ഫെബ്രുവരി 27, 28 തീയതികളില്‍ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ മാത് സ് റിവിഷന്‍ (10 ചോദ്യങ്ങള്‍) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു : Click Here

ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
Annual Exam Time Table


Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

എസ്.എസ്.എല്.സി പരീക്ഷ 2009

>> Tuesday, March 24, 2009


എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ എസ്.എസ്.എല്.സി കണക്കു പരീക്ഷ..? വളരെ എളുപ്പം എന്ന് ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടിയും പറയുന്ന വിധത്തില് ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷ. (ഉടനെ തന്നെ ചോദ്യപേപ്പര് സൈറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും..) ഇതു തന്നെ ആയിരുന്നോ നമ്മള് കാത്തിരുന്ന ഒരു ചോദ്യപേപ്പര് ? പ്രതികരണങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...


ഇതാ കുട്ടികള്ക്ക് കണക്കിനോട് താല്പ്പര്യമുണ്ടാക്കാന് കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാജിക്...

13837 X കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് X 73 = ? ? ?

ആദ്യം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.. ഇത്തരത്തില് ഉള്ളതോ രസകരമായതോ ആയ നിങ്ങള്ക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്ക് അയച്ചു തരികയോ (mathsekm@gmail.com) comments- ഇല് ഇടുകയോ ചെയ്യുക...

4 comments:

kanthy March 26, 2009 at 1:21 PM  

Well done....................!!!!!!!!!!!!!!
The Effort which u have taken behind the 'up-to-date site maintaining'

Expect more........

Anonymous April 1, 2009 at 12:32 PM  

സര്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ആദ്യമായിട്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു. ആശംസകള് !
ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Anonymous April 1, 2009 at 5:05 PM  

congrat's for ur sincere effort.more updates & more mathematical tricks expected

jayasree May 4, 2009 at 9:31 PM  

fantastic work over here ...

good work.. nice to see malayalam blogs like this

ആശംസകള്‍..

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer