കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂര്‍, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറുവിലങ്ങാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി, അരീക്കോട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവ ഫലങ്ങള്‍ "Results" പേജില്‍...

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവ ഫലങ്ങള്‍

MID DAY MEAL - Monitoring : Directions for online entry | Website

Revised the Rate of interest in Treasuries

>> Saturday, May 2, 2009


ട്രഷറികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഫിക്സറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 1-6-2009 മുതല്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു


ITEM Existing Rate Revised Rate
General For Senior Citizens
180 days & above but below 1 year 8.50% 8.00% 8.50%
1 Year & above but below 2 year 10.00% 9.00% 9.50%
2 Year & above but below 3 year 10.50% 9.50% 10.00%
3 Year & above 11.00% 10.00% 10.50%


ഉത്തരവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തിനും Download ചെയ്യുന്നതിനുമായി താഴെ Click ചെയ്യുക

In G.O. (P) No. 196/2009/Fin. dated 20/05/2009 Government have revised the rate of Interest on Depostits in the Treasuries. The revised rates shall apply to all Fixed Deposits made or renewed on or after 01/06/2009

0 comments:

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer