1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2)

>> Wednesday, July 4, 2018


1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2). ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത പോലെ തന്നെ പറയാം ഈ അധ്യായത്തിനും ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ‌ുണ്ടാകുമെന്ന്. മാത്‌സ് ബ്ലോഗിന് ധൈര്യമായി അവകാശപ്പെടാം, കേരളത്തില്‍ 1 മുതല്‍ 10 വരെ മുഴുവന്‍ ക്ലാസ്സിലെയും ഐ.ടി പാഠങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് തരുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോഗില്ലെന്ന്.

ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ വീഡിയോകള്‍ കാണാത്തവര്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. ആത്മാഭിമാനത്തോടെ രണ്ടാമത്ത അധ്യായവും പങ്ക് വക്കട്ടെ.

യൂറ്റ്യൂബില്‍ നിന്നും എളുപ്പത്തില്‍ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Click Here

1 മുതല്‍ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി. പാഠങ്ങള്‍ (അധ്യായം 2)

ക്ലാസ്സ് 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 5 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 6 Click Here

ക്ലാസ്സ് 7 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 8 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 1 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 2 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 3 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 4 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 5 Click Here

ക്ലാസ്സ് 9 ഭാഗം 6 Click Here

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer