ഐ.ടി. 1 മുതല്‍ 10 വരെ

>> Wednesday, October 17, 2018


1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ. ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങളുടെ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍.
96 വീഡിയോകള്‍. 
Vipinmahathma യ‌ൂറ്റ‌ൂബ് ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.

വീഡിയോകള്‍ക്കായി ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..
അധ്യായം 5
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
ഒളിച്ചുകളി Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
എന്റെ നാട് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
ജലം ജീവാമൃതം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4
സമയം പ്രധാനം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
വൃത്തചിത്രങ്ങള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
വിവരസഞ്ചയത്തിലേക്ക് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ആമ വരയ്ക്കും ചിത്രങ്ങങ്ങള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
എന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം (ഭാഗം 1) Click Here
എന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം (ഭാഗം 2) Click Here
എന്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം (ഭാഗം 3) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 1) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 2) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 3) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 4) Click Here
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രായോഗിക പാഠശാല (ഭാഗം 5) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് Click Here


അധ്യായം  4
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
പൂച്ചെടികള്‍ക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
ഡയസ് കളിക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
മാനത്ത് നോക്കുമ്പോള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

ഹനോയുടെ തൂണ്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
അക്ഷരങ്ങളില്‍ തൊടുമ്പോള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
വരകള്‍ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ശബ്ദലേഖനം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ശബ്ദലേഖനം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
വിസ്മയലോകം വിരല്‍തുമ്പില്‍  Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
പ്രോഗ്രാമിങ്(ഭാഗം 1) Click Here
പ്രോഗ്രാമിങ്(ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്സ് Click Hereഅധ്യായം  3
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
മത്സ്യം പിടിക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
പഴക്കടയില്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
സുഡോക‌ു Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയാക്ക‌ൂ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
ഭാഗങ്ങളും ഭാഗങ്ങളുടെ സംഖ്യകളും Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
ആശയങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങളാക്കാം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ചിത്രരചന എത്ര രസകരം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
അമ്മയെന്നെഴുതാമോ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
അമ്മയെന്നെഴുതാമോ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
കയ്യെത്തും ദൂരെ അതിരില്ലാ ലോകം (ഭാഗം 1) Click Here
കയ്യെത്തും ദൂരെ അതിരില്ലാ ലോകം (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
വെബ് ഡിസൈനിംഗ് മിഴിവോടെ Click Here


അധ്യായം  2
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടെത്ത‌ൂ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
സംഖ്യകള്‍ ക്രമപ്പെടുത്തൂ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കളികള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 3) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 4) Click Here
ഗ്രഹണ കാഴ്ചകള്‍ (ഭാഗം 5) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
ഗ്ലോബും മാപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
ഗണിത ചിത്രങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 3) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 4) Click Here
ചിത്രലോകത്തെ വിസ്മയങ്ങള്‍ (ഭാഗം 5) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 1) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 2) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 3) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 4) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 5) Click Here
അക്ഷരനിവേശനത്തിനു ശേഷം (ഭാഗം 6) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് Click Here

അധ്യായം  1
സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 1
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാര് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 2
നിറമേത് Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 3
ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്താം Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 4

പലഭാഗങ്ങള്‍ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 5
കവിത വിതയ്ക്കും ചിത്രങ്ങള്‍ Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 6
ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
ഭംഗിയുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 7
കത്തെഴുതാം (ഭാഗം 1) Click Here
കത്തെഴുതാം (ഭാഗം 2) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 8
അക്ഷരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുമ്പോള്‍ (ഭാഗം 1) Click Here
അക്ഷരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുമ്പോള്‍ (ഭാഗം 2) Click Here
അക്ഷരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുമ്പോള്‍ (ഭാഗം 3) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 9
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 1) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 2) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 3) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 4) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 5) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 6) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 7) Click Here
ചിത്രങ്ങളുടെ ലയവിന്യാസം (ഭാഗം 8) Click Here

സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് 10
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 1) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 2) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 3) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 4) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 5) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 6) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 7) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 8) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 9) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 10) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 11) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 12) Click Here
ഡിസൈനിംഗിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് (ഭാഗം 13) Click Here

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer