ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ SSLC Maths 'D+' ലവല്‍ ചോദ്യശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം
(40 Questions) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (Click here to view the post)Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

യാത്രയയപ്പ് യോഗം

>> Thursday, March 5, 2009

എറണാകുളം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ നിന്നും വര്‍ഷം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്ക്കും , പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കും മറ്റ് ഗണിതാധ്യാപകര്‍ക്കും ഇന്നു DSMA യാത്രയയപ്പ് നല്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില് നിന്നും ആകെ ഇരുപതോളം പേര് മാത്രമാണ പങ്കെടുത്തത് .....
പ്രതികരിക്കുക........

1 comments:

ഈശ്വരന്‍ March 6, 2009 at 4:01 PM  

നിസാര് സാര്...

യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിനു പോയിരുന്നു, അല്ലേ ? വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു... പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരാവശ്യം വന്നു. സ്കൂളില് നിന്നും പരീക്ഷക്കാലം ആയതിനാല് ആയിരിക്കണം വേദി ഇത്രയും ശുഷ്ക്കമായത് . എന്തായാലും അടുത്ത വര്ഷം നമുക്ക് കൂടുതല് പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കണം.
സ്നേഹത്തോടെ..

ഈശ്വരന്.

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer