2017-2018 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ തസ്തികനിര്‍ണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സ് കാണുക


മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതു പോലെ മാത് സ് ബ്ലോഗില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനസഹായികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇവ തയ്യാറാക്കി mathsblogteam@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതേയുള്ളു. തയ്യാറാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനോടൊപ്പം അതേക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് വരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ്, തയ്യാറാക്കുന്നയാളിന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക വിലാസം, ഫോട്ടോ എന്നിവ കൂടി അയക്കേണ്ടതാണ്.

Noon Meal Data Entry

ഈ ചോദ്യത്തിന്‍ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പ വഴി നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമോ ?

>> Thursday, April 9, 2009

3 comments:

desertfox April 9, 2009 at 1:48 PM  

GDHB, PDCI, FADR forms 3 parallelograms.
As per geometry of parallelograms diagonally opposite angles are equal.
Hence it can be proved that both the triangles are congruent (as per spherical geometry and hyperbolic geometry).

തറവാടി April 9, 2009 at 2:11 PM  

ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.

കണക്കിന് ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉത്തരം കാണുക എന്നതാണെനിക്ക് ശരി , വഴികള്‍ ആളുകളുടെ പരിചയമനുസരിച്ചിരിക്കും :)
എന്തായാലും മറ്റുള്ളവര്‍ വരട്ടെ.

Umesh::ഉമേഷ് May 20, 2009 at 12:21 PM  

ചോദ്യം തെറ്റാണു്. ABC, PQR എന്നിവ സദൃശമല്ല. ABC, RQP ഇവയാണു സദൃശം.

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നു വശങ്ങളും മറ്റേതിന്റെ മൂന്നു വശത്തോടു സമാന്തരമായതിനാൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളുകളും തുല്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ അവ സദൃശങ്ങളാണു്.

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer