സമഗ്ര IT പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍

Geogebra Resources - 6 (Mathematics)

>> Monday, July 17, 2017

പത്താം ക്ലസ്സിലെ വൃത്തങ്ങള്‍ (Circles) എന്ന പാഠഭാഗത്തെ താഴെ പറയുന്ന ആശയങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു GeoGebra വിഭവമാണ് മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
  • ഒരു ചതുര്‍ഭുജത്തിന്റെ മൂലകളെല്ലാം ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ എതിര്‍കോണുകള്‍  അനുപൂരകമാണ് (തുക 180o).
  • If all four vertices of a quadrilateral are on a circle, then its opposite angles are supplementary (sum 180o).
  • ഒരു ചതുര്‍ഭുജത്തിന്റെ മൂന്നു മൂലകളിക്കൂടി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിനു പുറത്താണ് നാലാമത്തെ മൂലയെങ്കി, ആ മൂലയിലേയും, എതിര്‍മൂലയിലേയും കോണുകളുടെ തുക 180o യേക്കാള്‍ കുറവാണ്; അകത്താണെങ്കി, 180o യേക്കാള്‍ കൂടുതലും.
  • If one vertex of a quadrilateral is outside the circle drawn through the other three vertices, then the sum of the angles at this vertex and the opposite vertex is less than 180o, if it is inside the circle, the sum is more than 180o.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer