പത്താം ക്ലാസ്സ് ഐ.ടി. പരീക്ഷ2019 സര്‍ക്കുലര്‍ DOWNLOADSല്‍
സമഗ്ര
‍ഡയറ്റ് ആലപ്പുഴ തയ്യാറാക്കിയ പത്താംക്ലാസ്സ് പഠനസഹായി "നിറകതിര്‍-2019"
മലയാളം | ഇംഗ്ലീഷ് | ഹിന്ദി | ഫിസിക്സ് | കെമിസ്ട്രി | ബയോളജി | സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്1 | സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്2 | ഗണിതം

Geogebra :HSS Mathematics

>> Wednesday, May 24, 2017


Visualization of Parabola, Ellipse and Hyperbola In GeogebraApplications --> Education --> Geogebra

View --> 3D Graphics 
 

 
Hide the axes and plane in the 3D graphics. For this Right click on the 3D graphic window and uncheck Axes and Plane.

Make 3 sliders in the Graphics window.

1. Number slider : Name : a
Minimum =-10 Maximum = 10   Increment : 0.01

2. Angle slider : Name α (alpha)
Minimum =10o   Maximum = 60o    Increment : 5o

3. Angle slider : Name β
Minimum =0o    Maximum = 90o    Increment : 5o

Mark three points

1. A=(0,0,0)
2. B=(0,0,1)
3. C= (0,0,a) Where a is the variable ( name of the number slider). By moving the slider we can see a point is moving along the x axis.

Draw three lines
1. f = Line through C and (1,0,a) . For this use the command Line[C,(1,0,a)] in the input bar.

2. g = Line through (0,0,0) and (0,sin(β),cos(β)) . For this use the command
Line[(0,0,0) (0,sin(β),cos(β))] in the input bar.

3. h = Line through C parallel to line g. For this use the command
Line[C,g] in the input bar.Draw a vector AB. For this use the command Vector[A,B] (here its name is u. We can see this from the algebraic view)Vector[ <Start Point>, <End Point> ]


For drawing conic use the command Cone[A,u,α] in the input bar. (Here its name is b)
Cone[ <Point>, <Vector>, <Angle>].

Hide all the three lines .

 

Draw a plane through the lines f and h . For this use the command Plane[f,h] in the input bar. From the algebraic view we can understand the name of the plane. Here it is c.

Now we can mark the intersection between the conic and the plane by using the command IntersectPath[b,c]

IntersectPath[ <Plane>, <Quadric> ]

Include texts Parabola, Ellipse and Hyperbola in the 3d Graphics.


 
Use Check boxes to show or hide the plane and cone. 

2 comments:

വി.കെ. നിസാര്‍ May 24, 2017 at 10:16 PM  

HSS വിഭാഗം ഗണിതാധ്യാപകര്‍ക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ഒരു മുതല്‍കൂട്ടാകും.
നന്ദി സുരേഷ് സര്‍

Jolly Augustine Olaprath May 25, 2017 at 6:02 AM  

Thank you Suresh Sir. very useful and inspiring GeoGebra Applet

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer