem is rebooted , the summary page will be displayed .
The "Green" status of PVC0 status indicated that you are now connected.
SmartAx MT882 ADSL Modem ADSL LED will turn 'Orange' from 'green' when succesfully connected.

Click here for the Screenshots

Download the Modem Configuration

0 comments:

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer