സമഗ്ര
Noon Meal Data Entry

ശാസ്ത്രോത്സവം ജില്ലാ ഫലങ്ങള്‍

(ഫലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നയുടന്‍ ജില്ലതിരിച്ച് ലഭ്യമാണ്)

വായനാവാരാചരണം

>> Thursday, June 22, 2017

വായനാവാരാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര്‍ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം

1 comments:

jaya June 25, 2017 at 7:31 PM  

ഉബുണ്ടു മുന്നേയ്‌ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഉണ്ട് ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നില്ല
ദയവായി അതിന്റെ ഒപെരടിംഗ് സിസ്റ്റം തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു തരുമോ

♡Copy the contents with due courtsey | Disclaimer