സമഗ്ര

ഐ.ടി. അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ സര്‍ക്കുലര്‍ Downloadsല്‍

Objective Question Series - X Maths 1 -SSLC 2019

>> Monday, September 3, 2018

ഗണിതശാസ്ത്രപഠനം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ഘടകമാണല്ലോ - ആശയഗ്രഹണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെയും! ആശയങ്ങളുടെ പ്രയോഗം തുടര്‍ന്നുവരുന്ന ഘട്ടം മാത്രമാണ്. ആശയത്തിലധിഷ്ടിതമായ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരംനല്‍കി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിലൂടെ ഗണിതമെന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പഠിതാവിന്റെ താത്പര്യവും വര്‍ദ്ധിക്കും. കൂടുതല്‍ കാഠിന്യമുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണയും നല്‍കും.

പാലക്കാട്ടെ ജിഎച്ച്എസ്എസ് കല്ലിങ്ങല്‍പാടം സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനായ ഗോപീകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ തയാറാക്കി അയച്ചുതന്ന ചോദ്യശേഖരത്തിന്റെ ഒന്നാംഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കമന്റുകളും മറ്റും സജീവമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്തഭാഗങ്ങള്‍കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ചോദ്യശേഖരത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

20 comments:

Madar School September 3, 2018 at 3:19 PM  

thanks sir. please give answers also in every lesson

TIPA September 8, 2018 at 12:23 PM  

Great Info, Your blog is very informative and interesting, your all post are amazing, keep sharing more interesting topics. Thanks.

One year course after 12th

venugopalan September 8, 2018 at 10:51 PM  

Thanks for the objective question series. Expecting questions from other portions also.

Unknown September 13, 2018 at 7:24 AM  

Gud

Joseph Nirmal September 14, 2018 at 11:30 AM  

Iam looking for question series for 10th. Thanks for sharing.

railway recruitment

Suresh K C Panicker September 15, 2018 at 10:46 AM  

Thank you, sir. Waiting for the second part.

Acacia Hary September 18, 2018 at 2:51 PM  

Objective Questionnaire - X Mathematical 1 -SSLC 2019 you give very good. Very useful for students.
happy wheels

maxwell schoolapp September 18, 2018 at 5:18 PM  

Thanks for Sharing the School App!! App for School Parent communication app which enables the parents to discuss effectively with the schools and stay refreshed about their kid..App For Schools To Communicate With Parents

Unknown September 18, 2018 at 6:14 PM  

A question in physics.please give answer .A bulb of power 40w is designed to work at 240v. Calculate the resistance of the bulb???

Unknown September 19, 2018 at 8:57 AM  

Where did i get maths questions in english

Unknown September 22, 2018 at 12:23 AM  

All edges of a square pyramid are of the same length and it's height is 12cm what is it's volume?

Ashraf Kalathil September 27, 2018 at 4:29 PM  

sir could you fwd english papper

Sheena Kabeer September 30, 2018 at 5:18 AM  

Good effort sir thanknu

sunitha kumari anandavally amma September 30, 2018 at 9:35 PM  

please give answer key of first terminal examination 2018 std 8 9 10 maths

Unknown October 6, 2018 at 7:15 PM  

The second term of an arithmetic sequence is 18 and it's fourth term is 32.find it's 3rd and 1st terms?
Answer plz

pgspallatt October 21, 2018 at 6:59 AM  

The third term is the halh of 32+18 that is 25. Then we get the terms 18,25,32 from which we get common diff 7. So the first term will be 11.

Unknown October 21, 2018 at 4:31 PM  

I am also searching for that


Madar School November 3, 2018 at 2:21 PM  

please publish previous year half yearly exam for X class

Unknown November 14, 2018 at 6:59 PM  

It is very helping full

Unknown November 14, 2018 at 7:06 PM  

It is very helping full

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer