ഐ.ടി. തിയറി പഠിക്കാം. പരീക്ഷയിലേത്പോലെ

സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ - വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ Updated

>> Thursday, January 17, 2019

സമഗ്ര പോര്‍ട്ടലിലെ Question Bankല്‍ നിരവധി ചോദ്യകളക്ഷനുകള്‍ വന്നുവീഴുന്നുണ്ട്.വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, പത്താംക്ലാസിലെ ഗണിതത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള 'സമഗ്ര'ചോദ്യങ്ങളെ ഒരു ക്ലാസ്‌മുറിയിലെന്നപോലെ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകള്‍ തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 'My Study Park'ന്റെ അമരക്കാരനും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ മനോജ് സര്‍. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരെ ഒരേ വീഡിയോക്ലാസില്‍തന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും, ശരാശരിയിലും താഴെയുള്ളവര്‍ക്കുപോലും മനസിലാകത്തക്ക ലളിതമാണെന്നതുമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ കണ്ട മേന്മ. ഒരുപാട് സമയവും അധ്വാനവും വേണ്ട ഈ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നു. തിടുക്കത്തില്‍ തയാര്‍ചെയ്യുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകള്‍ കമന്റുകള്‍വഴി അറിയിച്ചാല്‍, ആയവ തിരുത്തി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റിട്ടുണ്ട്.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തയാറാക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമാന്തരശ്രേണി (Arithmetic Sequence)എന്ന യൂണിറ്റിലെ ക്ലാസുകള്‍ കാണാം.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തയാറാക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വൃത്തങ്ങള്‍ (Circles)എന്ന യൂണിറ്റിലെ ക്ലാസുകള്‍ കാണാം.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തയാറാക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം (Probability)എന്ന യൂണിറ്റിലെ ക്ലാസുകള്‍ കാണാം.

'My Study Park'എന്ന യൂട്യൂബ്ചാനല്‍ സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ..ഗുണം ഉണ്ടാകുമെന്നത് കട്ടായം!!

24 comments:

Unknown January 26, 2019 at 6:08 AM  

Can you please post its answers also

Unknown February 6, 2019 at 6:18 AM  

Trigonometry....I need before model exam...2018-2019..plz include

Ruby Verma February 12, 2019 at 12:51 PM  

I think so. happy wheels (y)

Unknown February 12, 2019 at 7:47 PM  

Model exam starting next week... Sir please
Post all units

Unknown March 26, 2019 at 7:04 PM  

👍👍👍👍

Unknown May 2, 2019 at 6:48 PM  

Teaching manunl 4maths

Liam May 15, 2019 at 4:26 PM  

Mostly we face problems while writing assignments is because of lack of writing skills or we don’t know from where I will get proper information for my assignment. To solve this issue many Assignment Help Online service are available in market.

rickypauls May 18, 2019 at 12:55 PM  

Assignment Help take all my burdens of assignment and provide me enough time to study for semester main examination. A great help to manage time as well to submit all assignments in timeline boundaries with effective presentations.
Online Assignment Help Services
Assignment Help Experts
Assignment Assistance
Assignment Helper
Assignment Help Online Services
Online Assignment Help

Henry Jon May 29, 2019 at 5:57 PM  

McAfee is one in all the most effective on-line security programs if you're finding out associate antivirus for your pc and mobile. You’ll be able to get this program at mcafee.com/activate. It provides security and safe on-line browsing and protects all of your valuable information. McAfee activate product key McAfee Activate activation code.

rose June 4, 2019 at 12:11 PM  

I feel it interesting; your post gave me a new perspective! I have read many other articles about the same topic, but your article convinced me assignment help australia

Stefan Carl June 7, 2019 at 12:48 PM  

Get instant editing and proofreading services USA from the expert of StudentsAssignmentHelp.com and get free revisions and plagiarism free assignment. They offer on-time delivery of an assignment.

studentsassignmenthelp June 10, 2019 at 12:11 PM  

Students who need to finish all assignment they all at the right place at students assignment help our team is keeps moving to finish your problem like as we are offering personal statement help service to the students who want to get. Our best services are always open for students 24x7 so you don't have to go else. Our best team is working to give top services.

Adam Thomas June 11, 2019 at 2:49 PM  

Wonderful post! This is a very nice blog, just wanted to say excellent blog! Thanks for informative post.
Assignment Help Canada

singapore translators June 15, 2019 at 1:14 PM  

Is scientific translation services singapore difficult and inescapable for you? You should hire an Expert translator in Singapore to get translation help from them. You can easily get excellent translation Services in Singapore and distribute your academic work on time.

kiara Jess June 17, 2019 at 11:31 AM  


Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know. We also provide affordable Assignment Help Birmingham in uk.

Unknown June 25, 2019 at 9:32 PM  

This time Bepanah Pyaar is one of the upcomming most popular show india with complete love.

hussainaadil July 26, 2019 at 4:32 PM  

assignment help online is an organization for students in inconceivable use. Generally, the students juggle between the school, other curricular activities and various things. Between this, the understudy barely gets at whatever point for concentrating on his scholastics. assignment help Fujairah
assignment help Abu Dhabi
assignment help Dubai

Sophia Thomas August 1, 2019 at 11:45 AM  

It is amazing post, i am really impressed of your post. It’s really useful. Thank you for sharing this article. Assignment Help Sydney

Domenic Tylor August 1, 2019 at 4:00 PM  

Assignment writing is a difficult task for students. Don’t worry, we provide writers for Australia assignment help for your writing help. Our writers easily write the assignment. We provide free revision service. Hire Now!

Inspiration August 8, 2019 at 12:58 AM  

I can only express a word of thanks. Because with the content on this blog I can add knowledge I, thank has been sharing this information. Do not forget to visit our website to share information tokeny

latest news August 11, 2019 at 10:37 PM  

Nice post. Check out the Trend news around the world. Trend news on Education, Health, Travels, Business, Technology and Travel.

jasmineblack1107 August 20, 2019 at 2:37 PM  

Get Academic Success with contract law assignment help at budget friendly prices
GotoAssignmentHelp is an online commercial law assignment help service provider for students of any level in Australia, UK, USA and assignment help canada
Check out corporate law assignment help and get connected for the best online writing service and secure best grades for your academic career.

GotoEssayHelp August 20, 2019 at 4:53 PM  

Essay Help Online has been the need of modern day students because of the various activities that they have at hand apart from delivering the essays before deadline. As the other works at hand also need lots of time, availing essay writing service from do my essay is the only wise choice. So, get write my essay online services from the best experts at the cheapest rates for nursing essay writing service online from GotoEssayHelp.

wevalsn1994 August 20, 2019 at 6:20 PM  

GotoDissertationHelp – Perfect station for your Dissertation Help.
One of the best portals for your dissertation writing help with the help of native PhD experts. We provide marketing dissertation help in very affordable rates keeping your pocket money in mind.
What are you waiting for? Jump on to GotoDissertationHelp for top quality HRM dissertation help with flat 30% OFF on your first order.

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer