പുതുക്കിയ അധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതമനുസരിച്ച് സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷനില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രധാന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഡിപിഐ സര്‍ക്കുലര്‍ "Downloads"ല്‍..
വിപിന്‍ മഹാത്മയുടെ ഐടി വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍

സമഗ്ര (ഐടി@സ്കൂള്‍ തയാറാക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന വിഭവ പോര്‍ട്ടല്‍)Noon Meal Data Entry

GeoGebra Resouces - 4 (Mathematics)

>> Tuesday, July 4, 2017

Visualization of Limit

As we know Calculus is a branch of Mathematics which mainly deals with the study of change in the value of a function as the points in the domain change.  To known more about this branch, we need to understand limiting process in greater clarity.

Here a ready to use Geogebra Applet is provided to visualize the concept of limit for any real valued function.
How to use the Geogebra Applet?

1. Type the function for which limit has to be evaluated in the input box.
   For example, to visualize the limit of the function

   (i)   

Type     if[x<=2,x^2+4,x>2,x^2-4]        or       if[x<=2,x^2+4,x^2-4] in the input box

   (ii) 

   Type    if[x<2,x^2,2<=x<=3,2x,x>3,x]     or      if[x<2,x^2,2<=x<=3,2x,x] in the input box

2. Using Slider 'a' [Slider 1 as shown in the picture above] we can fix the point at which the limit as to be evaluated

3. By moving Slider 'h' [Slider 2 as shown in the picture above] we can make h tends to 0.  If the limit exists, it will be displayed as shown in the picture below.

6 comments:

aslam junaid July 4, 2017 at 8:45 PM  

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത കമന്റ് ആയതിനാൽ ക്ഷമിക്കുക...
+1 കോമേഴ്‌സ് textbook pdf ഉണ്ടോ

Unknown July 5, 2017 at 10:49 AM  

നല്ല ശ്രമം

Priya Kannan July 5, 2017 at 2:56 PM  

Great post! I am see the great contents and step by step read really nice information.I am gather this concepts and more information. It's helpful for me my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have.
Python Training in Chennai

sreekanth.t.v July 6, 2017 at 10:34 PM  

സര്‍,ഒരു ടാബുലര്‍ കോളുത്തിലുള്ള റീഡിംഗ്കളുമായി ബന്ധപെട്ട ഗ്രാഫ് ജീയോ ജിബ്രായില്‍ വരയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ?ഉദ:ഒരു ലെന്‍സിന്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദൂരവും ഇമേജ് ദൂരവും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന ഒരു ഗ്രാഫ്.എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം.

Jolly Augustine Olaprath July 7, 2017 at 3:06 PM  

Sreekanth Sir, I will try. can you give table of readings of object distance and image distance

ANUMAHESH July 21, 2017 at 5:17 PM  

ജിയോജിബ്രയിൽ text ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്
Text ന്റെ advanced options എന്തൊക്കെയാണ്

♡Copy the contents with due courtsey | Disclaimer