സ്പാർക്കിൽ ഡി എ അരിയർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു സാലറിയോടപ്പം മെർജ് ചെയുന്ന വിധം

>> Tuesday, March 9, 2021

*GO(P)No.25/2021/Fin Dt 08-02-2021, GO(P)No27/2021/Fin dt 10/02/2021എന്ന ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം*
*01/ 01/ 2019 മുതൽ 23% വും* , *01/ 07/ 2019 മുതൽ 28% വും* *01/01/ 2020 മുതൽ 32% വും*, *01/ 07/ 2020 മുതൽ 36% ഡി എ യും അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായിരുന്നു*.
*ആയതു അനുസരിച്ചു സ്പാർക്കിൽ ഡി എ അരിയർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു സാലറിയോടപ്പം മെർജ് ചെയുന്ന വിധം* .
*സ്പാർക്ക് ഡി ഡി ഒ ലോഗിനിൽ*
*ശ്രദ്ധിക്കുക പേ റിവിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ രണ്ടു അരിയർ ബിൽ ആയി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം*
*1) .01/ 01/ 2019 മുതൽ 30/ 06/ 2019 വരെ ഒരു ബിൽ*
*2). 01/ 07/ 2019 മുതൽ 28/ 02/ 2021 വരെ ഒരു ബിൽ*
*സ്പാർക്ക് ഡി ഡി ഒ ലോഗിനിൽ*
*Salary Matters → Processing → Arrear → DA → DA Arrear. ക്ലിക്ക് ചെയുക*
*ഇവിടെ DDO code, Bill type എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക*
*ഇവിടെ GO(PNo25/2021/Fin 08/02/2021 എന്ന ഉത്തരവിന്റെ സൈഡിൽ ആയി കാണുന്ന ബോക്സ് ക്ലിക് ചെയ്യുക .അപ്പോൾ താഴെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആയി Processing Period വരുന്നത് കാണാം .അവിടെ To (mm)/(YYYY) എന്ന കോളത്തിൽ 06/2019 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയിതു കൊടുക്കുക*
*Select Employee Button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക*
*വലതു സൈഡിൽ ആയി നെയിം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും*
*താഴെ കാണുന്ന സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക*
*അടുത്ത പീരീഡ് ഉം ഇത് പോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി വീണ്ടും*
*Salary Matters → Processing → Arrear → DA → DA Arrear. ക്ലിക്ക് ചെയുക*
*ഇവിടെ GO(P)No27/2021/Fin 10/02/2021 എന്ന ഉത്തരവിന്റെ സൈഡിൽ ആയി കാണുന്ന ബോക്സ് ക്ലിക് ചെയുക*.
*ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ൽ ടിക് ചെയ്താലും മുന്ന് (28%,32%,36% ) ബോക്സ് ഉം ഒന്നിച്ചു ടിക് ആവുന്നത് കാണാം .താഴെ പ്രോസസ്സിംഗ് പീരീഡ് ഓട്ടോ മാറ്റിക്ക് ആയി വരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്*.
*Select Employee Button ക്ലിക്ക് ചെയുക*
*വലതു സൈഡിൽ ആയി നെയിം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും*
*താഴെ കാണുന്ന സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയുക*
*ഇങ്ങനെ രണ്ടു ബില്ലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്* .
*ബിൽ എറർ കാണിക്കുന്നു വെങ്കിൽ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി*.
*ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ബിൽ കാണുന്നതിനായി*
*Salary Matters → Bills and Schedules → Arrear → DA Arrear Bill. ക്ലിക്ക് ചെയുക*
*ഇവിടെ DDO Code ,Processed year എന്നിവ സെലക്ട് ചെയുക,താഴെ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാവുന്നതാണ്*,
*select എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക*
*ഇങ്ങനെ ഓരോ ബില്ലും ഓപ്പൺ ചെയിതു ശരി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക.ബിൽ ശരി ആണെകിൽ അടുത്തായി ഈ ബിൽ സാലറി ബിൽ ന്റെ കൂടെ മെർജ് ചെയുക എന്നുള്ളതാണ്.അതിനായി*
*Salary Matters → Processing → Arrear → Merge Arrear with Salary.എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയുക*.
*ഇവിടെ DDO Code, Arrear processed Year എന്നിവ സെലക്ട് ചെയുക,തൊട്ടു താഴെ ആയി ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാവുന്നതാണ് .അതിനു സൈഡിൽ ആയി കാണുന്ന ടിക് ബോക്സ് ടിക് ചെയുക*.
*ഒരു ബിൽ മാത്രമേ ഒരു തവണ മെർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.ആ ബിൽ മെർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത ബിൽ മെർജ് ചെയാം.തൊട്ടു താഴെ ആയി ഇവിടെ DDO Code, Arrear processed Year എന്നിവ സെലക്ട് ചെയുക,തൊട്ടു താഴെ ആയി Credit To GPF through Salary Bill എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സെലക്ട് ആകുന്നതാണ്.ശേഷം Arrear to be merged with salary for year & month സെലക്ട് ചെയുക .proceed ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയുക*.
*ശ്രദ്ധിക്കുക.ഡി .എ അരിയർ ബിൽ രണ്ടു ബിൽ ആയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയുന്നത് പക്ഷെ സാലറിയിൽ ഒരു ബിൽ മാത്രമേ മെർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളു*.
*സാലറിയിൽ ഡി എ മെർജ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി Salary Matters->>Changes in the month–>>Present Salary ക്ലിക്ക് ചെയുക .എംപ്ലോയീ സെലക്ട് ചെയുക*
*deduction ഓപ്ഷനിൽ GPF ൽ പോകുന്നതായും കാണാൻ കഴിയും*
*മെർജ് ചെയ്ത് ബിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എങ്കിൽ Salary Matters–>>Processing–>Processing–>Arrear–>>Cancel Merged Arrear എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

14 comments:

ente school March 10, 2021 at 9:19 PM  

This is not the way to process the DA arrear in spark module now...Please update the post.

Unknown March 13, 2021 at 10:39 AM  

Retired hands d a arrear ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആയി മാറാൻ കഴിയുമോ.(മാര്ച്ച് 31 ന് മുമ്പ്

മധു മാസ്റ്റര്‍ March 18, 2021 at 11:10 AM  

എല്ലാ അരിയറുുകളും ഒന്നിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ?

കെ എസ് ടി എ പളളിക്കര March 21, 2021 at 10:32 AM  

We can process all four DA Arrears at a time.This facility is updated in spark

Yakshita March 22, 2021 at 10:28 AM  

I hope to see more post from you. Thank you for sharing this post. Your blog posts are more interesting and impressive

BIMS Kerala , BIMS Kerala Treasury, BIMS Kerala Login

Sneh IVF March 30, 2021 at 11:35 AM  

Level up is committed to the vision of providing the very Best Mathematics Institute In Ahmedabad
of education and there by contributing to the intellectual and emotional growth of its students. As an educational setup we aim to provide a platform where goals are achieved, skills are nurtured and values are built.

ഭഗവതി നട UPS April 12, 2021 at 11:49 AM  

admission Registor Name change procegure

General blog April 22, 2021 at 12:20 PM  

Awesome Article. For more please do visit the following links:

CA in Lahore
CA Pakistan
Best CA in Pakistan
ACCA Pakistan
CA Subjects
Best faculty for CA

Informative Rishi May 12, 2021 at 2:55 PM  

VERY NICE ARTICLE. Contact me to click her

Bextol June 2, 2021 at 6:07 PM  

People in Cyprus speak the Greek, and Turkish languages. The linguistic diversity of Cyprus is diverse according to a fractionalization scale which for Cyprus is 0.3962. The followers of Christianity are the religious majority in the country. 70.5% of Cyprus's population live in cities. This percentage comprises the urban population of Cyprus. The rate of urbanization in Cyprus is considered to be 1.3. According to data on inbound tourists in Cyprus, 2,405,000 tourists arrive in the country each year. http://www.confiduss.com/en/jurisdictions/cyprus/culture/

Jiguru G December 6, 2021 at 8:41 AM  

JiGuruG ​- We believe in the standard of teaching, and hence are proud to say that we have the finest bunch of mentors who could illuminate the students with their treasure of knowledge with Best MPSC Coaching in Mumbai. For More Detail Visit Here - https://jigurug.com/top-mpsc-coaching-institutes-in-mumbai/

vamaan December 14, 2021 at 3:58 PM  

how can procecss the increment arrear after the pay revision..ie, revised employee

user January 3, 2022 at 5:11 PM  

Thanks for sharing your blog with us I am very inspired by your article kindly share some knowledge about expat tax services want to know about it

Vyaparinfo January 20, 2022 at 4:13 PM  

Really Nice Information It's Very Helpful Thanks for sharing such an informative post.
https://www.vyaparinfo.com/looking-for-bulk-buyers-in-india/
https://www.vyaparinfo.com/looking-for-distributors/
https://www.vyaparinfo.com/manufacturer/

♡Copy the contents with due courtsey. Admins: Harikumar K G, SDPY KPMHS Edavanakad, V K Nizar. HIHSS Edavanakad | Disclaimer