മോഡല്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്കു ശേഷം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ ഗണിതമൊഡ്യൂളുകള്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഓരോ ദിവസവും മാത്‍സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കാത്തിരിക്കുക.

ഇന്‍കംടാക്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകള്‍
ഹരിഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ SSLC Maths 'D+' ലവല്‍ ചോദ്യശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം
(40 Questions) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (Click here to view the post)Sample IT Qns for SSLC, STD IX,VIII | I-Exam Portal (Hall Ticket published.)
LSS / USS Link | Noon Meal Data Entry | പ്രൊഫഷന്‍ ടാക്‌സ് പ്രിപ്പറേഷന്‍(പഴയ പോസ്റ്റ്)

Revised the Rate of interest in Treasuries

>> Saturday, May 2, 2009


ട്രഷറികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഫിക്സറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 1-6-2009 മുതല്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു


ITEM Existing Rate Revised Rate
General For Senior Citizens
180 days & above but below 1 year 8.50% 8.00% 8.50%
1 Year & above but below 2 year 10.00% 9.00% 9.50%
2 Year & above but below 3 year 10.50% 9.50% 10.00%
3 Year & above 11.00% 10.00% 10.50%


ഉത്തരവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തിനും Download ചെയ്യുന്നതിനുമായി താഴെ Click ചെയ്യുക

In G.O. (P) No. 196/2009/Fin. dated 20/05/2009 Government have revised the rate of Interest on Depostits in the Treasuries. The revised rates shall apply to all Fixed Deposits made or renewed on or after 01/06/2009

0 comments:

♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer